Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Ogłoszenia > Nabór na stanowisko głównego księgowego na zastępstwo Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527806
  Nabór na stanowisko głównego księgowego na zastępstwo

Zacznik do zarzdzenia nr 13/02/2015 Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP
 w Braniewie z 24 lutego 2015 r.

OGOSZENIE O NABORZE NA ZASTPSTWO ,NA STANOWISKO URZDNICZE


DYREKTOR SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE OGASZA NABR NA ZASTPSTWO NA STANOWISKO URZDNICZE
- GWNY KSIGOWY
 
Stanowisko do objcia od ok. 16 marca 2015 roku.

Wymagania w stosunku do kandydatw okrela ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 o finansach publicznych    (Dz. U. z dnia 24 wrzenia 2009 r. Nr 157 poz. 1241 art. 54)


OPIS STANOWISKA:

Osoba zatrudniona na stanowisku gwnego ksigowego przyjmie obowizkii odpowiedzialno w zakresie:

1.  prowadzenia rachunkowoci jednostki,

2.  wykonywania dyspozycji rodkami pieninymi,

3.   dokonywania wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4.   dokonywania wstpnej kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentw dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych.

W szczeglnoci do zada gwnego ksigowego bdzie naleao wykonywanie nastpujcych obowizkw:

1.       przygotowywanie dokumentw rdowych do ksigowania,

2.       wprowadzenie dokumentw ksigowych do programu finansowo-ksigowego zgodnie z dekretacj,

3.       terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozlicze,

4.       prowadzenie na bieco dokumentacji finansowo-ksigowej szkoy zgodnie z obowizujcymi przepisami,

5.       sporzdzanie na bieco sprawozda finansowych,

6.       dbanie o terminowe regulowanie patnoci,

7.       terminowe rozliczanie spraw finansowych szkoy,

8.       udzia w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji,

9.       zapewnienie pod wzgldem finansowym prawidowoci zawieranych umw przez szko,

10.   rozliczanie na bieco zakupw materiaw, pomocy naukowych i sprztu,

11.   przechowywanie i zabezpieczanie dokumentw przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem,

12.   inne okrelone przez pracodawc.


WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU:

1.  zmienne tempo pracy,

2.  konieczno szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

3.  sytuacje stresowe,

4.  praca siedzca przy komputerze,

5. stanowisko wymagajce czstych kontaktw z Gmin Miasta Braniewo oraz penomocnikiem BurmistrzaMiasta ds. Owiaty.


NIEZBDNE WYMAGANIA:

1.       posiadanie obywatelstwa polskiego;

2.       pena zdolno do czynnoci prawnych i korzystania z peni praw publicznych;

3.       niekaralno (dotyczy: prawomocnego skazania za przestpstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwa karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansw publicznych);

4.        spenia jeden z poniszych warunkw:

a) ukoczya ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wysze studia zawodowe, uzupeniajce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni praktyk w ksigowoci,

b) ukoczya redni, policealn lub pomaturaln szko ekonomiczn i posiada co najmniej 6-letni praktyk w ksigowoci,

c) jest wpisana do rejestru biegych rewidentw na podstawie odrbnych przepisw,

d) posiada certyfikat ksigowy uprawniajcy do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych albo wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajce do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych, wydane na podstawie odrbnych przepisw.

5.    nieposzlakowana opinia,

6.     stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1.      znajomo zasad ksigowoci budetowej;

2.      umiejtno biegej obsugi komputera (WORD, EXCEL);

3.      znajomo programw finansowo-ksigowych jednostek budetowych;

4.      znajomo przepisw z zakresu rachunkowoci, finansw publicznych, ustawy prawo zamwie publicznych, przepisw dotyczcych podatkw, ubezpiecze spoecznych oraz przepisw prawa owiatowego i prawa pracy;

5.      umiejtno organizacji pracy w zespole, zdolno do samodzielnej pracy oraz umiejtno logicznego
 i twrczego rozumowania;

6.      obowizkowo, fachowo, odpowiedzialno, komunikatywno, rzetelno, sumienno i dyskrecja. 

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie,
w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych
 w styczniu 2015 r. wynis 0,02%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.             List motywacyjny.

2.             Orygina kwestionariusza osobowego osoby ubiegajcej si o prac.

3.              Cv z opisem dotychczasowej dziaalnoci zawodowej.

4.              Kserokopie dokumentw potwierdzajce wymagane kwalifikacje.

5.              Kserokopie innych dokumentw o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejtnociach.

6.              Kserokopie dokumentw potwierdzajcych sta pracy (wiadectwa pracy, umowy o prac, zawiadczenia).

7.              Owiadczenie o niekaralnoci.

8.              Owiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

9.             Owiadczenie kandydata, e ma pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta
 z peni praw publicznych.

10.         Owiadczenie kandydata, e nie by skazany prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe.

11.         Owiadczenie, e kandydat nie by prawomocnie skazany za przestpstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo skarbowe.

12.         Owiadczenie, e kandydat nie by karany zakazem penienia funkcji kierowniczych zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o ktrym w ustawie o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

13.         Aktualne zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do zajmowania stanowiska gwnego ksigowego.

14.         Ewentualnie referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

15.         Owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postpowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustaw z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.).

SPOSB I TERMIN SKADANIA OFERT:

Oferty naley skada w sekretariacie szkoy lub przesya w terminie do dnia 10.03.2015r.
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabr na zastpstwo na stanowisko urzdnicze – gwny ksigowy”
na adres:

SZKOA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE
UL. PCK 4, 14-500 BRANIEWO
tel. kontaktowy: 55-644 28 58


UWAGA:

Za zoon w terminie uwaa si ofert dorczon ogoszeniodawcy, liczy si data wpywu do Szkoy.

1.        Oferty, ktre wpyn do Szkoy po wyznaczonym terminie lub niekompletne, nie bd rozpatrywane.

2.        Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostan powiadomieni telefonicznie lub mailowo
 o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczcia rozmowy kwalifikacyjnej. Zoone dokumenty s odsyane na pisemny wniosek kandydata.

3.       Kandydat wyoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prac zobowizany jest przedoy zawiadczenie o niekaralnoci z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualn ksieczk zdrowia.

4.       Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktry zostanie wyoniony w procesie naboru zostan doczone do jego akt osobowych.

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko urzdnicze na zastpstwo
– gwny ksigowy
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, ul. PCK 4 14-500 Braniewo

 

Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie informuje, i w wyniku zakoczenia procedury naboru na stanowisko gwnego ksigowego (na zastpstwo) zostaa wybrana Pani Barbara Filipek zam. Braniewo.

Uzasadnienie : kandydatka spenia wymagania okrelone w ogoszeniu, posiada odpowiedni wiedz i dowiadczenie zawodowe rokujce prawidowe wykonywanie zada na w/w stanowisku pracy.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Bernadeta Krygerdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-24

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Nabór na stanowisko głównego księgowego na zastępstwo”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka12.03.2015, 14:05 CETinformacja o wynikach naboru
Elżbieta Zawadka25.02.2015, 10:45 CET
Elżbieta Zawadka24.02.2015, 10:58 CETogłoszenie naboru

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.