Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdania roczne i półroczne z wykonania budżetu > Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2014r. Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477725
  Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2014r.

Zarzdzenie Nr 102/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 sierpnia 2014r.

 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa

 za I procze 2014r.

 

 

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych   (tekst jednolity: DZ.U. z 2013r, poz.885 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

 

1

Przyjmuje si informacj o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2014 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

 

2

Postanawia si  informacj o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2014 roku przedstawi najpniej do 31 sierpnia 2014r:

a)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

b)    Radzie Miejskiej w Braniewie . 

 

3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.

 

 

 

 

 

Spis treci

                                                                                                                                         

 

I.             Budet miasta – plan i wykonanie........................................................................... 1

II.            Dochody budetu miasta ...................................................................................... 5

III.          Wydatki budetu  miasta  ....................................................................................10

IV.           Nadwyka/Deficyt budetu....................................................................................22

V.            Zobowizania finansowe Miasta Braniewa...............................................................23

VI.           Inwestycje i remonty .......................................................................................... 25

VII.         Zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone gminie  ........................................29

VIII.       Wykaz budetowych jednostek owiatowych  gromadzcych dochody na rachunku, o ktrym mowa w art. 233 ust.1 ustawy o finansach publicznych................................. 32

IX.           Zadania wasne gminy zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora  finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku.............................................33  

X.            Dotacje dla przedszkoli, szk i placwek owiatowo- wychowawczych .......................34

XI.           Dotacje otrzymane z budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz  dotacje udzielonych innym jednostkom samorzdu      terytorialnego.................................... 35

XII.         Przychody i wydatki samorzdowych zakadw budetowych.................................... 37

XIII.       Wnioski dotyczce przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za  I procze

2014 roku ........................................................................................................ 42

 

Zaczniki:

Nr 1 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodw budetu miasta.

Nr 1a / 1i - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodw wedug jednostek.

Nr 2 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatkw budetu miasta.

Nr 2a / 2i –Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatkw wedug jednostek.

 

 

 lp.zacznik:
1Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu miasta.pdf
2Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów według jednostek.pdf
3Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu miasta.pdf
4Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków według jednostek.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-08-27

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2014r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.08.2014, 10:40 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.