Strona główna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > ZamĂłwienia publiczne > Przetargi > Dostawa energii elektrycznej Dziś jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507999
  Dostawa energii elektrycznej

Braniewo: Dostawa energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, Nr ogłoszenia 31767-2015, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  6.03.2015r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 6440102, faks 55 2432928.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.zmianami) na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie miasta Braniewa w szacunkowej ilości 845000 kWh . 2.Ilość kWh wskazana w ust. 1 jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia. 3.Zamawiający oświadcza, że tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy dysponuje ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w Sopocie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·       Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Dla wykazania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, Zamawiający wymaga, aby wykazał, iż posiada: 1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2)aktualną umowę dystrybucyjną lub równoważną z Operatorem Systemu Dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej tj. Miasto Braniewo - Zamawiający żąda oświadczenia, o którym mowa w p. 2.6. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w ppkt.1) i ppkt.2). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia wymaganych dokumentów, spowoduje wykluczenie z postępowania.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·       potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·       1. Cena - 95

·       2. termin płatności faktury - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo (sekretariat pok. nr 16).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Braniewo, 11.03.2015r.

WIP. 7021.5.2015.MN

 

 

                                   Do wszystkich Wykonawców nr postępowania 3 1767-2015

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 31767-2015 w trybie przetargu nieograniczonego na             dostawę energii elektrycznej  na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie miasta Braniewa.

                                               MODYFIKACJA treści SIWZ

Burmistrz Miasta Braniewa , działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. Z 2013r.,poz.907), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej  na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie miasta Braniewa.

                                   Zakres modyfikacji jest następujący:                   

W związku z zapisami  Sekcji IV ust. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w § 9 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, dodaje się ust. 7 o następującej treści :

„ 7. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wynagrodzenia   brutto podanego w ofercie tj. .......... zł

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .........

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.”

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmeniona.

Modyfikacja powyższa nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i  terminu składania ofert.

 

 

 

Braniewo, 12.03.2015r.

WIP.7021.5.2015.MN

 

 

                        wszyscy oferenci

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku           postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Braniewa.

Postępowanie przetargowe nr 31767-2015

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) uprzejmie informuje, że wpłynęły do niego w dniu 11 marca 2015r. pytania wykonawcy dotyczące  wyjaśnienia treści zapisów SIWZ.

Poniżej podaję treść pytań i jednocześnie udzielam na nie odpowiedzi .

 

Pytanie 1

W sekcji II p. 2 SIWZ, w formularzu oferty oraz w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy §8 ust. 1 i 2. Uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie sprzedaży w ramach niniejszego postępowania możliwe jest nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie w/w zapisów z uwzględnieniem powyższego.

Jednocześnie prosimy o weryfikację i poprawienie dat realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, gdyż są różne.

Odpowiedź zamawiającego : termin rozpoczęcia sprzedaży energii to 01.04.2015r. Zamawiający oczekuje od oferentów ścisłej współpracy i profesjonalnych działań mających na celu prawidłowe zasilanie w energię elektryczną urządzeń oświetlenia miasta od 01.04.2015r.

Pytanie 2

W sekcji IV p. 11 SIWZ. Wnosimy o odstąpienie od zabezpieczeń i usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości i wprowadzenie zapisu o treści: „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 3

w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy §5 ust. 2. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści:  „Ceny jednostkowe określone w ust. 1 są stałe i nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, wyjątkiem sytuacji dotyczących wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki  związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą  z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie,  zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.”

Odpowiedź zamawiającego :  Zamawiający nie wyraża zgody. Możliwości zmiany umowy opisane są w sekcji IV ust. 15 SIWZ oraz w § 9 ust. 5  i 6  załącznika nr 6.

 

Pytanie 4

w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy §5 ust. 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o dookreślenie w przedmiotowym zapisie, iż dodanie nowego PPE możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Pytanie 5

w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust. 3. Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu gdyż rozliczenia dokonywane są zgodnie z podawanymi przez Operatora rzeczywistymi odczytami, stosowanie natomiast rozliczeń na podstawie prognoz może spowodować zwiększenie liczby korekt z tytułu niewłaściwego oszacowania zużycia.

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis § 6 ust. 3  ma ułatwić stronom bieżące rozliczenia a Wykonawca powinien zadbać  o to, aby  liczba korekt  była jak najmniejsza,  przy zachowaniu warunku wynikającego z zapisów § 6 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 6

w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust. 6. Uprzejmie informujemy, że Wykonawca w umowach powszechnie zawieranych z odbiorcami stosuje maksymalny termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej wynosi ....... dni, licząc od daty jej wystawienia przez zamawiającego.”

