Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów stałych komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Braniewa Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526338
  Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów stałych komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Braniewa

 


Braniewo: Wywz odpadw staych komunalnych z nieruchomoci niezamieszkaych na terenie miasta Braniewa,
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 55 6440102, faks 55 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Wywz odpadw staych komunalnych z nieruchomoci niezamieszkaych na terenie miasta Braniewa,.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem umowy jest wiadczenie niej wymienionej usugi : 1) wywz odpadw staych z pojemnikw o pojemnoci 1100 dm3 ustawionych na targowisku miejskim pl.Pisudskiego i przy Urzdzie Miasta Braniewa ul.Kociuszki 111, - 9 szt. pojemnikw, i pojemnika o pojemnoci 110dm3 ustawionego na parkingu przy ul.Fromborskiej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 r. 2) wywz odpadw staych z koszy ulicznych o pojemnoci 50dcm3 ustawionych przy gwnych cigach pieszych i skwerach na terenie miasta Braniewa / 100 szt. / ul.Moniuszki, Botaniczna,Fromborska, Gdaska, Elblska, Krlewiecka, Kociuszki, Traugutta, Konarskiego, Drewniana, Wiejska, PCK, Sikorskiego, Zielona, Dembiskiego, Sowiskiego, Zielona, skwer Sybirakw, skwer przy Pl.Wolnoci, skwer przy ul.Sikorskiego-Elblska, skwer przy ul.Gdaskiej-Pl.Pisudskiego, Urzd Miasta w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 r. 3) dostarczanie ww. odebranych odpadw do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych, tj. do Zakadu Utylizacji Odpadw Sp. z o. o. w Elblgu ul. Mazurska 42, wycznie za porednictwem Stacji przeadunkowej odpadw komunalnych w Braniewie ul.Stefczyka. 2.Szczegowy opis wykonywania przedmiotu zamwienia 1.Wykonawca bdzie ponosi koszty zwizane z wywozem nieczystoci staych, przyjciem nieczystoci na punkt przeadunkowy odpadw komunalnych przy ul.Stefczyka w Braniewie, konserwacji, naprawy pojemnikw, koszy ulicznych. 2. Wykonawca bdzie utrzymywa wszystkie pojemniki objte umow w naleytej czystoci ( w tym mycie pojemnikw i koszy ulicznych z zewntrz co najmniej raz w miesicu ) 3. Wykonawca bdzie zobowizany do wiadczenia usugi wywozu nieczystoci w sposb nastpujcy : 1) z targowiska miejskiego pl.Pisudskiego i parkingu przy ul.Fromborskiej codziennie - po godzinie 15.00 - oprcz niedziel i dni witecznych, 2) z koszy ulicznych dwa razy w tygodniu w wtorki i pitki ( jeeli w ww. dniu roboczym wypadnie dzie witeczny usug naley wykona w dzie nastpny ) 3) z Urzdu Miasta - raz w tygodniu, 4.Wykonawca zobowizuje si kadorazowo wraz z faktur przekaza Usugobiorcy dokumentacj dotyczc przekazania odpadw oraz ich utylizacji zgodnie z obowizujcymi dokumentami 5. Wykonawca zobowizuje si, i przedmiot umowy okrelony w 1 ( projektu umowy ) bdzie wykonywa zgodnie z postanowieniami umowy, przepisami prawa powszechnie obowizujcego, w tym ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach ( tekst jed.: Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ze zm. ), oraz Uchway Nr XXIV/167/0513 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegowych zasad utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta Braniewa. 6. Wykonawca ponosi pen odpowiedzialno za odpady od momentu ich przekazania. Strony uznaj, e przekazanie odpadw nastpuje z momentem, w ktrym wedug postanowie umowy Wykonawca powinien odpady odebra. 7. Odbieranie odpadw i pojazdy uyte do wiadczenia usugi : 1) Wykonawca w czasie trwania umowy zobowizany jest do wiadczenia usugi okrelonej w 1 ( projektu umowy ) bez jednoczesnego odbierania odpadw komunalnych zmieszanych z nieruchomoci niezamieszkaych ( targowisko, parking ul.Fromborska, Urzd Miasta Braniewa i kosze uliczne ) i z nieruchomoci zamieszkaych. 2) Wykonawca w czasie trwania umowy bdzie prowadzi rejestr pojazdw, ktre uywa do wiadczenia usugi okrelonej w 1. Rejestr bdzie zawiera : dat, mark i numer rejestracyjny pojazdu..

