Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505771
  Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy

Braniewo 17.03.2014r

WI.7013.10.2014.RN

 

 

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

na penienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(art.4 pkt 8 prawa zamwie publicznych)

Urzd Miasta Braniewa zamierza przystpi do realizacji inwestycji:

,,Budowa ulicy Botanicznej i kowej oraz Placu Sybirakw w Braniewie” etap:I; II; III; IV; V

w ramach zada inwestycyjnych:

1)Rewitalizacja Skweru Sybirakw wraz z cigiem ulicy Botanicznej/kowej – dofinansowanie PO Ryby 2007-2013.

2)Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie – II etap - dofinansowanie  z NPPDL (schetynwki).

1.Zakres przedmiotu zamwienia obejmuje nadzr nad prawidowoci wykonania  nastpujcych prac  budowlanych:

1)   przebudowa kolidujcego uzbrojenia,

2)   wykonanie robt ziemnych (niwelacja terenu) pod nowe konstrukcje drogowe,

3)   wykonanie projektowanej i przbudowywanej infrastruktury podziemnej, 

4)   ustawienie krawnikw i obrzey,

5)   wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni, z kostki granitowej i klasycznej kwadratowej pytki chodnikowej o powierzchni ze wiru pukanego/otoczakw pukanych.

6)   regulacja wysokociowa istniejcych zasuw , wazw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

7)  zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych kolidujcych z projektowanym ukadem drogowym ,

      w miar moliwoci przeoenie kabli bez potrzeby ich przecinania, likwidacja kolizji energetycznych  przebiega musi w cisej wsppracy z firm  ENERGA-OPERATOR, odbiory zakoczonych elementw robt elektroenergetycznych  w obecnoci i przy udziale pracownika ENERGA-OPERATOR.

8)  organizacja ruchu drogowego,

9)  usunicie karczy po citych drzewach, nasadzenia nowych drzew - sadzonki o obwodzie pnia nie mniejszym ni 15 cm mierzonym na wysokoci  1,30 m, zabezpieczone 3 palikami i tam.

10)poczenie cigw starych z nowymi bezkolizyjnie, bez rnicy poziomw,

11)renowacja nawierzchni trawiastych obejmujca ca powierzchni (Plac Sybirakw, ulica Botaniczna) – wyrwnanioe, usunicie gruzu i kamieni, nawiezienie wieej ziemii, obsiane traw, obwaowanie,

12)wbudowanie elementw maj architektury,

13)wykonanie nowego ogrodzenia,

14)pionowe i poziome zabezpieczenie drzew istniejcych,Na etapie zawierania umowy

2. Inspektor Nadzoru bdzie musia dysponowa nastpujcymi osobami:

1)jedn osob z uprawnieniami budowlanymi do penienia nadzoru w specjalnoci budowa drg  bez ogranicze, wedug obecnych przepisw Prawa Budowlanego lub odpowiadajce im uprawnienia uzyskane wedug wczeniej obowizujcych przepisw Prawa Budowlanego,

2)jedn osob z uprawnieniami budowlanymi do penienia nadzoru w specjalnoci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych bez ogranicze wedug obecnych przepisw Prawa Budowlanego lub odpowiadajce im uprawnienia uzyskane wedug wczeniej obowizujcych przepisw Prawa Budowlanego;

3)jedn osob z uprawnieniami budowlanymi do penienia nadzoru w specjalnoci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzdze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze wedug obecnych przepisw Prawa Budowlanego lub odpowiadajce im uprawnienia otrzymane wedug wczeniej obowizujcych przepisw prawa budowlanego;

4)jedn osob z uprawnieniami archeologicznymi do penienia nadzoru nad robotami ziemnymi;

5)Dopuszcza si czenie w/w funkcji przez jedn osob.

Uwaga: Zamawiajcy, okrelajc wymogi dla kadej osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadajce im uprawnienia budowlane, ktrym odpowiadaj uprawnienia wydane obywatelom pastw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeeniem art. 12 a oraz innych przepisw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

  6) Wymagana jest obecno na budowie minimum 2 razy w tygodniu potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

3. Jedynym kryterium przy wyborze oferty bdzie jej cena.

4. Dodatkowe informacje w tej sprawie mona uzyska w Urzdzie miasta Braniewa

 ul. Kociuszki 111,  14-500 Braniewo.  Spraw prowadzi Ryszard Niski  tel. 55 644 0133.

5. W ofercie naley poda cen netto i cen brutto za wykonanie w.w zadania.

6. Ofert prosz skada w zamknitej kopercie z napisem ,,Oferta na penienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu ,,Budowa ulicy Botanicznej i kowej oraz Placu Sybirakw w Braniewie” etap:I; II; III; IV; V

7. Nieprzejrzyst kopert (opakowanie) zawierajc ofert  naley zoy w siedzibie Zamawiajcego w pokoju 16 w terminie do dnia 25.03.2014r. do godz. 10:00 lub przesa poczt (liczy si data wpywu do siedziby zamawiajcego) na adres: Urzad Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 1111,  14-500 Braniewo.

8. Wymagany termin wykonania robt  15.11.2014r.

9. Przekroczenie terminu wykonania robt  z winy Inspektora Nadzoru skutkowa bdzie naliczeniem kary umownej w wysokoci 0,15%  umownej wartoci brutto, za kady dzie opnienia po upywie terminu j.w.

10.Okres gwarancji na wyej wymienione prace – 60 miesicy, liczc od daty odbioru robt bez uwag. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowizany jest do uczestniczenia w przegldach gwarancyjnych w okresie w/w gwarancji.

11.Osoby fizyczne skadajce ofert zaczaj owiadczenie uczestnika projektu o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – ustawa z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku  Nr 101, poz. 926 z pn. zm.).

12. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo z rezygnacji z realizacji w/w robt  bez podania przyczyn.

 

 

Braniewo 26.03.2014r

 

WI.7013.14.2014.RN

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

 

Zawiadamiam, e w postpowaniu o udzieleniu zamwienia na penienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycjiBudowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie” ETAP: I, II, III, IV, V w ramach zada inwestycyjnych:

 

1)Rewitalizacja Skweru Sybirakw wraz z cigiem ulicy Botanicznej/kowej – dofinansowanie PO Ryby 2007-2013.

2)Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie – II etap - dofinansowanie  z NPPDL (schetynwki). wpyna 1 oferta.

 

Oferta speniaa wszystkie wymogi zawarte w ogoszeniu.

 

Wybrano ofert firmy „DROG-MAR” mgr in. Marek Pieczyski, Braniewo – 100pkt

 lp.zacznik:
1Załącznik nr 1 oświadczenie.odt
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-17

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.03.2014, 07:12 CETdodanie informacji zawiadomienie o wyborze oferty
17.03.2014, 13:35 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.