Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2014 > Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Braniewa Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477747
  Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Braniewa

 

REJESTR ZARZDZE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2014r.


1

02.01.2014r.

W sprawie planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014r.

2

02.01.2014r.

W sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu dzierawnego i minimalnych wysokoci kwot czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych oraz ustalenia zakresw zmian wysokoci stawek czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych wydzierawionych w drodze przetargu obowizujcych w 2014r.

3

02.01.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

4

03.01.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 158/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18.11.2013r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

5

03.01.2014r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa nr 154/2013 z dnia 13.11.2013r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday gruntu w drodze bezprzetargowej.

6

03.01.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

7

03.01.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 161/2009 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02.12.2009r. W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzdzie Miasta Braniewa

8

13.01.2014r.

W sprawie ustalenia wysokoci dotacji dla placwek niepublicznych w 2014r.

9

13.01.2014r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewo suebnoci przesyu na rzecz Wodocigw Miejskich w Braniewie

10

14.01.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oraz oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

11

14.01.2014r.

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2014

12

14.01.2014r.

W sprawie realizacji zada obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego na terenie miasta Braniewa w roku 2014

13

21.01.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej, Moniuszki 3/3

14

21.01.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

15

21.01.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa nr 171/2011 z dnia 28.09.2011r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

16

21.01.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

17

21.01.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

18

21.01.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014r.

19

23.01.2014r.

W sprawie nadania Regulaminu Stray Miejskiej w Braniewie.

20

27.01.2014r.

W sprawie wyraenia zgody na przeniesienie praw i obowizkw wynikajcych z umw dzierawy nr 226 i 225 zawartych w dniu 27.01.2014r.

21

30.01.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014r.

22

30.01.2014r.

W sprawie zmian planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014r.

23

10.02.2014r.

W sprawie obcienia nieruchomoci Gminy Miasta Braniewa suebnoci gruntow.

24

19.02.2014r.

W sprawie okrelenia wzorw wniosku o przyjcie dziecka do przedszkola i zgoszenia do klasy pierwszej szkoy podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum.

25

25.02.2014r.

W sprawie podwyki czynszu od dnia 01 kwietnia 2014r. W lokalach uytkowych i garaach, stanowicych wasno Gminy Miasta Braniewa.

26

26.02.2014r.

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014r.

27

26.02.2014r.

W sprawie odwoania oraz powoania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego od Spraw Przeciwdziaania przemocy w Rodzinie

28

06.03.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014 rok.

29

06.03.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok.

30

06.03.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

31

06.03.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

32

06.03.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

33

10.03.2014r.

W sprawie przejcia przez Gmin Miasta Braniewa nieruchomoci bdcej wasnoci Skarbu Pastwa.

34

11.03.2014r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

35

14.03.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

36

14.03.2014r.

W sprawie nabycia od Powiatu Braniewskiego w drodze darowizny do zasobw komunalnych Gminy Miasta Braniewa nieruchomoci.

37

18.03.2014r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu Miasta Braniewa za 2013r.

38

18.03.2014r.

W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2013r. Do 31.12.2013r.

39

18.03.2014r.

W sprawie przeoenia Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2013r.

40

18.03.2014r.

W sprawie przedoenia Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2013r.

41

19.03.2014r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa nr 95/2014 z dnia 13.06.2012r. w sprawie powoania komisji przetargowej.

42

19.03.2014r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

43

27.03.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014 rok.

44

27.03.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok.

45

27.03.2014r.

W sprawie przeprowadzenia postpowania o udzielenia zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

46

27.03.2014r.

W sprawie powoania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zada wasnych Miasta przez organizacje pozarzdow lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

47

03.04.2014r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewa suebnoci przesyu na rzecz Netia Spka z siedziba w Warszawie.

48

08.04.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

49

14.04.2014r.

W sprawie ustalenia wysokoci dotacji dla placwek niepublicznych w 2014r.