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody. Termin otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dla niego terminem wiążącym.

Pytanie 7

w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy §6 ust. 9. Aby Wykonawca mógł spełnić ten warunek powinien wiedzieć, kiedy faktura dotarła do Zamawiającego i w związku z tym prosimy o dodanie do zapisu: „W razie niezachowania tego terminu Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy i ustali z nim każdorazowo nowy termin płatności.”

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający wykreśla z § 6  treść ustępu 9  załącznika Nr 6 do SIWZ. Jednocześnie ust. 10 staje się ust. 9  projektu umowy.

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy pzp uprzejmie informuje, że powyższy zapis stanowi modyfikację  treści załącznika Nr 6 do SIWZ.

Pytanie 8

w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy §7 ust. 1 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 Prawa Energetycznego Wykonawca wstrzymuje dostawę energii elektrycznej jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. W obecnym brzmieniu w/w przepisu nie ma obowiązku powiadamiania na piśmie Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących zaległości. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu o w/w informację zgodnie z treścią art. 6b ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne.

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający akceptuje każde działanie wykonawcy posiadające podstawę prawną pod warunkiem zgodności z umową wiążącą strony.

Pytanie 9

w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy §9 ust. 3. Z uwagi na fakt, iż za dostawę energii elektrycznej oraz jej parametry dystrybucji odpowiada OSD na podstawie umowy, która będzie zawarta pomiędzy Zamawiający a OSD Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź zamawiającego :Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający  oczekuje od Wykonawcy ścisłej współpracy i profesjonalnych działań mających na celu prawidłowe oświetlenie miasta oraz  oszczędne  i gospodarne wydatkowanie środków publicznych.

Pytanie 10

Czy Zamawiający posiada aktualnie  umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia.

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający posiada aktualnie  zawarte umowy kompleksowe. Na punkty poboru wymienione w załączniku Nr 1  do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    w pkcie  1 Lp. od 1 do 24 oraz w pkcie 2 Lp. od 1 do 2  umowy zawarte są na czas określony tj. do 31.03.2015r. Natomiast na punkty poboru w pkcie 3 Lp. od 1 do 3 umowy zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 11

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź zamawiającego : NIE.

Pytanie 12

Prosimy o podanie kto jest obecnym Sprzedawcą energii dla poszczególnych punktów poboru.

Odpowiedź zamawiającego : Na punkty poboru wymienione w załączniku Nr 1  do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    w pkcie  1 Lp. od 1 do 24 oraz w pkcie 2 Lp. od 1 do 2  Zamawiający ma umowy zawarte z ENERGA Oświetlenie w Sopocie.  Natomiast na punkty poboru  wymienione w pkcie 3 Lp. od 1 do 3 Zamawiający ma zawarte umowy  z ENERGA OBRÓT S.A. w Gdańsku.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź zamawiającego : TAK.

Pytanie 14

W związku z koniecznością udzielenia wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania Wykonawcy pełnomocnictwa według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, który w szczególności zawierał będzie poniższe sformułowania:

„…..(Nazwa Firmy)….

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:……..,

do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1.         Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej …………………….. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.

2.         Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej

i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.

3.         Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru   skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.

4.         Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

5.         Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom Wykonawcy oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem Wykonawcy do wykonywania takich czynności.

6.         Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.

Oświadczam(y), że:

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,

- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą  …………………...

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Wykonawcą.

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający przedstawił wzór pełnomocnictwa jako załącznik Nr 2 do Umowy .

 

 

Pytanie 15

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany  sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

-Operator Systemu Dystrybucyjnego;                                                                                               

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

- numer aktualnie obowiązującej umowy

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy

      numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej edytowalnej  załączniki stanowiące w tym postępowaniu załączniki do SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy o podanie szacowanego zużycia energii elektrycznej w grupie taryfowej C12b w podziale na dwie strefy taryfowe w celu prawidłowego dokonania wyceny oferty.

Odpowiedź zamawiającego : Zamawiający nie posiada danych dot. zużycia energii elektrycznej w podziale na strefy taryfowe.

Pytanie 17

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie formularza oferty i załączników w wersji edytowalnej.

