Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2013 > XXVIII sesja Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2013r. > Uchwała Nr XXVIII/190/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta za 2012 rok Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503698
  Uchwała Nr XXVIII/190/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta za 2012 rok

Uchwaa Nr XXVIII/190/13

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 czerwca 2013r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Gminy Miasta Braniewa za 2012 rok

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu Gminy Miasta Braniewa za 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity: DZ. U. z 2013 r, poz. 594 ) i art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:

1

  1. Zatwierdza si roczne sprawozdanie finansowe gminy Miasta Braniewa za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu Gminy Miasta Braniewa za 2012 rok.

  2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa skada si z :

1) bilansu z wykonania budetu sporzdzonego na dzie 31.12.2012 roku zamykajcego si po stronie aktyww i pasyww sum bilansow w wysokoci 2 718 187,95 z

2) cznego bilansu jednostek budetowych i samorzdowych zakadw budetowych sporzdzonego na dzie 31.12.2012 roku zamykajcego si po stronie aktyww i pasyww sum bilansow w wysokoci 150 720 971,09 z

3) cznego rachunku zyskw i strat jednostek budetowych samorzdowych zakadw budetowych i sporzdzonego na dzie 31.12.2012 roku wykazujcego zysk netto w wysokoci 7 507 227,09 z

4) cznego zestawienia w funduszu jednostek budetowych i samorzdowych zakadw budetowych wykazujcego warto funduszu na dzie 31.12.2012 roku w wysokoci 107 280 736,52 z.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Mariola Krawczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-07-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVIII/190/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta za 2012 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.07.2013, 09:36 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.