Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > GOSPODARKA ODPADAMI > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 stycznia 2014r. Dzi jest 24.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6485913
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 stycznia 2014r.

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 30 stycznia 2014 r.



Na podstawie art.39 i art. 40 ustawy z dnia 3 pa╝dziernika 2008 roku o udostŕpnianiu informacji o Ârodowisku i jego ochronie, udzia│u spo│ecze˝stwa w ochronie Ârodowiska oraz o ocenach oddzia│ywania na Ârodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 49 K.P.A. ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 )


PODAJ╩ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŽCI


informacjŕ o przyst▒pieniu organu do prac nad projektem zmiany Uchwa│y Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegˇ│owego sposobu i zakresu Âwiadczenia us│ug w zakresie odbierania odpadˇw komunalnych i zagospodarowania tych odpadˇw, w zamian za uiszczon▒ przez w│aÂciciela nieruchomoÂci op│atŕ za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany w za│▒czniku do Uchwa│y Nr XXIV/167/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystoÂci i porz▒dku na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Ka┐da ze stron mo┐e zapoznaŠ siŕ z treÂci▒ w/w projektˇw uchwa│ w Urzŕdzie Miasta Braniewo, ul. KoÂciuszki 111, 14-500 Braniewo pok. Nr 2S ( wejÂcie od parkingu ), w ka┐dym dniu roboczym od poniedzia│ku do pi▒tku, w godzinach od 11.00 - 12.00 i wnosiŠ uwagi i zapytania w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski mo┐na wnosiŠ : ustnie do protoko│u, w formie pisemnej na adres tut. Urzŕdu ( adres jw.), na numer fax-u 55 243 29 28 i drog▒ elektroniczn▒ na e:mail : sekretariat@braniewo.pl




Z up. Burmistrza

Jerzy Maziarz

Zastŕpca Burmistrza


Obwieszczenie umieszcza siŕ :

  • na tablicy og│osze˝ Urzŕdu Miasta Braniewa w Braniewie ( I piŕtro )

  • na tablicach samorz▒dowych na terenie miasta Braniewa,

  • na stronie internetowej Urzŕdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Ma┼égorzata Rutkowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-02-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 stycznia 2014r.”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.02.2014, 13:08 CETwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.