Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Przedszkole Miejskie nr 2 > Zamówienia publiczne > Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy edukacyjno – dydaktycznych. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505045
  Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy edukacyjno – dydaktycznych.

Przedszkole Miejskie nr 2

ul. Rana 14

14-500 Braniewo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PM2/2013

w postpowaniu zgodnym z zasad konkurencyjnoci na:

zakup i dostaw mebli, wyposaenia, zabawek i pomocy edukacyjno – dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie

1. Zamawiajcy: Przedszkole Miejskie nr 2 w Braniewie ul. Rana 14 14-500 Braniewo tel. 55644 54 44 adres e-mail: pmiejskie@wp.pl

2. Opis przedmiotu zamwienia: zakup i dostaw mebli, wyposaenia, zabawek i pomocy edukacyjno – dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie.

3. Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci zamwienia

Przedmiot i wielko zamwienia zostay okrelone w Szczegowym Opisie Przedmiotu Zamwienia, ktry stanowi Zacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Rodzaj zamwienia: usugi, dostawa

5. Wsplny sownik zamwie (CPV):

39100000-3 -Meble

39162100-6 -Pomoce dydaktyczne

37000000-8- Zabawki

6. Miejsce dostawy

- Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Rana 14 14-500 Braniewo

7. Termin realizacji zamwienia: maksymalnie 10 dni od daty podpisania umowy.

8. Oferty czciowe: Zamawiajcy informuje, e nie przewiduje moliwoci skadania ofert czciowych.

9. Zamwienia uzupeniajce: Zamawiajcy przewiduje moliwoci udzielenia zamwie uzupeniajcych.

10. Wykonawca nie moe powierzy wykonania przedmiotu zamwienia innym podmiotom. Wykonawca moe zoy tylko jedn ofert.

11. O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy speniajcy nastpujce warunki:

a). Posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie,

b). Posiadaj odpowiedni wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamwienia,

c). Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia (owiadczenie) .

12. Zakres wykluczenia wykonawcw w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:

Zamawiajcy nie moe udziela zamwienia podmiotom powizanym z nim osobowo lub kapitaowo. Przez powizania kapitaowe lub osobowe rozumie si wzajemne powizania miedzy Zamawiajcym lub osobami upowanionymi do zacigania zobowiza w imieniu Zamawiajcego lub osobami wykonujcymi w imieniu Zamawiajcego czynnoci zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc, polegajce w szczeglnoci na:

a. uczestniczenie w spce jako wsplnik czci cywilnej lub spki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10% udziaw lub akcji;

c. penieniu funkcji czonka organu nadzorczego lub zarzdzajcego, prokurenta,

penomocnika

d. pozostawaniu w zwizku maeskich, w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Kryterium oceny ofert

Zamawiajcy podda ocenie oferty Wykonawcw speniajce wymagania zgodnie z nastpujcymi kryteriami:

Cena :70%

Inne: Terminowo dostaw, funkcjonalno na rynku, kontaktowo- 30%

Cen oferty naley okrela z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku. Cen naley poda w zotych polskich.

Oferta musi zawiera cen czn podan w formie netto i brutto z wyrnieniem wysokoci podatku VAT (zgodnie z obowizujcymi przepisami) oraz w rozbiciu na poszczeglne elementy zapytania.

Podana przez Oferenta w formularzu ofertowym cena obejmuje wszystkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu zamwienia w tym ryzyko Oferenta z tytuu oszacowania wszelkich kosztw zwizanych z realizacj przedmiotu umowy, a take oddziaywania innych czynnikw majcych lub mogcych mie wpyw na koszty.

Zamawiajcy udzieli zamwienia Wykonawcy, ktrego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w zapytaniu ofertowym i zostaa oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieci si w kwocie posiadanej przez Zamawiajcego na sfinansowanie zamwienia.

14. Sposb przygotowania oferty:

Ofert naley sporzdzi na FORMULARZU OFERTY CENOWEJ, ktra stanowi Zacznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia, w jzyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, niecieralnym atramentem lub dugopisem. Oferta winna by podpisana przez osob upowanion. W przypadku skadania oferty w siedzibie zamawiajcego lub poczt na kopercie naley umieci napis:

Oferta na zakup i dostaw mebli, wyposaenia, zabawek i pomocy edukacyjno – dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego nr 2 ul. Rana 14 14-500 Braniewo

15. Oferta powinna zawiera nastpujce dokumenty:

a. Formularz ofertowy (wg zacznika nr 2 do zapytania ofertowego)

b. Owiadczenie o spenieniu warunkw wymienionych w punkcie 11 (wg zacznika nr 3) do zapytania ofertowego)

c. Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zacznik nr 4

d. Szczegowa oferta przedmiotu zamwienia z wyszczeglnieniem ceny netto, kwoty podatku VAT, ceny brutto poszczeglnych elementw zamwienia

Nie doczenie do oferty ktregokolwiek ze wskazanych wyej dokumentw lub zoenie ich w niewaciwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

16. Ofert zoy mona:

a) osobicie u zamawiajcego: Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Rana 14 14-500 Braniewo

b) poczt na adres: Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Rana 14 14-500 Braniewo

c) poczt e-mail: pmiejskie@wp.pl

17.Termin zoenia oferty: do dnia 18.11.2013 r. do godz.10.00 (liczy si data wpywu

oferty, nie data stempla pocztowego).

18.Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastpi w dniu 18.11.2013r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiajcego

19. Zapytania o przedmiot zamwienia:

Wszelkich informacji dotyczcych przedmiotu zamwienia udziela Pani Hanna Lewandowska, tel. 55644 54 , poczta elektroniczna: pmiejskie@wp.pl

20. Zaczniki:

Nr 1 - Szczegowy Opis Przedmiotu Zamwienia

Nr 2 - formularz oferty cenowej

Nr 3 – Owiadczenie

Nr 4 - Owiadczenielp.zacznik:
1Załącznik nr 1.docx
2Załącznik nr 2.docx
3Załącznik nr 3.docx
4Załącznik nr 4.docx

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy edukacyjno – dydaktycznych.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Mariusz Rakociński08.11.2013, 16:14 CETZamówienie: zakup i dostawa mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy edukacyjno – dydaktycznych.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.