Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 Euro na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505789
  Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 Euro na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa

Braniewo, dnia 13.01.2015r.

S.07.01.2014/2015

Zaproszenie do skadania ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci do 30.000 EURO

W/g rozdzielnika

W zwizku z prowadzonym postpowaniem o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro zwracam si z prob o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamwienia obejmujcego: obsug prawn Urzdu Miasta Braniewa.

 

I. Przedmiot zamwienia:

wiadczenie obsugi prawnej Urzdu Miasta Braniewa oraz nastpujcych jednostek organizacyjnych Miasta:

 • Szkoy Podstawowej nr 3

 • Szkoy Podstawowej nr 5

 • Szkoy Podstawowej nr 6

 • Gimnazjum nr 1

 • Gimnazjum nr 2

przez radc prawnego lub adwokata poprzez udzielenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiajcego.

Szczegowy zakres przedmiotu zamwienia:

  1. opiniowanie pod wzgldem prawnym i redakcyjnym projektw aktw prawnych,

  2. udzielanie porad i opinii prawnych oraz wyjanie w zakresie stosowanego prawa,

  3. opiniowanie pod wzgldem prawnym i redakcyjnym stanowisk i koncepcji Zamawiajcego,

  4. opracowywanie opinii prawnych do projektw umw i porozumie zawieranych przez Zamawiajcego,

  5. wystpowanie w charakterze penomocnika Zamawiajcego w postpowaniach sdowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekajcymi w zakresie spraw prowadzonych przez Zamawiajcego na podstawie udzielonego przez Zamawiajcego penomocnictwa,

  6. obsuga prawna sesji Rady Miejskiej w Braniewie,

  7. obsuga prawna postpowa o udzielenie zamwienia publicznego,

  8. biece informowanie o zmianach stanu prawnego zwizanego z funkcjonowaniem samorzdu gminnego,

  9. uczestniczenie, na wniosek Zamawiajcego w prowadzonych rokowaniach, spotkaniach, ktrych celem jest nawizanie, zmiana lub rozwizanie stosunku prawnego,

  10. windykacja nalenoci Zamawiajcego.

  11. Zamawiajcy przekae Wykonawcy sprawy sdowe i egzekucyjne bdce w toku,

  12. Wykonawca jest zobowizany prowadzi rejestr spraw sdowych Zamawiajcego,

  13. termin sporzdzania opinii przez Wykonawc wynosi 3 dni robocze, liczone od dnia zoenia wniosku przez Zamawiajcego. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach w/w termin moe ulec skrceniu do 2 dni roboczych, na wniosek Zamawiajcego lub wydueniu do 7 dni roboczych na wniosek Wykonawcy.

  14. przedmiot zamwienia wiadczony bdzie w siedzibie Zamawiajcego raz w tygodniu, w godzinach 09:00-15:00 .Realizacja przedmiotu zamwienia na wniosek Zamawiajcego moe si odbywa z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji, w tym w szczeglnoci: poczty e-mail, faxu oraz telefonu, a take bezporednio w Kancelarii Wykonawcy, poza ustalonym dniem. Czas wykonywania przedmiotu umowy, o ktrym mowa powyej, nie obejmuje obsugi prawnej sesji Rady Miejskiej oraz wystpowania przed sdami. W sprawach nagych i niecierpicych zwoki Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy dojazdu do siedziby Zamawiajcego poza ustalonym dniem.

  15. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje udostpnione przez Zamawiajcego.

II. Warunki udziau w postpowaniu:

 1. o udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy wyka i udokumentuj, i w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedn usug polegajc na wiadczeniu obsugi prawnej jednostki samorzdu terytorialnego, jednostki organizacyjnej samorzdu terytorialnego lub gminnych osb prawnych przez okres co najmniej 2 lat;

 2. o udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy wyka i udokumentuj, e dysponuj co najmniej dwoma osobami posiadajcymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. Na potwierdzenia powyszego przedo wpis na list prowadzon przez Okrgow Izb Radcw Prawnych lub Okrgow Izb Adwokatw;

 3. o udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy posiadaj ubezpieczenie OC z tytuu prowadzonej dziaalnoci, na potwierdzenie czego przedo opacon polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajcy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia.

