Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Przetarg nieograniczony: Budowa ulicy Botanicznej i Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie, etap: I, II, III, IV, V. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535060
  Przetarg nieograniczony: Budowa ulicy Botanicznej i Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie, etap: I, II, III, IV, V.

Numer ogoszenia: 49405 - 2014; data zamieszczenia na portalu uzp: 07.03.2014


OGOSZENIE O ZAMWIENIU - roboty budowlane

Braniewo: Budowa ulicy Botanicznej i kowej oraz Placu Sybirakw w Braniewie etap:I; II; III; IV; V w ramach zada inwestycyjnych:

 1)Rewitalizacja Skweru Sybirakw wraz z cigiem ulicy Botanicznej/kowej - dofinansowanie PO Ryby 2007-2013.

2)Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie - II etap - dofinansowanie z NPPDL (schetynwki).

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Budowa ulicy Botanicznej i kowej oraz Placu Sybirakw w Braniewie etap:I; II; III; IV; V w ramach zada inwestycyjnych: 1)Rewitalizacja Skweru Sybirakw wraz z cigiem ulicy Botanicznej/kowej - dofinansowanie PO Ryby 2007-2013. 2)Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie - II etap - dofinansowanie z NPPDL (schetynwki)..

II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: 1.Przedmiotem zamwienia jest ,,Budowa ulicy Botanicznej i kowej oraz Placu Sybirakw w Braniewie w nastpujcym obszarze oznaczonym w dokumentacji technicznej etapami: 1) Etap I - realizacja robt Plac Sybirakw, 2) Etap II - realizacja robt od zjazdu do MOS do skrzyowania z ulic kow, 3) Etap III - realizacja robt na terenie w rejonie parkingu przy MOS, 4) Etap IV - realizacja robt na odcinku od ulicy kowej do ulicy Zielonej, 5) Etap V - realizacja robt w obrbie skrzyowania z ulic Gdask i zmiana przebiegu ulicy Botanicznej, 2.Zakres przedmiotu zamwienia obejmuje roboty budowlane, drogowe, elektroenergetyczne, sanitarne, renowacja terenw zielonych, ma architektur. W szczeglnoci przewiduje si wykonanie nastpujcych prac budowlanych: 1) przebudowa kolidujcego uzbrojenia, 2) wykonanie robt ziemnych (niwelacja terenu) pod nowe konstrukcje drogowe, 3) wykonanie projektowanej i przbudowywanej infrastruktury podziemnej, 4) ustawienie krawnikw i obrzey, 5) wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni, 6) regulacja wysokociowa istniejcych zasuw , wazw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 7) zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych kolidujcych z projektowanym ukadem drogowym , w miar moliwoci przeoenie kabli bez potrzeby ich przecinania, likwidacja kolizji energetycznych przebiega musi w cisej wsppracy z firm ENERGA-OPERATOR, odbiory zakoczonych elementw robt elektroenergetycznych w obecnoci i przy udziale pracownika ENERGA-OPERATOR. 8) organizacja ruchu drogowego, 9) usunicie karczy po citych drzewach, nasadzenia nowych drzew - sadzonki o obwodzie pnia nie mniejszym ni 15 cm mierzonym na wysokoci 1,30 m, zabezpieczone 3 palikami i tam. 10)poczenie cigw starych z nowymi bezkolizyjnie, bez rnicy poziomw, 11)renowacja nawierzchni trawiastych obejmujca ca powierzchni (Plac Sybirakw, ulica Botaniczna) - wyrwnanioe, usunicie gruzu i kamieni, nawiezienie wieej ziemii, obsiane traw, obwaowanie, 12)wbudowanie elementw maj architektury, 13)wykonanie nowego ogrodzenia, 14)pionowe i poziome zabezpieczenie drzew istniejcych, 3. Zakres robt objty wynagrodzeniem ryczatowym obejmuje rwnie wykonanie: a) robt przygotowawczych, b)wszystkich robt budowlano-remontowo-montaowych kubaturowych i niekubaturowych, zewntrznych ujtych w dokumentacji projektowej, ktra stanowi zacznik nr 1 do umowy, c) iloci robt okrelone w dokumentacji mog ulec zmianie w toku ich prowadzenia. Szczegowe rozwizania wpywajce na zwikszenie robt stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bd traktowane jako roboty dodatkowe, d)uporzdkowanie terenu budowy. e)pomiaru powykonawczego, f)inwentaryzacji materiaw z rozbirki i przekazanie protokem dla Administracji Budynkw Komunalnych ul. Rzemielnicza 1 w Braniewie - odlego transportu do 2 km. e)wykonanie i zamontowanie 2 tablic pamitkowych po zakoczeniu inwestycji na jej terenie - wymiar, ksztat i materia wg instrukcji zamawiajcego..