Odpowiedź zamawiającego :   Wersja edytowalna załączników została w dniu 12.03.2015r. zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego  pod ogłoszeniem  dotyczącym przedmiotowego postępowania przetargowego.

 

 

 

Braniewo, 12.03.2015r.

 

WIP.7021.5.2015.MN

 

wszyscy oferenci

 

dotyczy: postępowania przetargowego nr 31767-2015 o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) uprzejmie informuje, że wpłynęły do niego w dniu 11 marca 2015r. pytania wykonawcy dotyczące  wyjaśnienia treści zapisów SIWZ.

Poniżej podaję treść pytań i jednocześnie udzielam na nie odpowiedzi .

1.Czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

2.Czy dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź Zamawiającego : w większości będzie to kolejna zmiana sprzedawcy  -  pierwsza zmiana dotyczy punktów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  w poz. 3 L.p. od 1 do 3 (taryfa C11)

3.Biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.04.2015 r., termin otwarcia ofert (16.03.2015 r.) oraz przybliżony termin podpisania umowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że procedura zmiany sprzedawcy nie zostanie przeprowadzona do dnia 01.04.2015 r. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.05.2015 r.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii od 01.05.2015r. Zamawiający oczekuje od oferentów ścisłej współpracy i profesjonalnych działań mających na celu prawidłowe zasilanie w energię elektryczną urządzeń oświetlenia miasta od 01.04.2015r.

4.W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.05.2015 r. zachodzi obawa, że może zajść konieczność zakupu energii elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego. W związku z tym zwracamy się z pytaniem, kto poniesie koszty ewentualnego zakupu energii elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego?  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego u dotychczasowego sprzedawcy?

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z zapisami  sekcji II ust. 2 SIWZ oraz § 8 załącznika  nr 6 do SIWZ rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpić ma od dnia 01.04.2015r.  Zamawiający nie przewiduje  zakupu energii u sprzedawcy rezerwowego oraz nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego u dotychczasowego sprzedawcy.

 

 

 

Braniewo, 20.03.2015r.

WIP.7021.5.2015.MN

 

Postępowanie przetargowe nr 31767-2015

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zawiadamia, że  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic na terenie miasta Braniewa.

 

                                                           Uzasadnienie

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w dniu otwarcia ofert otrzymał  informację od ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. na temat wiążącej ją  umowy z ENERGA -OPERATOR S.A., która to umowa zapewnia Spółce ENERGA Oświetlenie status jedynego odbiorcy energii elektrycznej na punktach poboru  stanowiących jej własność. Tym samym uznać należy, że postępowanie  obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

 lp.załącznik:
1SIWZ-Energia.pdf
2Zalacznik nr 1 - zal do siwz - energia.pdf
3Zalacznik nr 2 - formularz oferty - energia.pdf
4Zalacznik nr 3 - form cenowy - energia.pdf
5Zalacznik nr 4 - oswiadczenie z art 22 ust 1 - energia.pdf
6Zalacznik nr 4a- oswiadczenie z art 24 ust 1 - energia.pdf
7Zalacznik nr 4b- oswiadczenie grupa kapitałowa - energia.pdf
8Zalacznik nr 5 - osw. podwyk - energia.pdf
9Zalacznik 6 Umowa Sprzedazy energii.pdf
10Zalacznik nr 1 do Umowy Sprzedazy Energii Elektrycznej - energia.pdf
11Zalacznik nr 2 do Umowy Sprzedazy Energii Elektrycznej- energia.pdf
12Zalacznik nr 2 - formularz oferty - energia.doc
13Zalacznik nr 3 - form cenowy - energia.doc
14Zalacznik nr 4 - oświadczenie z art 22 ust 1 - energia.doc
15Zalacznik nr 4a- oświadczenie z art 24 ust 1 - energia.doc
16Zalacznik nr 4b- oświadczenie grupa kapitałowa - energia.doc
17Zalacznik nr 5 - ośw podwyk - energia.doc
osoba wytwarzająca informację publiczną: Mirosława Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Dostawa energii elektrycznej”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.03.2015, 11:54 CETzawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Anna Kroczyk13.03.2015, 10:27 CETodpowiedzi na pytania oferentĂłw
Anna Kroczyk12.03.2015, 11:38 CETdodanie załączników
Anna Kroczyk11.03.2015, 13:07 CETmodyfikacja treści SIWZ
Anna Kroczyk06.03.2015, 13:47 CETwprowadzenie informacji

pełny rejestr zmian dla tej strony
do góry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urząd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeżone.