Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Braniewa w 2015 roku Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477778
  Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Braniewa w 2015 roku

Braniewo, dnia 30.12.2014 r.

SM.5520.3.7.56.2014

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

Gmina Miasta Braniewa zaprasza do zoenia oferty cenowej na konserwacj i utrzymanie w staej sprawnoci eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Braniewa w 2015 roku.

Zapraszam do udziau w postpowaniu dotyczcym konserwacji i utrzymania w staej sprawnoci eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Braniewa w 2015 roku.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia:

I. Tryb – w zamwieniu nie maj zastosowania przepisy ustawy prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r z pniejszymi zmianami.

II. Cel – konserwacja i utrzymanie w staej sprawnoci eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Braniewa w 2015 roku o poniszych parametrach technicznych:

 1. Wykonawca zobowizuje si do przeprowadzenia co najmniej raz w miesicu przegldu systemu monitoringu wizyjnego miasta Braniewa. Dodatkowo Wykonawca zobowizany jest do doradztwa, konsultacji i przeprowadzania szkole obsugi dotyczcych przedmiotowego systemu na kade wezwanie Zamawiajcego.

Przegld systemu polega bdzie na:

 • czyszczenie kamer ( 14 sztuk )

 • kontrola stanu konwerterw wiatowodowych ( 7 kompletw )

 • kontrola rejestratora i sprawdzenie spjnoci macierzy dyskowej ( 1 szt )

 • kontrola poprawnoci funkcjonowania caego systemu

 • sprawdzenie i ewentualne korekta tras patrolowych kamer

 • sprawozdanie systemu sterowania kamerami

 • kontrola poziomu zabezpiecze systemu przed dostpem osb trzecich

 • aktualizacja oprogramowania poszczeglnych elementw systemu

 1. Wykonawca prowadzi bdzie dziennik konserwacji systemu, w ktrym odnotowywane bd wszystkie wykonywane prace konserwacyjne jak i uwagi oraz stwierdzone nieprawidowoci wraz z datami i godzinami prac.

 2. W celu umoliwienia sprawnej i dokadnej realizacji umowy przez Wykonawc, Zleceniodawca zapewni we wskazanym miejscu dostpu do wszystkich kluczy szaf monitoringu wizyjnego miasta Braniewa oraz do dziennika konserwacji. Wymagany jest dostp 24 godziny na dob.

   

   

 3. Wszystkie awarie przedmiotowego systemu zgaszane bd drog elektroniczn na e-maila wraz z danymi kontaktowymi osoby zgaszajcej.

 4. Wykonawca zobowizuje si do reakcji na kade zgoszenie w przecigu 24 godzin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ktrego z elementw systemu Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy ekspertyz wraz z wycen ewentualnej naprawy lub wymiany. Z racji i monitoring wizyjny miasta Braniewa powsta etapami, cze urzdze objta jest nadal gwarancj. W przypadku stwierdzenia usterki urzdzenia na gwarancji, Wykonawca zobowizany jest niezwocznie powiadomi o tym fakcie Zleceniodawc i Gwaranta.

 5. Tytuem niniejszej umowy Wykonawca otrzymywa bdzie wynagrodzenie patne do 10 dnia kadego miesica Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajcego faktur VAT z 14 dniowym terminem patnoci.

 6. Wykonawca wyraa zgod na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pn. zm. ) na potrzeby niezbdne do realizacji niniejszej umowy.

III. Sposb porozumiewania si z dostawc poczta elektroniczna, fax lub telefonicznie.

IV. Termin wykonania zamwienia od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

V. Osoby uprawnione do porozumiewania si z Dostawcami – Andrzej Karpiski tel.

0556440128, fax 55 243 2928.

VI. Kady z Dostawcw moe zaproponowa tylko jedn cen i nie moe jej zmienia.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

VII. Oferty (na zaczonym druku) w zapiecztowanych kopertach opisanych hasemKonserwacja i utrzymanie w staej sprawnoci eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Braniewa w 2015 roku” naley skada w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, w terminie do dnia 07.01.2015 roku do godziny 800.

Otwarcie oferty nastpi w dniu 07.01.2015 roku po godzinie 900.

VIII. Opis sposobu dokonania oceny ofert – oferta z najnisz cen otrzyma najwiksz ilo punktw, pozostae bd przeliczane proporcjonalnie.

 

 

GMINA

MIASTA BRANIEWA

Braniewo, dnia 7 stycze 2015 r.

SM.5520.3.7.6.2015


Zawiadomienie o uniewanieniu postpowaniaNa podstawie 6 ust. 10 Zarzdzenie Nr 151 /2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamwie publicznych ktrych warto szacunkowa nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 30.000 euro zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Gmin Miasta Braniewa, ul.Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo na usug "Konserwacja i utrzymanie w staej sprawnoci eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Braniewa w 2015 roku." postpowanie zostao uniewanione.Uzasadnienie


W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w Zaproszeniu do skadania ofert przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert postpowanie zostao uniewanione poniewa kwota ofertowa zoona przez Wykonawc tj.: Firm ANCOM BIS Mariusz Grycko Prawdowo 52, 11 – 730 Mikoajki przewyszaa rodki finansowe ujte w budecie Miasta Braniewa na 2015 rok.

 lp.zacznik:
1projekt_umowy.pdf
2druk_oferty.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Andrzej Karpińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-01-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Braniewa w 2015 roku”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk08.01.2015, 14:30 CET
Anna Kroczyk08.01.2015, 14:27 CETzawiadomienie o unieważnieniu postępowania
30.12.2014, 14:17 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.