Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O POTRZEBIE PRZEPROWADZENIA OOŚ Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535208
  OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O POTRZEBIE PRZEPROWADZENIA OOŚ

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA


OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 19 lipca 2013 r.


Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postpowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 267 ) w zwizku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. )

PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI

 

informacj o wydaniu Postanowienia znak O.7639.3.2.2013 z dnia 19 lipca 2013 r. nakadajce obowizek przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla planowanego przedsiwzicia polegajcego na ,,Budowie mostu w cigu ul. Przemysowej i PCK nad rzek Pask w Braniewie. Budowie drogi dojazdowej do oczyszczalni ciekw''.

Z treci postanowienia oraz dokumentacj w sprawie mona zapozna si w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 14 ( parter ), w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 800 do 1000.

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Maziarz

ZASTPCA BURMISTRZA


Obwieszczenie umieszcza si :

  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na tablicy informacyjnej Urzdu Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, ( I pitro )

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2013-07-24

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O POTRZEBIE PRZEPROWADZENIA OOŚ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk24.07.2013, 14:54 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.