Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503814
  PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA

 

Braniewo: ODBIR ODPADW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: ODBIR ODPADW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest usuga, polegajca na odbieraniu odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie Gminy Miasta Braniewa, na ktrych powstaj odpady komunalne oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych, tj. do Zakadu Utylizacji Odpadw Sp. z o. o. w Elblgu ul. Mazurska 42, wycznie za porednictwem Stacji przeadunkowej odpadw komunalnych w Braniewie przy ul. Stefczyka. Szczegowy zakres robt zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ..

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium, w wysokoci 5.000,00 z.

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • wpis do dziaalnoci regulowanej

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Wypeniony zacznik nr 3 do siwz DOWIADCZENIE ZAWODOWE

 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zacznik nr 2 do siwz owiadzcenie o spenieniu art.22 ust.1 ustawy prawo zamwie publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zacznik nr 2 do siwz owiadzcenie o spenieniu art.22 ust.1 ustawy prawo zamwie publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zacznik nr 2 do siwz owiadzcenie o spenieniu art.22 ust.1 ustawy prawo zamwie publicznych

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

  • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, w szczeglnoci koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunkw udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotw, ktre bd bray udzia w realizacji czci zamwienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

  • lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 12.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urz Miasta Braniewa ul Kociuszki 111 14-500 Braniewo pok nr 16.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nielp.zacznik:
1Przetarg siwz.pdf
2załączniki nr 1 - 8.doc
3załączniki nr 1 - 8.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2014-06-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.06.2014, 13:50 CESTumieszczenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.