Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zaproszenie do składania ofert na wykonanie: ,,Elektrycznego oświetlenia terenu kompleksu garaży przy ulicy Stefczyka w Braniewie” działka nr 116 obr. 12. Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505774
  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie: ,,Elektrycznego oświetlenia terenu kompleksu garaży przy ulicy Stefczyka w Braniewie” działka nr 116 obr. 12.

Braniewo 14.03.2014r

WI.7013.11.2014.RN

 

 

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

na wykonanie: ,,Elektrycznego owietlenia terenu kompleksu garay przy ulicy Stefczyka w Braniewie” dziaka nr 116 obr. 12.

 

1.     Zakres robt obejmuje:

1) Wykonanie przycza elektroenergetycznego 230V  z pomiarem.

2) Budowa instalacji owietlenia terenu.

3) Obsuga geodezyjna.

 

   2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez: projektanta  Andrzeja widra.

     3.  Jedynym kryterium przy wyborze oferty bdzie jej cena.

     4.  Dodatkowe informacje w tej sprawie mona uzyska w Urzdzie miasta Braniewa

 ul. Kociuszki 111,  14-500 Braniewo.  Spraw prowadzi Ryszard Niski  tel. 55 644 0133.

     5.  W ofercie naley poda cen netto i cen brutto za wykonanie w.w zadania.

     6.  Ofert prosz skada w zamknitej kopercie z napisem ,,Elektryczne owietlenie terenu kompleksu garay przy ulicy Stefczyka w Braniewie” dziaka nr 116 obr. 12.

     7.  Nieprzejrzyst kopert (opakowanie) zawierajc ofert  naley zoy w siedzibie Zamawiajcego w pokoju 16 w terminie do dnia 25.03.2014r. do godz. 10:00 lub przesa poczt (liczy si data wpywu do siedziby zamawiajcego) na adres: Urzad Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 1111,  14-500 Braniewo.

     8.  Wymagany termin wykonania robt  30.04.2014r.

     9. Przekroczenie terminu wykonania robt  skutkowa bdzie naliczeniem kary umownej w wysokoci 0,15%  umownej wartoci brutto, za kady dzie opnienia po upywie terminu j.w.

   10. Okres gwarancji na wyej wymienione prace – 36 miesicy, liczc od daty odbioru robt bez uwag.

   11. Osoby fizyczne skadajce ofert zaczaj owiadczenie uczestnika projektu o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – ustawa z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku  Nr 101, poz. 926 z pn. zm.).

   12. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo z rezygnacji z realizacji w/w robt  bez podania przyczyn.

 

Braniewo 26.03.2014r

 

WI.7013.115.2014.RN

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

 

Zawiadamiam, e w postpowaniu o udzieleniu zamwienia na wykonanie: ,,Elektrycznego owietlenia terenu kompleksu garay przy ulicy Stefczyka w Braniewie” dziaka nr 116 obr. 12. za najkorzystniejsz  zostaa uznana  oferta zoona przez:

1. Przedsibiorstwo Handlowo -Usugowe  Jan Kasperowicz  ul. eglarska 7,  14-500 Braniewo.

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowym zamwieniu Zamawiajcy przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu  j.w zoono 3 oferty.

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy.

 

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:

Oferta nr 1

ELEKTRO-MODERN  Jan Kasperowicz  ul. eglarska 7,  14-500 Braniewo

- 100 pkt w kryterium cena

Oferta nr 2

Zakad Instalatorstwa Elektrycznego  ul. 9-go Maja 92,  14-500 Braniewo

- 47,14 pkt  w kryterium cena.

Oferta nr 3

Zakad Instalatorstwa Elektrycznego  Mirosaw Jasewicz  ul. Jagielloska 50, 10-274 Olsztyn

- 54,68 pkt w kryterium cena.

 lp.zacznik:
1projekt umowy.odt
2Oświadczenie.odt
3KOSZTORYS OFERTOWY.pdf
4BIOZ - oświetlenie garazy ul. Stefczyka Braniewo.pdf
5lokalizacja szafki P1,SO.pdf
6PB-W oświtlenie terenu garaży ul.stefczyka.pdf
7plan sytuacyjny.pdf
8schemat elektryczny oswietlenia terenu.pdf
9schemat zasilania szaffki P1.pdf
10specyfikacja techniczna.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-14

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert na wykonanie: ,,Elektrycznego oświetlenia terenu kompleksu garaży przy ulicy Stefczyka w Braniewie” działka nr 116 obr. 12.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.03.2014, 07:14 CETdodanie informacji zawiadomienie o wyborze oferty
17.03.2014, 08:18 CETWprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.