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.11.27.00-2, 45.23.21.50-8, 45.23.31.40-2, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Kady Wykonawca zobowizany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysokoci:50.000,00 z (sownie:pidziesit tysicy zotych) 2.Wadium moe by wniesione w jednej lub kilku nastpujcych formach: 1)pienidzu, 2)porczeniach bankowych lub porczeniach spdzielczej kasy oszczdnociowo - kredytowej z tym, e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych 5)porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (tekst jednolity Dz. U. Nr 42, poz. 275). 3.W przypadku skadania przez Wykonawc wadium w formie porczenia lub gwarancji, dokument ten powinien by sporzdzony zgodnie z obowizujcym prawem i winien zawiera w swej treci: 1)nazw dajcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)okrelenie wierzytelnoci, ktra ma by zabezpieczona gwarancj (dokadne okrelenie nazwy zamwienia), 3)kwot zobowizania, 4)termin wanoci gwarancji, 5)zobowizanie gwaranta do zapaty kwoty gwarancji na kade pisemne danie Zamawiajcego zawierajce owiadczenie, i Wykonawca, ktrego ofert wybrano: a)odmwi podpisania umowy na warunkach okrelonych w ofercie, lub b)nie wnis zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stao si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy. 6)zobowizanie gwaranta do zapaty kwoty gwarancji na kade pisemne danie Zamawiajcego zawierajce owiadczenie, i Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zoy dokumentw lub owiadcze, o ktrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub penomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie. 4.Wadium w pienidzu naley wnie przelewem na rachunek: Urzdu Miasta Braniewa Braniewsko-Pascki Bank Spdzielczy nr 69831300090036900620000040 przed upywem terminu skadania ofert podajc w treci przelewu nazw postpowania i swj NIP. Wniesienie wadium w pienidzu za pomoc przelewu bankowego, Zamawiajcy bdzie uwaa za skuteczne tylko wwczas, gdy bank prowadzcy rachunek Zamawiajcego potwierdzi, e otrzyma taki przelew przed upywem terminu skadania ofert, za dowd wniesienia wadium moe by doczony do oferty. Kasa Urzdu Miasta wadium nie przyjmuje. 5.Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie ni w pienidzu naley zoy w oryginale (poza ofert) w Wydziale Inwestycji Urzdu Miasta Braniewa (pok. 19) w terminie przewidzianym na skadanie ofert. 6.Zamawiajcy zwrci wadium wszystkim Wykonawcom niezwocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewanieniu postpowania, z wyjtkiem Wykonawcy, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeeniem okolicznoci, o ktrych mowa w art. 46 ust. 4a ustawy, 7.Wykonawcy, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajcy zwrci wadium niezwocznie po zawarciu umowy w sprawie zamwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, jeeli jego wniesienia dano. 8.Zamawiajcy zwraca niezwocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktry wycofa ofert przed upywem terminu skadania ofert. 9.Zamawiajcy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc, ktremu zwrcono wadium, jeeli w wyniku rozstrzygnicia odwoania jego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okrelonym przez Zamawiajcego. 10.Wykonawca, ktrego oferta zostaa wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajcego, gdy: 1)odmwi podpisania umowy na warunkach okrelonych w ofercie, 2)nie wnis wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stao si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zoy dokumentw lub owiadcze, o ktrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub penomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie. 12.Wadium musi obejmowa cay okres zwizania ofert. 13.W ofercie naley wpisa nr konta, na ktry Zamawiajcy bdzie mg zwrci wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Dziaalno prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamwienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnie.

