Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zam├│wienia publiczne > Przetargi > Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535059
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

GMINA

MIASTA BRANIEWA

 

Braniewo, dnia 17 czerwca 201 4 r.

Znak sprawy : OŽGo.6232.1.1.2014

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamˇwie˝ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 tj. ze zm.) zawiadamiam, ┐e w postŕpowaniu w sprawie udzielenia zamˇwienia publicznego prowadzonego przez Gminŕ Miasta Braniewa, ul.Tadeusza KoÂciuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na us│ugŕ ,, Odbiˇr  odpadˇw komunalnych z terenu Gminy Miasta Braniewa'' za najkorzystniejsz▒ zosta│a uznana oferta z│o┐ona przez firmŕ :

1. EMPEGIEKA Sp.z o.o., ul.Morska 55, 14-500 Braniewo.

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowym postŕpowaniu Zamawiaj▒cy w SIWZ przyj▒│ jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okaza│a siŕ oferta z│o┐ona przez wskazanego wy┐ej Wykonawcŕ. Wybrany wykonawca zaoferowa│ wykonanie przedmiotu zamˇwienia za najni┐sz▒ cena spoÂrˇd ofert nie podlegaj▒cych odrzuceniu.

W powy┐szym postŕpowaniu z│o┐ono 3 oferty.

Nie wykluczono ┐adnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty ┐adnego Wykonawcy.

Planowany termin zawarcia umowy 24 czerwca 2014 r.

W zwi▒zku z powy┐szym punktacja przyznana oferentom przedstawia siŕ nastŕpuj▒co :

Oferta Nr 1

- CLEANER Zak│ad Sprz▒tania s.j. ul.Mazurska 10, 82-300 Elbl▒g

-   69 pkt w kryterium cena;

Oferta Nr 2

- Miejskie Przedsiŕbiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul.Sza˝cowa 1, 82-300 Elbl▒g

- 17 pkt w kryterium cena;

Oferta Nr 3

EMPEGIEKA Sp. z o.o., ul.Morska 55, 14-500 Braniewo

- 100 pkt w kryterium cena.

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Maziarz

ZAST╩PCA BURMISTRZA

 

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Ma┼égorzata Rutkowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-06-17

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.06.2014, 14:58 CESTwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.