Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zam├│wienia publiczne > Inne > WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNO – KONSERWATORSKIEGO MURU PRZY ULICY KROMERA W BRANIEWIE Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505787
  WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNO – KONSERWATORSKIEGO MURU PRZY ULICY KROMERA W BRANIEWIE

 

ZAPROSZENIE DO SKúADANIA OFERT NA WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNO – KONSERWATORSKIEGO MURU PRZY ULICY KROMERA W BRANIEWIE.


Braniewo 21. 01.2015r

WI.7013.3.2015.RN


Zaproszenie do sk│adania ofert

(mur przy ulicy Kromera)Gmina Miasta Braniewa w ramach zamˇwienia publicznego (bez zastosowania ustawy prawo zamˇwie˝ publicznych – art.4 pkt.8 – zamˇwienia do 30 tys. Euro) og│asza zaproszenie do sk│adania ofert na wykonanie opracowania techniczno – konserwatorskiego muru przy ulicy Kromera w Braniewie. (rˇwnoleg│y i prostopad│y)


 1. Przedmiot zamˇwienia:

  1. Wykonanie opracowania techniczno – konserwatorskiego z programem konserwatorskim, z uzyskaniem pozwolenia na budowŕ oraz pozwolenia konserwatorskiego i archeologicznego muru przy ulicy Kromera w Braniewie dz. Nr 216 i 218.

  2. Opracowanie wykonaŠ w oparciu o: wytyczne konserwatorskie do remontu muru w obrŕbie fosy w Braniewie znak: IZNR.5183.3.2015.km z dnia 19.01.2015r.

  3. UwzglŕdniŠ w opracowaniu Orzeczenie o stanie technicznym muru fosy in┐. Jana Gruszeckiego z 2011r.

 2. Zakres opracowania:

  W zakres opracowania projektowego wchodzi:

  1. Wykonanie 5 egz. Projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich bran┐ach, ktˇre oka┐▒ siŕ niezbŕdne w toku dokonywania uzgodnie˝ z Wojewˇdzkim Konserwatorem Zabytkˇw, │▒cznie z zakupem mapy do celˇw projektowych, badaniem gruntu, uzyskaniem wszelkich warunkˇw technicznych, decyzji i uzgodnie˝ wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowŕ.

  2. Wykonanie programu konserwatorskiego.

  3. Uzyskanie pozwolenia na budowŕ.

  4. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

  5. Uzyskanie pozwolenia archeologicznego.

  6. Wykonanie kosztorysˇw inwestorskich i przedmiarˇw robˇt.

  7. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robˇt – wszystkie bran┐e.

  Wykonan▒ dokumentacjŕ nale┐y opracowaŠ w 5 egz. w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na noÂniku elektronicznym z zapisem w PDF.

 3. Termin realizacji zamˇwienia.

  Zamˇwienie nale┐y zrealizowaŠ w terminie 6 miesiŕcy od daty podpisania umowy jednak w nieprzekraczalnym terminie do 15 wrzeÂnia 2015 roku.

  Niedotrzymanie tego terminu bez wzglŕdu na powody opˇ╝nienia skutkowaŠ bŕdzie naliczeniem kar umownych w wysokoÂci 0,15% wynagrodzenia brutto za ka┐dy dzie˝ opˇ╝nienia.

  Za odst▒pienie od umowy Wykonawca zap│aci Zamawiaj▒cemu 30% wynagrodzenia brutto.

 4. Termin sk│adania ofert

  Ofertŕ nale┐y sk│adaŠ (w zamkniŕtych kopertach z napisem ,,OFERTA – Projekt muru przy ulicy Kromera w Braniewie" w sekretariacie Urzŕdu Miasta Braniewa, ulica KoÂciuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 16, do dnia 29.01.2015r. do godziny 1130.

  Otwarcie ofert nast▒pi w siedzibie Urzŕdu Miasta Braniewa w dniu 29.01.2015 roku o godzinie 1140.

 5. ZawartoŠ oferty – warunki udzia│u w postŕpowaniu.

  W ofercie nale┐y podaŠ ca│kowit▒ cenŕ netto i brutto wykonania us│ugi.

  Do oferty nale┐y do│▒czyŠ:

  1. OÂwiadczenie o zapoznaniu siŕ z warunkami niniejszego zaproszenia do sk│adania ofert.

  2. OÂwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w oparciu o art 24 ust.1 i 2 prawa zamˇwie˝ publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pˇ╝.zm)

  3. OÂwiadczenie o dysponowaniu osobami o odpowiednim przygotowaniu zawodowym do wykonania niniejszej us│ugi.

  4. Informacjŕ o posiadanym doÂwiadczeniu – wykaz min. 1 us│ugi wykonanej w okresie trzech ostatnich lat polegaj▒cej na wykonaniu prac projektowych obejmuj▒cych odbudowŕ i konserwacjŕ starych murˇw zabytkowych. Do wykazu nale┐y do│▒czyŠ dokumenty Âwiadcz▒ce o prawid│owym wykonaniu tch us│ug (referencje).

 6. Kryteria oceny ofert i ich waga:

  Cena oferty musi zawieraŠ wszystkie koszty zwi▒zane z wykonaniem zamˇwienia i dostarczeniem do Zamawiaj▒cego.