III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Warunkiem udziau w postpowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowe ukoczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upywem terminu skadania ofert co najmniej 2 robt budowlanych polegajcych na: budowie lub przebudowie sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej zewntrznej ulic , budowie placw, ulic, chodnikw, budowie, przebudowie sieci elektroenergetycznych o cznej wartoci nie mniejszej ni 2.000 000,00 z (brutto) w tym: Kada z wykazanych robt musi zawiera n/w zakres robt: 1)Instalacje sanitarne zewntrzne (wodno-kanalizacyjne). 2)Roboty drogowe. 3)Roboty elektroenergetyczne zewntrzne. Wartoci podane w walutach innych ni wskazane przez Zamawiajcego naley przeliczy wg redniego kursu NBP na dzie wystawienia wiadectwa Przejcia /Protokou odbioru robt, podajc dat i kurs.Przy ocenie speniania tego warunku udziau przez Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia (konsorcjum) wielkoci stanowice o spenianiu warunku, tj. liczba wykazanych robt budowlanych i warto wykazanych robt o cznej wartoci nie mniejszej ni 2.000 000,00 z (brutto) bd zsumowane z dokumentw skadanych przez Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia. - potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia art.22 ust1 oraz dokumentw wymienionych w rozdz VI pkt 5. ppkt 2, 3 SIWZ

III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Zamawiajcy nie wyznacza szczegowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Na etapie zawierania umowy Wykonawca bdzie musia dysponowa nastpujcymi osobami: 1)jedn osob z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnoci budowa drg bez ogranicze, wedug obecnych przepisw Prawa Budowlanego lub odpowiadajce im uprawnienia uzyskane wedug wczeniej obowizujcych przepisw Prawa Budowlanego, 2)jedna osob z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych bez ogranicze wedug obecnych przepisw Prawa Budowlanego lub odpowiadajce im uprawnienia uzyskane wedug wczeniej obowizujcych przepisw Prawa Budowlanego; 3)jedna osob z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze wedug obecnych przepisw Prawa Budowlanego lub odpowiadajce im uprawnienia otrzymane wedug wczeniej obowizujcych przepisw prawa budowlanego; 4)jedn osob z uprawnieniami do penienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkw posiadajc odpowiednie uprawnienia budowlane okrelone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243. poz. 1623. z pn. zm). Kierowa robotami budowlanymi oraz wykonywa nadzr inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkw mog osoby, ktre speniaj wymagania okrelone w ust.1 oraz odbyy co najmniej 2-letni praktyk zawodow na budowie przy zabytkach nieuchomych wpisanych rejestru zabytkw. 5)Dopuszcza si czenie w/w funkcji przez jedn osob. Uwaga: Zamawiajcy, okrelajc wymogi dla kadej osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadajce im uprawnienia budowlane, ktrym odpowiadaj uprawnienia wydane obywatelom pastw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeeniem art. 12 a oraz innych przepisw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

