Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535179
  PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA

 

Braniewo: Odbieranie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Braniewa

Numer ogoszenia: 105125 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 55 6440102, faks 55 2432928.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Odbieranie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Braniewa.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest usuga, polegajca na odbieraniu odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie Gminy Miasta Braniewa, na ktrych powstaj odpady komunalne oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych, tj. do Zakadu Utylizacji Odpadw Sp. z o. o. w Elblgu ul. Mazurska 42, wycznie za porednictwem Stacji przeadunkowej odpadw komunalnych w Braniewie przy ul. Stefczyka. Szczegowy zakres robt zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ..

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zgodnie z S.I.W.Z W WYSOKOCI 5000 Z

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • jeeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wykonywa lub wykonuje usugi odbioru odpadw komunalnych przez okres co najmniej 12 miesicy.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • jeeli Wykonawca bdzie posiada lub dysponowa sprztem niezbdnym do realizacji przedmiotu zmwienia, w iloci co najmniej: dwch pojazdw przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadw komunalnych oraz dwch pojazdw przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadw komunalnych, a take jednego pojazdu do odbierania odpadw bez funkcji kompaktujcej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • informacj banku lub spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej potwierdzajc wysoko posiadanych rodkw finansowych lub zdolno kredytow w wysokoci min.100.000 z Wykonawcy, wystawion nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych, gwnych dostaw lub usug, w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych dostawy lub usugi zostay wykonane, oraz zaczeniem dowodw, czy zostay wykonane lub s wykonywane naleycie;

 • wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usug lub robt budowlanych w celu wykonania zamwienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • informacj banku lub spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej potwierdzajc wysoko posiadanych rodkw finansowych lub zdolno kredytow wykonawcy, wystawion nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert albo skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia;

 • opacon polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

 • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw, lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamwienie - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

 • lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa, 14-500 Braniewo, ul. Kociuszki 111.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo pok. nr 16.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

Braniewo 20.06.2013r

znak sprawy:105125-2013


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na usug:,, Odbieranie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych przez mieszkacw zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Braniewa” za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez firm:

1. EMPEGIEKA Sp z.o.o. ul. Morska 55; 14-500 Braniewo.


UZASADNIENIE


W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w SIWZ przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu j.w zoono 4 oferty.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy.

Planowany termin zawarcia umowy 26.06.2013r.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:

Oferta nr 1

- CLEANER Zakad Sprztania S. J. ul. Mazurska 10, 82-300 Elblg

- 25 pkt w kryterium cena

Oferta nr 2

- P.U.K. ul. Pisudskiego 6; 14-400 Pask

- 27 pkt w kryterium cena

Oferta nr 3

- M.P.O ul. Szacowa 1; 82-300 Elblg

- 36 pkt w kryterium cena

Oferta nr 4

- EMPEGIEKA Sp z.o.o. ul. Morska 55; 14-500 Braniewo.

- 100 pkt w kryterium cenalp.zacznik:
1uchwała nr XXIII-154-12 Rady Miejskiej w Braniewie.pdf
2Uchwała Nr XXIV.167.13.pdf
3załącznik.doc
4załącznik.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2013-06-20

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.06.2013, 14:01 CESTzawiadomienie o wyborze oferty
Anna Kroczyk10.06.2013, 13:46 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.