Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558022
  

Braniewo, dnia 06.08.2014r.

 

PP.6733.4.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2012 r. poz.647 )

 

zawiadamiam

┐e w dniu 06.08.2014r. zako˝czone zosta│o postŕpowanie administracyjne, wszczŕte na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ul. Cha│ubi˝skiego 3A, 02-004 Warszawa, oddzia│ regionalny w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu po│o┐onego w Braniewie obejmuj▒cego dzia│kŕ geodezyjn▒ nr 8/144 obrŕb 12.

 

Rodzaj inwestycji: budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem, uk│adem komunikacyjnym, miejscami parkingowymi, chodnikami oraz zadaszeniem na gromadzenie odpadˇw.

 

Materia│y w powy┐szej sprawie znajduj▒ siŕ do wgl▒du w siedzibie Urzŕdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

Od niniejszej decyzji s│u┐y stronie odwo│anie do Samorz▒dowego Kolegium Odwo│awczego w Elbl▒gu za poÂrednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od daty jej upublicznienia.

 

 

 

 

 

 

 

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-08-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.08.2014, 09:25 CESTwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.