Zamawiajcy nie wyznacza szczegowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

    wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz z zaczeniem dowodw dotyczcych najwaniejszych robt, okrelajcych, czy roboty te zostay wykonane w sposb naleyty oraz wskazujcych, czy zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone;

    okrelenie robt budowlanych, ktrych dotyczy obowizek wskazania przez wykonawc w wykazie lub zoenia powiadcze, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienaleycie
Kada z wykazanych robt musi zawiera n/w zakres robt: 1)Instalacje sanitarne zewntrzne (wodno-kanalizacyjne). 2)Roboty drogowe. 3)Roboty elektroenergetyczne zewntrzne.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

    owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

    wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunkw udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotw, ktre bd bray udzia w realizacji czci zamwienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

    lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robt - wg zacznika nr 7 do SIWZ) obejmujcy cay zakres robt i czynnoci wynikajcych z opisu przedmiotu zamwienia sporzdzony metod kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu zaoe okrelonych w rozdz. XI SIWZ.Jeeli Wykonawca, wykazujc spenianie warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotw na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajcy da od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowizania tych podmiotw (w formie oryginau) do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobw na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamwienia i okrelenia, w jakim charakterze podmioty te bd bray udzia w realizacji przedmiotowego zamwienia sporzdzonego wedug wzoru stanowicego zacznik nr 5 do SIWZ. Uwaga ! Wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunkw udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotw, ktre bd bray udzia w realizacji czci zamwienia na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkada take wszystkie dokumenty okrelone w ust. 2 niniejszego rozdziau dotyczce tych podmiotw w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla Wykonawcy, potwierdzajce brak podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia. Kopie dokumentw dotyczce kadego z tych podmiotw musz by powiadczone za zgodno z oryginaem przez te podmioty.W przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia, dokument ustanawiajcy Penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamwienia publicznego. przypadku, gdy upowanienie do podpisania oferty nie wynika bezporednio ze zoonego w ofercie odpisu z waciwego rejestru - penomocnictwo (a).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

