Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNO – KONSERWATORSKIEGO WIEŻY BRAMNEJ ZAMKU BISKUPIEGO Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505785
  WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNO – KONSERWATORSKIEGO WIEŻY BRAMNEJ ZAMKU BISKUPIEGO

 

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT NA WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNO – KONSERWATORSKIEGO WIEY BRAMNEJ ZAMKU BISKUPIEGO W BRANIEWIE.


Braniewo 21. 01.2015r

WI.7013.4.2015.RN


Zaproszenie do skadania ofert

(WIE BRAMNA)Gmina Miasta Braniewa w ramach zamwienia publicznego (bez zastosowania ustawy prawo zamwie publicznych – art.4 pkt.8 – zamwienia do 30 tys. Euro) ogasza zaproszenie do skadania ofert na wykonanie opracowania techniczno – konserwatorskiego dla remontu wiey bramnej zamku biskupiego w Braniewie.


 1. Przedmiot zamwienia:

  1. Wykonanie opracowania techniczno – konserwatorskiego z programem prac konserwatorskich zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku (z odbudow klatki schodowej z uzyskaniem pozwolenia na budow oraz pozwolenia Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw dla remontu wiey bramnej zamku biskupiego w Braniewie.

  2. Opracowanie ekspertyzy.

  3. Opracowanie bada archeologicznych i konserwatorskich.

  4. Opracowanie wykona w oparciu o: wytyczne konserwatorskie do opracowania ekspertyzy i projektu budowlano – konserwatorskiego dla remontu wiey bramnej zamku biskupiego w Braniewie, znak: IZNR.5183.4.2015.km z dnia 19.01.2015r.

 2. Zakres opracowania:

  W zakres opracowania projektowego wchodzi:

  1. Wykonanie 5 egz. Projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branach, ktre oka si niezbdne w toku dokonywania uzgodnie z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw, cznie z zakupem mapy do celw projektowych, badaniem gruntu, uzyskaniem wszelkich warunkw technicznych, decyzji i uzgodnie wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow.

  2. Wykonanie programu konserwatorskiego.

  3. Uzyskanie pozwolenia na budow.

  4. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

  5. Uzyskanie pozwolenia archeologicznego.

  6. Wykonanie kosztorysw inwestorskich i przedmiarw robt.

  7. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt – wszystkie brane.

  Wykonan dokumentacj naley opracowa w 5 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na noniku elektronicznym z zapisem w PDF.

 3. Termin realizacji zamwienia.

  Zamwienie naley zrealizowa w terminie 7 miesicy od daty podpisania umowy jednak w nieprzekraczalnym terminie do 30 padziernika 2015 roku.

  Niedotrzymanie tego terminu bez wzgldu na powody opnienia skutkowa bdzie naliczeniem kar umownych w wysokoci 0,15% wynagrodzenia brutto za kady dzie opnienia.

  Za odstpienie od umowy Wykonawca zapaci Zamawiajcemu 30% wynagrodzenia brutto.

 4. Termin skadania ofert

  Ofert naley skada (w zamknitych kopertach z napisem ,,OFERTA – Projekt wiey bramnej zamku biskupiego w Braniewie” w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, ulica Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 16, do dnia 30.01.2015r. do godziny 1130.

  Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa w dniu 30.01.2015 roku o godzinie 1140.

 5. Zawarto oferty – warunki udziau w postpowaniu.

  W ofercie naley poda cakowit cen netto i brutto wykonania usugi.

  Do oferty naley doczy:

  1. Owiadczenie o zapoznaniu si z warunkami niniejszego zaproszenia do skadania ofert.

  2. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w oparciu o art 24 ust.1 i 2 prawa zamwie publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p.zm)

  3. Owiadczenie o dysponowaniu osobami o odpowiednim przygotowaniu zawodowym do wykonania niniejszej usugi.

  4. Informacj o posiadanym dowiadczeniu – wykaz min. 1 usugi wykonanej w okresie trzech ostatnich lat polegajcej na wykonaniu prac projektowych obejmujcych odbudow i konserwacj starych murw zabytkowych. Do wykazu naley doczy doczy dokumenty wiadczce o prawidowym wykonaniu tch usug (referencje).

 6. Kryteria oceny ofert i ich waga:

  Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty zwizane z wykonaniem zamwienia i dostarczeniem do Zamawiajcego.