50

16.04.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa nr 35/2014 z dnia 14 marca 2014r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

51

16.04.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

52

16.04.2014r.

W sprawie zasad wynagrodzenia dyrektorw samorzdowych instytucji kultury dla ktrych organizatorem jest Gmina Miasta Braniewa.

53

17.04.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

54

25.04.2014r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysugujcego w zamian za wito 3 maja 2014r. przypadajce w sobot.

55

28.04.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014r.

56

28.04.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014r.

57

28.04.2014r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2014r.

58

28.04.2014r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

59

28.04.2014r.

W sprawie okrelenia zasad dzierawy gruntw na ktrych osoba fizyczna lub prawna wybudowaa m.in. urzdzenia telekomunikacyjne lub suce przesyowi pynw, wody, energii elektrycznej, cieplnej.

60

29.04.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

61

29.04.2014r.

W sprawie zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa nr 48/2014 z dnia 08.04.2014r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

62

05.05.2014r.

W sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw posw do parlamentu Europejskiego zarzdzonych na dzie 25.05.2014r.

63

07.05.2014r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2013r.

64

12.05.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 32/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06.03.2014r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

65

26.05.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 51/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16.04.2014r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

66

27.05.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014r.

67

27.05.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014r.

68

28.05.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

69

29.05.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

70

03.05.2014r.

W sprawie zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa nr 48/2014 z dnia 08.04.2014r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

71

04.06.2014r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

72

O6.06.2014r.


73

10.06.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

74

25.06.2014r.

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawa II ul. Konarskiego 13 w Braniewie.

75

25.06.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29.05.2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej przetargu.

76

27.06.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014r.

77

27.06.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014r.

78

27.06.2014r.

W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2014 -2022

79

30.06.2014r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

80

01.07.2014r.

W sprawie przekwalifikowania dwch lokali mieszkalnych na lokale socjalne.

81

02.07.2014r.

W sprawie wyznaczenia zastpstwa podczas nieobecnoci Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie.

82

03.07.2014r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

83

03.07.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

84

03.07.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

85

03.07.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

86

03.07.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29.05.2014r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej przetargu.

87

03.07.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

88

08.07.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych dp sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

89

22.07.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

90

22.07.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014r.

91

22.07.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014r.

92

29.07.2014r.

W sprawie przyznania napojw dla pracownikw Urzdu Miasta Braniewa.

93

04.08.2014r.

W sprawie skrcenia czasu pracy pracownikw Urzdu Miasta w czasie upaw.

94

06.08.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem w drodze bez przetargu.

95

06.08.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 93/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06.08.2014r. W sprawie skrcenia czasu pracy pracownikw Urzdu Miasta Braniewa w czasie upaw.

96

08.08.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014r.

97

08.08.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014r.

98

11.08.2014r.

W sprawie ustalenia terminu skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrcznikw i materiaw edukacyjnych na terenie Gminy Miasta Braniewo.

99

12.08.2014r.

W sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego.

100

18.08.2014r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

101

18.08.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 87/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03.07.2014r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

102

20.08.2014r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2014r.

103

20.08.2014r.

W sprawie informacji o ksztatowaniu si Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2014 – 2022 za I procze 2014r.

104

20.08.2014r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2014r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

105

25.08.2014r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29.05.2014r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

106

28.08.2014r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

107

01.09.2014r.

W sprawie opracowania materiaw planistycznych do projektu budetu Miasta Braniewa na rok budetowy 2015.

108

04.09.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

109

04.09.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

110

04.09.2014r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

111

05.09.2014r.

W sprawie odwoania oraz powoania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie

112

09.09.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok

113

11.09.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

114

11.09.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

115

11.09.2014r.

W sprawie odwoania penomocnika do spraw wyborw- urzdnika wyborczego

116

11.09.2014r.

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 wrzenia 2014 roku w sprawie ustanowienia penomocnika do spraw wyborw- urzdnika wyborczego

117

12.09.2014r.

W sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014

118

16.09.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

119

18.09.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014 rok

120

18.09.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok

121

19.09.2014r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

122123

29.09.2014r.

W sprawie ogoszenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarzdowych i podmiotw o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

124

07.10.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

125

07.10.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu

126

14.10.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014 rok.

127

14.10.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok

128

16.10.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowania wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

129

16.10.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

130

16.10.2014r.

W sprawie odwoania oraz powoania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie

131

20.10.2014r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

132

20.10.2014r.

W sprawie powoania komisji do oceny stanu technicznego lokalu

133

21.10.2014r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

134

21.10.2014r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

135

23.10.2014r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014 rok

136

23.10.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok

137

04.11.2014r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok

137A

04.11.2014r.

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 04.11.2014r. w sprawie powoania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprztu i wyposaenia w Urzdzie Miasta Braniewa

138

05.11.2014r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprztu, materiaw i wyposaenia obrony cywilnej

139

05.11.2014r.

W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprztu w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym

140

12.11.2014r.

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa 140/2014 z dnia 12.11.2014 w sprawie projektu uchway w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015-2020

141

12.11.2014r.

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12.11.2014 w sprawie projektu budetu Miasta Braniewa na 2015 rok

142

21.11.2014r.

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie zmian w budecie miasta na 2014rok

143

21.11.2014r.

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21.11.2014 r w sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok

144

21.11.2014

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powoania zespow spisowych

145

28.11.2014

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28.11.2014 roku w sprawie zmian w budecie miasta na 2014 rok

146

28.11.2014

W sprawie wprowadzenia polityki bezpieczestwa i instrukcji zarzdzania systemem informatycznym sucym do przetwarzania danych osobowych

147

03.12.2014

Zarzdzenie Burmistrza Miasta w sprawie odwoania Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury

148

03.12.2014

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego

149

08.12.2014

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 149/2014 w sprawie odwoania Zastpcy Burmistrza Miasta Braniewa

150

08.12.2014

Zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 150/2014 w sprawie powoanie Zastpcy Burmistrza miasta Braniewa

151

15.12.2014

W sprawie regulaminu udzielania zamwie publicznych, ktrych warto szacunkowa nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 30.000 euro

152

10.12.2014

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

153

10.12.2014

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

154

10.12.2014

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

155

10.12.2014

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowania wieczyste gruntu w drodze przetargu

156

10.12.2014

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

157

12.12.2014

W sprawie ustalenia jednego terminu trwania prawa uytkowania wieczystego gruntu

158

15.12.2014

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok
160

15.12.2014

W sprawie powoania komisji przetargowej

161

15.12.2014

W sprawie powoania komisji przetargowej

162

15.12.2014

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci

163

17.12.2014

W sprawie zmiany zarzdzenia Nr 161/2009 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 grudnia 2009r. W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzdzie Miasta Braniewa

164

17.12.2014

W sprawie ogoszenia konkursu na dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie oraz okrelenia regulaminu konkursu

165

17.12.2014

W sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu dzierawnego i minimalnych wysokoci kwot czynszu dzierawnego oraz ustalenia zakresw zmian wysokoci stawek czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych wydzierawionych w drodze przetargu obowizujcych w 2015r.

166

29.12.2014

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzdu Miasta

167

30.12.2014

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014 rok
168

30.12.2014

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2014 rok

169

30.12.2014

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2014-2022

170

30.12.2014

W sprawie uzgodnienia rocznego ,, Planu audytu wewntrznego na 2015 rok”

171

31.12.2014

W sprawie zmian w budecie miasta na 2014 rok.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Monika Elertdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-18

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.02.2015, 13:01 CETuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk03.12.2014, 16:00 CETuaktualnienie
Anna Kroczyk03.12.2014, 15:59 CETwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk14.08.2014, 12:48 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk07.07.2014, 12:38 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.