Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej > Ogłoszenia > Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503741
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: Z-ca Dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa o prac, peny etat.
Miejsce wykonywania pracy: teren miasta Braniewa, usugi wiadczone bezporednio w miejscu zamieszkania  wiadczeniobiorcw.

Oglny zakres wykonywanych czynnoci: uczenie i rozwijanie umiejtnoci niezbdnych do samodzielnego ycia, w tym zwaszcza: ksztatowanie umiejtnoci zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych i umiejtnoci spoecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywnoci, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningw umiejtnoci samoobsugi i umiejtnoci spoecznych oraz wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego, zmierzajce do wielostronnej aktywizacji osoby korzystajcej ze specjalistycznych usug opiekuczych, a take zapewnienie dzieciom i modziey z zaburzeniami psychicznymi dostpu do zaj rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeli nie maj moliwoci dostpu do zaj o ktrych mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wymagania kwalifikacyjne okrelone s w Rozporzdzeniu Ministra Polityki Spoecznej w sprawie specjalistycznych usug opiekuczych z dnia 22 wrzenia 2005r z pn. zmianami (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zamian.).

Niezbdne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajciowego, pielgniarki, asystenta osoby niepenosprawnej, opiekunki rodowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,  fizjoterapeuty lub innego zawodu dajcego wiedz i umiejtnoci pozwalajce wiadczy okrelone specjalistyczne usugi.
 2. Osoby wiadczce specjalistyczne usugi dla osb z zaburzeniami psychicznymi musz posiada co najmniej proczny sta w jednej z nastpujcych jednostek:
   a) szpitalu psychiatrycznym;
   b) jednostce organizacyjnej pomocy spoecznej dla osb z zaburzeniami psychicznymi;
   c) placwce terapii lub placwce owiatowej, do ktrej uczszczaj dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upoledzeniem umysowym;
   d) orodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
   e) zakadzie rehabilitacji;
   f) innej jednostce ni wymienione w pkt 1-5, wiadczcej specjalistyczne usugi opiekucze dla osb z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Osoby wiadczce specjalistyczne usugi dla osb z zaburzeniami psychicznymi musz posiada udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningw umiejtnoci spoecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usug.4.
 4. Posiadanie przeszkolenia i dowiadczenia w zakresie:
   a) umiejtnoci ksztatowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowa,
   b) ksztatowania nawykw celowej aktywnoci,
   c) prowadzenia treningu zachowa spoecznych.5.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.6.
 6. Posiadanie penej zdolnoci do czynnoci prawnych.7.
 7. Niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe.8.
 8. Stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na powyszym stanowisku.9.
 9. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pastwa, ktrego obywatelom, na podstawie umw midzynarodowych lub przepisw prawa wsplnotowego przysuguje prawo podjcia zatrudnienia na terytorium RP.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejtno skutecznego komunikowania si.
 2. Umiejtnoci organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. Spostrzegawczo, podzielno uwagi.
 4. Zrwnowaenie emocjonalne.
 5. Odporno na trudne sytuacje i stres.

Wymagane dokumenty:

 1. yciorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajcej si o zatrudnienie.
 3. Kopie dokumentw potwierdzajcych wymagane wyksztacenie i dowiadczenie (dyplomu ukoczenia szkoy lub studiw, kopia uprawnie).
 4. Inne dokumenty potwierdzajce dodatkowe umiejtnoci i osignicia zawodowe.
 5. Owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe.
 6. Owiadczenie, e kandydat nie jest i nie by pozbawiony wadzy rodzicielskiej oraz wadza  rodzicielska nie zostaa mu zawieszona ani ograniczona.
 7. Owiadczenie, e kandydat wypenia obowizek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowizek zosta naoony na podstawie tytuu wykonawczego pochodzcego lub zatwierdzonego przez sd.
 8. Owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn. zmianami).

Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych.
Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Braniewie, w miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnienia osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6%.

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem: ″Nabr na stanowisko opiekuna  do wykonywania specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzeniami psychicznymi″ w terminie do dnia 22 maja 2015r. do godz.10.00 w Sekretariacie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie I pitro, pok. nr 4 lub poczt na adres:

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej
ul. Rzemielnicza 1
14-500 Braniewo

Decyduje data wpywu do MOPS w Braniewie do godz.10.00, a nie data stempla pocztowego.
Aplikacje ,ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.
Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni.
Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w MOPS w Braniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie.

Dodatkowe informacje: Ogoszenie o naborze pracownika moe zosta w kadym momencie odwoane przez Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie bez podania przyczyny.

data wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Tomasz Ferenc06.05.2015, 10:35 CEST
Tomasz Ferenc06.05.2015, 10:26 CEST
Tomasz Ferenc06.05.2015, 10:20 CESTpoprawa formatowania
Tomasz Ferenc06.05.2015, 10:15 CESTdodanie ogłoszenia

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.