  1. Cena – 80%

  Kryterium bdzie obliczane wedug nastpujcego wzoru:


Cena najnisza

P1= --------------------- x 100 pkt x 0,80

Cena badanej oferty

  2. Okres realizacji zamwienia (w miesicach) – 20%

  Kryterium bdzie obliczane wedug nastpujcego wzoru:

  Najkrtszy termin realizacji

  P2=------------------------------ x 100 pkt x 0,20

  Termin badanej oferty

  Za najkorzystniejsz uwaa si ofert, ktra otrzymaa najwysz liczb punktw, zgodnie ze wzorem:

  P = P1 + P2

VII.Warunki postpowania:

 1. Dpuszcza si zmian terminu skadania i otwarcia ofert .

 2. Okres zwiazania z ofert 30 dni.

 3. Nie stosuje si przepisw ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

 4. Odrzucone zostan oferty nie speniajce warunkw niniejszego zaproszenia do skadania ofert.

 5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo odstpienia od zawarcia umowy, w przypadku nie uzyskania dofinansowania na wykonanie powyszego opracowania.

 6. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uniewanienia postpowania bez podania przyczyny.

 7. Dopuszcza si moliwo negocjacji ceny oferty najkorzystniejszej.

VIII.Osoba do kontaktu:

  - Kierownik Wydziau Inwestycji – Mirosawa Nogal tel. 55 644 0109 e-mail: miroslawa.nogal@braniewo.pl , fax 55 243 2928.

  - Ryszard Niski tel. 55 644 0133 e-mail: ryszard.niski@braniewo.pl


Zaczniki:

 1. Wytyczne konserwatorskie do opracowania ekspertyzy i projektu budowlano-konserwatorskiego

  dla remontu wiey bramnej zamku biskupiego w Braniewie, znak IZNR.5183.4.2015.km

 2. Zdjcia – wiea .

 

Braniewo 30.01.2015r

WI.7013.4.2015.RN
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.4 pkt 8 – zamwienia do 30 tys. Euro (bez zastosowania ustawy prawo zamwie publicznych) zawiadamiam e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa, ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo na wybr Wykonawcy:opracowania techniczno konserwatorskiego dla remontu wiey bramnej zamku biskupiego w Braniewie. za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez: PW Projekt Biuro Inynieryjno-Konstrukcyjne, Piotr Wiorek, ul. lska 11, 43-600 Jaworzno.

W postpowaniu j.w zoono 5 ofert.

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

Zoone oferty i ich punktacja:

1. PW Projekt Biuro Inynieryjno-Konstrukcyjne, Piotr Wiorek, ul. lska 11, 43-600 Jaworzno.

- 97,14 pkt w kryterium cena i termin realizacji

2. EURO-PROJEKT, UL. KRLEWIECKA 195A, 82-300 Elblg.

- 38,53 pkt w kryterium cena i termin realizacji

3. TRANSFER ART-SYSTEM, Rafa Grabowski, Wilimowo 1A, 11-041 Olsztyn.

- 47,30 pkt w kryterium cena i termin realizacji

4. ABM Wycena Nieruchomoci, Anna i Bartosz Michalscy S.C. ul. Czarnieckiego 22a, 44-100 Gliwice.

- 68,35 pkt w kryterium cena i termin realizacji

5. EUROPROJEKT Firma Doradczo Usugowa Budownictwa, Zbigniew Chomiczewski, 32-014 Brzezie.

- 57,58 pkt w kryterium cena i termin realizacji

Zawarcie umowy nastpi po uzyskaniu dofinansowania na wykonanie tego opracowania.

O terminie zawarcia umowy oferent nr1 zostanie poinformowany w formie pisemnej. lp.zacznik:
1WYTYCZNE KONSERWATORSKIE-WIEŻA.JPG
2DSC_0016.JPG
3DSC_0035.JPG
4DSC_0040.JPG
5DSC_0061.JPG
6DSC_0069.JPG
7DSC_0083.JPG
8DSC_0085.JPG
9DSC_0090.JPG
10DSC_0092.JPG
11DSC_0093.JPG
12DSC_0100.JPG
13DSC_0136.JPG
14DSCF4953.JPG
15DSCF4955.JPG
16DSCF4965.JPG
17DSCF4974.JPG
18DSCF4986.JPG
19DSCF5011.JPG
20DSCF5013.JPG
21DSCF5045.JPG
22DSCF5054.JPG
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNO – KONSERWATORSKIEGO WIEŻY BRAMNEJ ZAMKU BISKUPIEGO”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk02.02.2015, 13:52 CETzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Anna Kroczyk23.01.2015, 08:20 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.