Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2013 > XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2013r. > Uchwała Nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560445
  Uchwała Nr XXX/206/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
  Uchwała Nr XXX/207/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok wraz załącznikiem
  Uchwała Nr XXX/208/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie
  Uchwała Nr XXX/209/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie skargi nr 1510.86.2013 z dnia 6 września 2013 roku na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wraz z uzasadnieniem
  Uchwała Nr XXX/210/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie skargi nr 1510.89.2013 z dnia 16 września 2013 roku na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wraz z uzasadnieniem

  Uchwała Nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

 

Uchwaa Nr XXX/201/13

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 19 listopada  2013r.

 

w sprawie: zmian budetu miasta na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: DZ.U. z 2013 r , poz.594)  oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. DZ.U. z 2013r,  poz. 885 z p.zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2013 uchwalonego uchwa Nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia  2012 roku w sprawie budetu miasta na 2013 rok zmienionej uchwa Nr XXIV/160/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r, uchwa  Nr XXV/172/13 z dnia 03 kwietnia 2013r,  uchwa Nr XXVI/173/13 z dnia 16 kwietnia 2013r oraz uchwa Nr XXVII/187/13 z dnia 28 maja 2013r oraz uchwa Nr XXVIII/193/13 z dnia 25 czerwca 2013 r poprzez:

1)    zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 36 627,50 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

2)    zwikszenie  planu wydatkw budetu miasta o kwot 463 667,50 z  zgodnie  z zacznikiem nr 2,

3)    zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot  500 295,00  z zgodnie  z zacznikiem nr 2.

2.     Budet miasta po zmianach wynosi:

1)    plan dochodw ogem – 46 640 816,99  z

z tego: dochody biece –44 698 319,84  z

dochody majtkowe –  1 942 497,15 z

2)    plan wydatkw ogem – 44 852 667,69 z

z tego: wydatki biece – 44 308 667,69 z

wydatki majtkowe –544 000,00 z

3)    nadwyka budetu – 1 788 149,30  z.

 

3. Wydatki majtkowe w 2013r. po zmianach wynosz 544 000,00 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 503 000,00 z zgodnie z zacznikiem nr 3  do niniejszej uchway.

4.Zestawienie planowanych po zmianach kwot dotacji  udzielonych z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, stanowi zacznik nr 4.

5. Plan dochodw w cznej kwocie rachunku dochodw samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno na podstawie ustawy o systemie owiaty i wydatkw nimi sfinansowanych po zmianach wynosi: dochody – 353 857,00 z; wydatki –  353 857,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.

 

2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

 

 

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1-zał. 1 - str. 1 do uchwały nr XXX-201-13.jpg
2-zał. 1 - str. 2 do uchwały nr XXX-201-13.jpg
3-zał. 1 - str.3 do uchwały nr XXX-201-13.jpg
4-zał. 1 - str.4 do uchwały nr XXX-201-13.jpg
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Mariola Krawczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-11-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.11.2013, 12:14 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.