Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Ochrona środowiska > REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526263
  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

REJESTR DZIAALNOCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADW


Burmistrz Miasta Braniewa uprzejmie informuje, e w dniu 1 stycznia 2012 r. weszy w ycie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach. Przedsibiorca zamierzajcy na terenie Gminy Miasta Braniewa prowadzi dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, jest zobowizany do uzyskania wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Braniewa. Wpisu do rejestru, zmiany oraz wykrelenia wpisu w rejestrze dokonuje si na pisemny wniosek przedsibiorcy.


Wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci.

Wpisu do rejestru, zmiany oraz wykrelenia wpisu w rejestrze dokonuje si na pisemny wniosek przedsibiorcy, ktry powinien zawiera:

 1. firm, oznaczenie siedziby i adres albo imi, nazwisko i adres przedsibiorcy;

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsibiorca taki numer posiada;

 4. okrelenie rodzaju odbieranych odpadw komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru docza si dowd uiszczenia opaty skarbowej - 50 z, okrelonej na podstawie  zacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej, cz I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z pn.zm.) oraz owiadczenie o spenieniu warunkw wymaganych do wykonywania dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci o nastpujcej treci:

Owiadczam, e:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci s kompletne i zgodne z prawd;

 2. znane mi s i speniam warunki wykonywania dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, okrelone w ustawie z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z pn. zm.)”.

Owiadczenie, powysze powinno zawiera take:

 1. firm, oznaczenie siedziby i adres albo imi, nazwisko i adres przedsibiorcy;

 2. oznaczenie miejsca i dat zoenia owiadczenia;

 3. podpis przedsibiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsibiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz penionej funkcji.

  Opat skarbow za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu wnosi si na konto

  Urzdu Miasta Braniewa

  Braniewsko -Pascki Bank Spdzielczy Oddzia w Braniewie

  77 8313 0009 0036 9006 2000 0090

Przedsibiorcy, ktrzy w dniu wejcia w ycie ustawy (01.01.2012 r.) posiadaj zezwolenie na odbieranie odpadw komunalnych, s zwolnieni z wnoszenia opaty skarbowej za wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej. Zwolnienie z opaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mog oni rwnie wykonywa dziaalno w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadw komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do koca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci jest obowizany do spenienia nastpujcych wymaga:

 1. posiadania wyposaenia umoliwiajcego odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdw i urzdze do odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci;

 3. spenienia wymaga technicznych dotyczcych wyposaenia pojazdw do odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci;

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposaenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci jest obowizany do:

 1. przekazywania odebranych od wacicieli nieruchomoci selektywnie zebranych odpadw komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadw, zgodnie z hierarchi postpowania z odpadami, o ktrej mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

 2. przekazywania odebranych od wacicieli nieruchomoci zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadw komunalnych.

Termin zaatwienia sprawy:

Organ prowadzcy rejestr dziaalnoci regulowanej dokonuje wpisu przedsibiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpywu wniosku o wpis wraz z owiadczeniem spenieniu warunkw wymaganych do wykonywania dziaalnoci gospodarczej, dla ktrej rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwil zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Miasta Braniewa dokonujc wpisu do rejestru, nadaje przedsibiorcy numer rejestrowy oraz wydaje stosowne zawiadczenie.


WYKAZ PRZEDSIBIORCW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAALNOCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADW OD WACICIELI NIERUCHOMOCIWydzia waciwy do zaatwienia sprawy:

Wydzia Ochrony rodowiska i Gospodarki Odpadami

Podinspektor ds. gospodarki odpadami Magorzata Rutkowska

pok. nr 2 s (Pomieszczenia Stray Miejskiej)

tel: 55 644 01 35

e-mail: malgorzata.rutkowska@braniewo.pllp.zacznik:
1wniosek o wpis do rejestru.doc
2wniosek o wpis do rejestru.pdf
3wniosek o zmianę.doc
4wniosek o zmianę.pdf
5wniosek o wykreślenie wpisu.doc
6wniosek o wykreślenie wpisu.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Małgorzata Rutkowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-09-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk04.09.2014, 11:42 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.