Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > GOSPODARKA ODPADAMI > Zarz─ůdzenie nr 48 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 marca 2015 r. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539286
  Zarz─ůdzenie nr 48 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 marca 2015 r.

Zarz▒dzenie nr 48 /2015

Burmistrza Miasta Braniewa 

z dnia 19 marca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Zarz▒dzenia nr 12/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 stycznia 2015 r.  w sprawie okreÂlenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowi▒zkˇw w│aÂcicieli nieruchomoÂci w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Miasta Braniewa

 

            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz▒dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z pˇ╝n. zm.) oraz art. 9u ustawy z dnia 13 wrzeÂnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÂci i porz▒dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z pˇ╝n. zm.) zarz▒dza siŕ, co nastŕpuje:

ž 1

Zmienia siŕ wzˇr upowa┐nienia stanowi▒cy za│▒cznik nr 3 do niniejszego Zarz▒dzenia.

  

ž 2

Pozosta│e postanowienia Zarz▒dzenia pozostaj▒ w mocy.

 

ž 3

Wykonanie Zarz▒dzenia powierza siŕ Kierownikowi Wydzia│u Ochrony Žrodowiska i Gospodarki Odpadami.

ž 4

Zarz▒dzenie wchodzi w ┐ycie z dniem podpisania.

 

 lp.za│▒cznik:
1Za┼é─ůcznik nr 3 do Zarz─ůdzenia nr 12.2015.pdf
osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Ma┼égorzata Rutkowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-24

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarz─ůdzenie nr 48 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 marca 2015 r.”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk25.03.2015, 10:31 CETumieszczenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.