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 90.51.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium, w wysokoci 5.000,00 z Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert. Wadium moe by wniesione w jednej lub kilku nastpujcych formach: a) pienidzu, b) porczeniach bankowych lub porczeniach spdzielczej kasy oszczdnociowokredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci. (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pn. zm.) Wadium w pienidzu naley wnie przelewem na rachunek : Urzdu Miasta Braniewa Braniewsko-Pascki Bank Spdzielczy z siedzib w Braniewie, nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 przed upywem terminu skadania ofert podajc w treci przelewu nazw postpowania i swj NIP. Wniesienie wadium w pienidzu za pomoc przelewu bankowego, Zamawiajcy bdzie uwaa za skuteczne tylko wwczas, gdy bank prowadzcy rachunek Zamawiajcego potwierdzi, e otrzyma taki przelew przed upywem terminu skadania ofert, za dowd wniesienia wadium moe by doczony do oferty. Kasa Urzdu Miasta Braniewa wadium nie przyjmuje. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie ni w pienidzu naley zoy w oryginale ( poza ofert ) w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa ( pok. Nr 16 ) w terminie przewidzianym na skadanie ofert. Z treci gwarancji (porczenia) musi jednoznacznie wynika jaki jest sposb reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by podpisana przez upowanionego (upenomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by sporzdzony w sposb umoliwiajcy jego identyfikacj np. zoony wraz z imienn piecztk lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treci gwarancji winno wynika bezwarunkowe, na kade pisemne danie zgoszone przez Zamawiajcego w terminie zwizania ofert, zobowizanie Gwaranta do wypaty Zamawiajcemu penej kwoty wadium w okolicznociach okrelonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamwie publicznych. Wykonawca, ktry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowaln form wadium zostanie wykluczony z postpowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon. Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewanieniu postpowania, z wyjtkiem Wykonawcy, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajcy zwraca wadium niezwocznie po zawarciu umowy w sprawie zamwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. Zamawiajcy da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc ktremu zwrcono wadium, jeeli w wyniku rozstrzygnicia odwoania jego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza. Jeeli wadium wniesiono w pienidzu, Zamawiajcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na ktrym byo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupenienia brakujcych lub zawierajcych bdy owiadcze, dokumentw lub penomocnictw, nie zoy ich w okrelonym przez Zamawiajcego terminie, chyba e udowodni e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli Wykonawca, ktrego oferta zostaa wybrana: a) odmwi podpisania umowy w sprawie zamwienia publicznego na warunkach okrelonych w ofercie; b) nie wnis wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamwienia publicznego stao si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy. W ofercie naley poda nr konta, na ktry Zamawiajcy bdzie mg zwrci wadium wniesione w pienidzu..

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • wpis do dziaalnoci regulowanej

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamwie publicznych, zgodne z wzorem stanowicym zacznik nr 2, do SIWZ, oraz owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu, zawarte w pkt. 6 FORMULARZA OFERTOWEGO,

 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamwie publicznych, zgodne z wzorem stanowicym zacznik nr 2, do SIWZ, oraz owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu, zawarte w pkt. 6 FORMULARZA OFERTOWEGO,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamwie publicznych, zgodne z wzorem stanowicym zacznik nr 2, do SIWZ,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamwie publicznych, zgodne z wzorem stanowicym zacznik nr 2, do SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

  • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, w szczeglnoci koncesje, zezwolenia lub licencje;

  • wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych, gwnych dostaw lub usug, w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych dostawy lub usugi zostay wykonane, oraz zaczeniem dowodw, czy zostay wykonane lub s wykonywane naleycie;

  • wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usug lub robt budowlanych w celu wykonania zamwienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

  • nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamwienie - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

  • lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia:www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo..

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. nr 16.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 lp.zacznik:
1specyfikacja istotnych warunków zabudowy.pdf
2zał. nr 1.doc
3zał. nr 1.pdf
4zał. nr 2.doc
5zał. nr 2.pdf
6zał. nr 3.doc
7zał. nr 3.pdf
8zał. nr 4.doc
9zał. nr 4.pdf
10zał. nr 5.doc
11zał. nr 5.pdf
12zał. nr 6.doc
13zał. nr 6.pdf
14zał. nr 7.doc
15zał. nr 7.pdf
16zał. nr 8.doc
17zał. nr 8.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2014-12-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów stałych komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk08.12.2014, 13:41 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.