Zamawiajcy przewiduje moliwo dokonania nastpujcych istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamwienia publicznego, okrelajc jednoczenie warunki ich wprowadzenia:1) zmianie moe ulec termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: - wystpienia robt dodatkowych, od wykonania ktrych uzalenione jest wykonanie zamwienia podstawowego, - wystpienia koniecznoci wykonania robt zamiennych lub uzupeniajcych, wstrzymujcych lub opniajcych realizacj robt bdcych przedmiotem Umowy, - wystpienia wad dokumentacji projektowej skutkujcej koniecznoci dokonania poprawek lub uzupenie, jeeli uniemoliwia to lub wstrzymuje realizacj okrelonego rodzaju robt majcych wpyw na termin wykonania Umowy, -wystpienia koniecznoci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamwienia. W takim przypadku Zamawiajcy odpowiednio obniy wynagrodzenie wykonawcy o warto ograniczonego zakresu rzeczowego, na podstawie kosztorysu ofertowego, bdcego zacznikiem nr 3 do umowy, -wystpienia warunkw atmosferycznych uniemoliwiajcych realizacj przedmiotu zamwienia zgodnie z procesem technologicznym, - konieczno zrealizowania jakiejkolwiek czci robt, objtych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiza technicznych lub technologicznych, ni wskazane w dokumentacji projektowej i SIWZ, a wynikajcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiza grozio niewykonaniem lub wykonaniem nienaleytym przedmiotu Umowy, - przestojw spowodowanych koniecznoci usuwania nieumylnych uszkodze istniejcych urzdze , nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, - wstrzymania robt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajcych z winy Stron umowy, - niemonoci wykonywania robt, gdy obowizujce przepisy nie dopuszczaj do wykonania robt lub nakazuj wstrzymanie robt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc. - wystpienia opnienia w dokonaniu okrelonych czynnoci lub ich zaniechania przez waciwe organy administracji pastwowej, ktre nie s nastpstwem okolicznoci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno, - wystpienia opnienia w wydawaniu decyzji, zezwole, uzgodnie itp. do wydania ktrych waciwe organy s zobowizane na mocy przepisw prawa, jeeli opnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktrym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s nastpstwem okolicznoci, za ktre Wykonawca ponosi odpowiedzialno, - odmowy wydania przez waciwe organy decyzji, zezwole, uzgodnie itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc, - wystpienia robt z zakresu konserwacji i badania zabytkw, ktrych zakoczenie, ze wzgldu na ich specyfik, wymaga dodatkowego czasu pracy, - zaistnienia innych okolicznoci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujcych niemoliwoci wykonania lub naleytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, - okrelonym w 5 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, - wystpienia nieprzewidzianych okolicznoci zwizanych z rokiem wyborczym - wyborami samorzdowymi 2014, - wystpienia siy wyszej uniemoliwiajcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) Dopuszcza si zmian osb sprawujcych funkcje, o ktrych mowa w 10 wzoru umowy , jedynie w przypadku gdy nowe osoby powoane do penienia w/w funkcji bd speniay wymagania Zamawiajcego okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. 3) Termin zakoczenia prac okrelony w 3 ust. 1 wzoru umowy moe ulec skrceniu za zgod Stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo pok. nr 16.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: Zamwienie jest realizowane w ramach zada inwestycyjnych: 1)Rewitalizacja Skweru Sybirakw wraz z cigiem ulicy Botanicznej/kowej - dofinansowanie PO Ryby 2007-2013. 2)Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie - II etap - dofinansowanie z NPPDL (schetynwki).Informacje o formalnociach, jakie powinny zosta dopenione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktrego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsz, zobowizany bdzie do: 1) wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, 2) zoenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzajcego, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zwizanej z wykonaniem niniejszego zamwienia na kwot nie mniejsz ni cakowita warto umowy brutto, 3)dostarczenia umowy regulujcej wspprac Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia, jeeli oferta tych wykonawcw zostanie wybrana, 4) dostarczenia wykazu osb przewidzianych do wykonania prac objtych przedmiotem zamwienia oraz dokumentw potwierdzajcych (kserokopia uprawnie oraz kserokopie aktualnych zawiadcze o przynalenoci tych osb do waciwej Izby Samorzdu Zawodowego.) posiadanie uprawnie i kwalifikacji o ktrych mowa w rozdz. III ust. 16 pkt 1); 2); 3); 4). 5) zoenia owiadczenia o przyjciu obowizkw kierownika budowy przez osob, o ktrej jest mowa w rozdz. III ust. 16 pkt. 1 i 4 SIWZ 6) dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. 2.W zawiadomieniu wysanym do Wykonawcy, ktrego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsz, Zamawiajcy okreli termin i miejsce zoenia w/w dokumentu oraz poinformuje o formalnociach zwizanych z podpisaniem umowy o treci zgodnej ze wzorem zaczonym do SIWZ. 3.Nie dostarczenie dokumentu, o ktrym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziau SIWZ, w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie spowoduje, e zawarcie umowy w sprawie zamwienia publicznego stanie si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy, co skutkowa bdzie konsekwencjami okrelonymi w art. 94, ust. 3 ustawy.Wykonawca, ktrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, zobowizany bdzie do wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 8% ceny cakowitej podanej w ofercie.Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamwie uzupeniajcych, o ktrych jest mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Otwarcie ofert jest jawne i nastpi dnia 28.03.2014r o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiajcego w pok. nr 25 (sala konferencyjna)..

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: tak

Zacznik nr 7 - Przedmiary, Dokumentacja techniczna

 

Odpowiedzi na pytania z 14.03.3014r

 

1.     W zaczniku nr 7 do SIWZ (Przedmiary dokumentacja techniczna)/Projekt Budowlany wykonawczy/Brana sanitarna/ rys 00186 Braniewo w ref rys.3 297x750.pdf, zosta zaprojektowany odcinek wodocigu PE  fi 63 mm, na kocu wodocigu hydrant p.po. Dn 80 mm, czy zaprojektowany hydrant osignie odpowiedni wydajno?, przewidzian wg ministra spraw wewntrznych i administracji w sprawie przeciwpoarowego zaopatrzenia w wod oraz drg poarowych.