III. Kryteria oceny ofert i ich waga:

 1. Cena – 50%

Kryterium bdzie obliczone wedug nastpujcego wzoru:

Cena najnisza

P1 = ------------------------ x 100 pkt x 0,50

Cena badanej oferty

 

 1. Dowiadczenie Wykonawcy – 30%

W ramach powyszego kryterium Zamawiajcy bdzie ocenia kad usug polegajc na wiadczeniu obsugi prawnej jednostki samorzdu terytorialnego, jednostki organizacyjnej samorzdu terytorialnego lub gminnych osb prawnych przez okres co najmniej 2 lat. Z tym, e liczba usug nie moe by mniejsza ni 1, zgodnie z warunkami udziau w postpowaniu.

Kryterium bdzie obliczone wedug nastpujcego wzoru:

Liczba usug badanej oferty

P2 = ------------------------------------------- x 100 pkt x 0,30

Najwiksza liczba usug w badanych ofertach

Liczba usug wiksza ni 5 dla potrzeb obliczania punktacji bdzie traktowana jak 5.

 

 1. Liczba czonkw zespou, ktrzy posiadaj prawo wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego i bd uczestniczy w realizacji zamwieniu - 20%

Z tym, e liczba osb nie moe by mniejsza ni 2 osoby, zgodnie z warunkami udziau w postpowaniu.

Kryterium bdzie obliczone wedug nastpujcego wzoru:

Liczba czonkw zespou badanej oferty

P3 = ------------------------------------------- x 100 pkt x 0,20

Najwiksza liczba czonkw zespou w badanych ofertach

Liczba czonkw zespou wiksza ni 5 dla potrzeb obliczania punktacji bdzie traktowana jak 5.

 

Za najkorzystniejsz uwaa si ofert, ktra otrzymaa najwysz liczb punktw, zgodnie ze wzorem:

P = P1 + P2 + P3

 

IV. Termin wykonania zamwienia: do 31.12.2015r.

 

V. Sposb przygotowania oferty:

Ofert naley zoy na formularzu ofertowym, stanowicym zacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

VI. Osoba do kontaktu:

Pani Sylwia Cieciora – Sekretarz Miasta, tel. 55644-01-03, tel. kom. 531-120-900, e-mail: sekretarz@braniewo.pl

VII. Termin skadania ofert:

Ofert prosz zoy do dnia 21.01.2015r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-400 Braniewo, w zamknitej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na obsug prawn Urzdu Miasta Braniewa”. Decydujce znaczenia ma data wpywu oferty do Urzdu.

VIII. Uwagi:

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zastrzega sobie prawa prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawc.

 2. W przypadku wybrania Pastwa oferty zostan Pastwo poinformowani odrbnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

..........................................................................

(podpis Kierownika Zamawiajcego lub osoby upowanionej)

 

Gmina Miasta Braniewa niniejszym informuje, i w wyniku badania ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro na obsug prawn Urzdu Miasta Braniewa, jako najkorzystniejsza zostaa wybrana oferta:


Kancelarii Prawnej Jolanta Skuratowicz

ul. Kos. Gdyskich 30/3

82-300 Elblg


Powysza oferta uzyskaa najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriw, tj. dowiadczenia i liczby czonkw zespou, zdobywajc cznie 89.21 punktw.

 

 lp.zacznik:
1formularz ofertowy zał nr 1.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Sylwia Ciecioradata wytworzenia informacji publicznej:
2014-01-23

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 Euro na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk23.01.2015, 14:18 CETrozstrzygnięcie w postępowaniu
15.01.2015, 10:50 CETuzupełnienie informacji
15.01.2015, 08:52 CETpoprawienie adresu email
14.01.2015, 14:45 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.