Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Przetarg nieograniczony na zadanie Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg wewnętrznych na ulicy Sportowej Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535188
  Przetarg nieograniczony na zadanie Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg wewnętrznych na ulicy Sportowej

Braniewo: Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa drg wewntrznych na ulicy Sportowej w nastpujcym obszarze oznaczonym w dokumentacji technicznej:

1) Dziaka nr 200/17 supy: 1, 2, 3.
Numer ogoszenia: 199929 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 55 6440102, faks 55 2432928.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa drg wewntrznych na ulicy Sportowej w nastpujcym obszarze oznaczonym w dokumentacji technicznej: 1) Dziaka nr 200/17 supy: 1, 2, 3..

II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Zakres przedmiotu zamwienia obejmuje roboty budowlane, elektroenergetyczne. W szczeglnoci przewiduje si wykonanie nastpujcych prac elektroenergetyczno-budowlanych: 1)budowa linii kablowej nN, wraz ze supami owietleniowymi nr 1, 2, 3, 2)dostawa i monta zczy kablowych pomiarowych, 3)dostawa i monta szafki elektrycznej na fundamencie, 4) organizacja ruchu drogowego, 5) renowacja nawierzchni uszkodzonych w trakcie prowadzenia robt..

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystpujcy do przetargu jest zobowizany wnie wadium w wysokoci 500 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Dziaalno prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamwienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnie.

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia art.22 ust1 oraz dokumentw wymienionych w rozdz VI pkt 2. ppkt 2. SIWZ

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zgodnie z rozdziaem III pkt.17.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zgodnie z rozdziaem III pkt.17.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca wykae, e posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysokoci nie mniejszej ni 20 000,00 PLN;

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

 • wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz z zaczeniem dowodw dotyczcych najwaniejszych robt, okrelajcych, czy roboty te zostay wykonane w sposb naleyty oraz wskazujcych, czy zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone;

 • wykaz osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania zamwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie;

 • opacon polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

 • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunkw udziau w postpowaniu na zasoby innych podmiotw, ktre bd bray udzia w realizacji czci zamwienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamwienie - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo pok. nr 16.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

 

Braniewo 21.10.2013r

znak sprawy:199929-2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na wybr Wykonawcy robt w ramach inwestycji: ,,Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa drg wewntrznych na ulicy Sportowej” za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez:

1. Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe >>ELEKTRO-MODERN<< Jan Kasperowicz ul. eglarska 7, 14-500 Braniewo.


UZASADNIENIE

W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w SIWZ przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny oferty korzystn okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za cen mieszczc w posiadanych przez Inwestora rodkach.

W postpowaniu j.w zoono 1 ofert.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy.

Planowany termin zawarcia umowy 24.10.2013r.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:

Oferta nr 1

- Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe >>ELEKTRO-MODERN<< Jan Kasperowicz ul. EGLARSKA 7; 14-500 Braniewo

- 100 pkt w kryterium cena

 

 lp.zacznik:
1załącznik nr 1.pdf
2załącznik nr 2.pdf
3załącznik nr 5.pdf
4ślepy kosztorys.pdf
5projekt zagospodarowania terenu.pdf
6SIWZ - OŚWIETLENIE.pdf
7Projekt umowy.pdf
8zał. nr6.pdf
9projekt techniczny.pdf
10specyfikacja techniczna.pdf
11zał. nr 7.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2013-10-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przetarg nieograniczony na zadanie Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg wewnętrznych na ulicy Sportowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.10.2013, 10:27 CESTzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Anna Kroczyk02.10.2013, 11:53 CESTuzupełnienie załącznika
Anna Kroczyk02.10.2013, 11:50 CESTuaktualnienie załącznika nr 7
Anna Kroczyk02.10.2013, 11:14 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk30.09.2013, 15:45 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.