2.     W zaczniku nr 7 do SIWZ (Przedmiary, dokumentacja techniczna )/Projekt Budowlany wykonawczy/Brana sanitarna/ rys., projektant nie sprecyzowa sposobu przyczenia istniejcych budynkw do nowego odcinka sieci.

Ad. 1 i 2. Sie wodocigowa  dotyczy ulicy kowej, ktra jest ju zrealizowana i nie jest przedmiotem zamwienia. Z etapu I  projektu wykonywany ma by Plac Sybirakw  - opis przedmiotu zamwienia  Rozdz. III.  ust.1 pkt 1 specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2014r

 

1.     W zaczniku nr 7 do SIWZ (Przedmiary, dokumentacja techniczna)/Przedmiary brak jest przedmiaru na wykonanie odcinka sieci wodocigowej prosimy o uzupenienie brakw.

Ad.1.   Sie wodocigowa w ulicy kowej jak i sama ulica kowa nie jest objta tym postpowaniem.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2014r.

 

1.     Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiajcy rozumie pod sformuowaniem ,,supy parkowe”. Czy maj to by supy stalowe ocynkowane ogniowo, aluminiowe, w kolorze naturalnym, czy moe malowane na jaki okrelony  kolor, czy te jest to jaki rodzaj supa stylizowanego.

Prosimy o udostpnienie materiaw obrazujcych ksztat supa oraz wysignikw  jedno i dwuramiennych, na ktrych maj by zamontowane oprawy (zwieszane) typu OW.

Ad.1.    Supy modyfikowane typu  SM. W wysignikach supw owietleniowych zainstalowa gniazda gumowe przenone do podczenia owietlenia okolicznociowego – witecznego.

Ksztat supa i wysignikw w zacznikiu: rysunek - supy owietleniowe.jpg.

2.     W zwizku z treci  SIWZ (Rozdzia VI pkt 5 ppkt 3) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, e Zamawiajcy bdzie honorowa referencje jako dowd wykonania robt budowlanych. Wykonawca wskazuje, i referencje s w istocie potwierdzeniami, bowiem powiadczaj okrelony stan rzeczy oraz wskazane okolicznoci faktyczne. Powiadczenia rni od referencji tylko to, i referencje zawieraj w sobie dodatkowy pozytywny aspekt, wskazujcy na fakt wykonania danych robt budowlanych w sposb naleyty, uzasadniajcy polecanie usug tego podmiotu. Powiadczenia za mog by zarwno negatywne, jak i pozytywne, a ich podstawow funkcj  jest powiadczenia okrelonego stanu faktycznego.

Ad.2.   Bdziemy honorowa referencje.

3.     Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajcy dopuszcza przedkadanie przez Wykonawc owiadcze podwykonawcw i dalszych podwykonawcw  biorcych udzia w realizacji odebranych robt budowlanych  o zapacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jako dowodw zapaty w rozumieniu art.143 ust 1 Prawa zamwie publicznych.

Ad.3.   Zamawiajcy nie dopuszcza przedkadania przez Wykonawc owiadcze podwykonawcw i dalszych podwykonawcw  biorcych udzia w realizacji odebranych robt budowlanych  o zapacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

4.     Prosz o doprecyzowanie, jaki typ rde wiata ma by zastosowany: matelhalogenkowe czy sodowe.

Ad.4.   Sodowe.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.03.2014r

 

1. Prosimy o udostpnienie sylwetki supa typu parkowego h=6,0 m wraz z wysignikami jednoramiennymi i dwuramiennymi do projektowanej oprawy OW S-70 W.

Ad.1. Ksztat supw i wysignikw w zaczniku: rysunek - supy owietleniowe.jpg.

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2014r

 

 

1.     Zwracam si z pytaniem, czy do wyceny, zgodnie z pismem Wojewdzkiego Urzdu Ochrony Zabytkw (zacznik nr 6) naley przyj wszystkie wystpujce w przedmiarach krawniki betonowe jako granitowe? Czy rwnie obrzea naley przyj granitowe?