  1. Cena – 80%

  Kryterium bŕdzie obliczane wed│ug nastŕpuj▒cego wzoru:


Cena najni┐sza

P1= --------------------- x 100 pkt x 0,80

Cena badanej oferty

  2. Okres realizacji zamˇwienia (w miesi▒cach) – 20%

  Kryterium bŕdzie obliczane wed│ug nastŕpuj▒cego wzoru:

  Najkrˇtszy termin realizacji

  P2=------------------------------ x 100 pkt x 0,20

  Termin badanej oferty

  Za najkorzystniejsz▒ uwa┐a siŕ ofertŕ, ktˇra otrzyma│a najwy┐sz▒ liczbŕ punktˇw, zgodnie ze wzorem:

  P = P1 + P2

VII.Warunki postŕpowania:

 1. Dpuszcza siŕ zmianŕ terminu sk│adania i otwarcia ofert .

 2. Okres zwiazania z ofert▒ 30 dni.

 3. Nie stosuje siŕ przepisˇw ustawy Prawo Zamˇwie˝ Publicznych.

 4. Odrzucone zostan▒ oferty nie spe│niaj▒ce warunkˇw niniejszego zaproszenia do sk│adania ofert.

 5. Zamawiaj▒cy zastrzega sobie prawo odst▒pienia od zawarcia umowy, w przypadku nie uzyskania dofinansowania na wykonanie powy┐szego opracowania.

 6. Zamawiaj▒cy zastrzega sobie prawo uniewa┐nienia postŕpowania bez podania przyczyny.

 7. Dopuszcza siŕ mo┐liwoŠ negocjacji ceny oferty najkorzystniejszej.

VIII.Osoba do kontaktu:

  - Kierownik Wydzia│u Inwestycji – Miros│awa Nogal tel. 55 644 0109 e-mail: miroslawa.nogal@braniewo.pl , fax 55 243 2928.

  - Ryszard Niski tel. 55 644 0133 e-mail: ryszard.niski@braniewo.pl


Za│▒czniki:

 1. Wytyczne konserwatorskie do remontu muru w obrŕbie fosy w Braniewie

  znak:IZNR.5183.3.2015.km z dnia 19.01.2015r.

 2. Orzeczenie o Stanie Technicznym "Mur fosy od strony ul. Kromera w Braniewie"

  in┐. Jana Gruszewskiego

 


Braniewo 29.01.2015r

WI.7013.3.2015.RN
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.4 pkt 8 – zamˇwienia do 30 tys. Euro (bez zastosowania ustawy prawo zamˇwie˝ publicznych) zawiadamiam ┐e w postŕpowaniu w sprawie udzielenia zamˇwienia publicznego prowadzonego przez Gminŕ Miasta Braniewa, ul. Tadeusza KoÂciuszki 111, 14-500 Braniewo na wybˇr Wykonawcy:opracowania techniczno konserwatorskiego muru przy ulicy Kromera w Braniewie za najkorzystniejsz▒ zosta│a uznana oferta z│o┐ona przez: EUROPROJEKT Firma Doradczo Us│ugowa Budownictwa, Zbigniew Chomiczewski, 32-014 Brzezie.

W postŕpowaniu j.w z│o┐ono 3 oferty.

Nie odrzucono oferty ┐adnego Wykonawcy.

Nie wykluczono ┐adnego Wykonawcy.

Z│o┐one oferty i ich punktacja:

1. EUROPROJEKT Firma Doradczo Us│ugowa Budownictwa, Zbigniew Chomiczewski, 32-014 Brzezie.

- 96,6 pkt w kryterium cena i termin realizacji

2. EURO-PROJEKT, UL. KRËLEWIECKA 195A, 82-300 Elbl▒g.

- 67 pkt w kryterium cena i termin realizacji

3. TRANSFER ART-SYSTEM, Rafa│ Grabowski, Wilimowo 1A, 11-041 Olsztyn.

-63,6 pkt w kryterium cena i termin realizacji.

Zawarcie umowy nast▒pi po uzyskaniu dofinansowania na wykonanie tego opracowania.

O terminie zawarcia umowy oferent nr 1 zostanie poinformowany w formie pisemnej.

 

 

 lp.za│▒cznik:
1wytyczne konserwatorskie- mury.jpg
21_Strona Tyt._Orzeczenie_Braniewo.pdf
31.1_Za┼Ťw.Izba_Orzeczenie_Braniewo.pdf
41.2_Uprawn_Orzeczenie_Braniewo.pdf
51.3_Uprawn_Orzeczenie_Braniewo.pdf
61.4_Zawarto┼Ť─ç_Orzeczenie_Braniewo.pdf
71.5_Opis_Orzeczenie_Braniewo.pdf
82.1_Zał. Nr 1_Obliczenia_Orzeczenie_Braniewo.pdf
92.2_Obliczenia_Orzeczenie.pdf
102.3_Obliczenia_Orzeczenie.pdf
112.4_Obliczenia_Orzeczenie.pdf
122.5_Oblicznia_Orzeczenie.pdf
133_Zał. Nr 2_Dokument.geot._Orzeczenie.pdf
144_Zał. Nr 3_Szkic syt_Orzeceznie_Braniewo.pdf
155.1_Zał. Nr 4_Zdjęcie.pdf
165.2_Zał. Nr 5_Zdjęcie.pdf
175.3_Zał. Nr 6_Zdjęcie.pdf
185.4_Zał. Nr 7_Zdjęcie.pdf
195.5_Zał. Nr 8_Zdjęcie.pdf
205.6_Zał. Nr 9_Zdjęcie.pdf
215.7_Zał. Nr 10_Zdjęcie.pdf
225.8_Zał. Nr 11_Zdjęcie.pdf
osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNO – KONSERWATORSKIEGO MURU PRZY ULICY KROMERA W BRANIEWIE”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk02.02.2015, 13:51 CETzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Anna Kroczyk23.01.2015, 08:14 CETwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.