Ad.1.   Zgodnie z Rozdz. III  ust 4  lit g  Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia  + zacznik nr 10 – naley przyj krawniki granitowe -  wszystkie obrzea zgodnie z projektem betonowe.

            Przy nawierzchni z pyt chodnikowych wskazane jest wykonanie przekadek i uzupenie w zaamaniach z drobnej kostki granitowej ( okoo 5% nawierzchni chodnikw).

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.03.2014r

  1. Prosimy o wyjanienie rnic iloci robt zawartych w przedmiarze robt i w tabeli elementw rozliczeniowych /lepy kosztorys/ - Etap I Brana Drogowa Budowa placu Sybirakw w Braniewie. Prosimy o potwierdzenie prawidowych iloci robt planowanych do wykonania.

    Ad.1. Prawidowa ilo /zakres/ robt planowanych do wykonania w ramach zamwienia podana jest w tabeli elementw rozliczeniowych – dotyczy brany drogowej Plac Sybirakw.

 

 

Braniewo 09.04.2014r

znak sprawy:49405-2014

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.  Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111,  14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na wybr Wykonawcy robt w ramach inwestycji: ,,Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie” Etap I, II, III, IV, V  za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez: Firm  ,,APARTAMENT”  S.C.  Szurpicka – Romanowski,  ul. Morska 33c,  14-500 Braniewo.

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w SIWZ  przyj jedno kryterium oceny ofert  t.j.  kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca  zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert  nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu j.w  zoono 4 oferty.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy.

Planowany termin zawarcia umowy 15.04.2014r.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:

Oferta nr 1

-,,APARTAMENT”  S.C.  Szurpicka – Romanowski,  ul. Morska 33c,  14-500 Braniewo.

- 100,00 pkt  w kryterium cena

Oferta nr 2

- Skanska  S.A.  ul. Gen. Jzefa Zajczka  9,  01-518 Warszawa

- 76,51 pkt w kryterium cena

Oferta nr 3

- konsorcjum firm w skadzie:

1. Przedsibiorstwo Usug  Drogowo-Mostowych; Jzef Przyborowski; 14-500 Braniewo  Rogity 53

2. Zakad Brukarski  Tadeusz Durejko & Bogdan Liewski;  14-500 Braniewo  ul. Grzybowa 12

- 65,19 pkt w kryterium cena

Oferta nr 4

-,,JAK – BUD” Jacek Gontarz, ul. Wiejska 34,  14-500 Branieo.

- 92,20 pkt w kryterium cena.

 lp.zacznik:
1S.I.W.Z.pdf
2Załącznik nr 1.pdf
3Załącznik nr 2.pdf
4Załącznik nr 3.pdf
5Załącznik nr 4.pdf
6Załącznik nr 5.pdf
7Załącznik nr 6 projekt umowy.pdf
8Załącznik nr 8.pdf
9Załącznik nr 9 -formularz oferty.xls
10załącznik nr 10.JPG
11Załącznik nr 11 oświadczenie.pdf
12Załącznik nr 12 -Skwer Sybiraków-rysunek poglądowy.JPG
13rysunek - słupy oświetleniowe.jpg
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przetarg nieograniczony: Budowa ulicy Botanicznej i Łąkowej oraz Placu Sybiraków w Braniewie, etap: I, II, III, IV, V.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.04.2014, 14:59 CESTdodanie informacji: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Anna Kroczyk24.03.2014, 12:36 CETodpowiedzi na pytania z dnia 24.03.2014r
19.03.2014, 10:57 CETdodanie informacji: Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2014r
19.03.2014, 10:03 CETdodanie informacji: Odpowiedzi na pytania z 14.03.3014r, 17.03.2014r, 18.03.2014r
10.03.2014, 22:29 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.