Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Zamówienie Publiczne: budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535186
  Zamówienie Publiczne: budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie

Braniewo: budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie.
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie..

II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: 1.Przedmiotem zamwienia jest budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie w nastpujcym obszarze oznaczonym w dokumentacji technicznej: 1)ETAP I odcinek 4 ul. kowa na dugoci od rzdnej 0+000 do 0+285,71. 2.Zakres przedmiotu zamwienia obejmuje roboty budowlane, elektroenergetyczne, drogowe, sanitarne...

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.11.27.00-2, 45.23.21.50-8, 45.23.31.40-2, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokoci 12000 z.

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia art.22 ust1 oraz dokumentw wymienionych w rozdz VI pkt 2. ppkt 2. SIWZ

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zgodnie z rozdziaem III pkt.17.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zgodnie z rozdziaem III pkt.17.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca wykae, e posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysokoci nie mniejszej ni 100 000,00 PLN;

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

  • wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz z zaczeniem dowodw dotyczcych najwaniejszych robt, okrelajcych, czy roboty te zostay wykonane w sposb naleyty oraz wskazujcych, czy zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone;

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

  Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W zakresie wykazania spenienia przez Wykonawc warunkw , o ktrych mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy informacj banku lub spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej potwierdzajcej wysoko posiadanych rodkw finansowych lub zdolno kredytow Wykonawcy, wystawion nie wczeniej ni 3 miesice przed terminem skadania ofert. 2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia Wykonawcy w okolicznociach, o ktrych mowa w art.24 ust.1 ustawy Zamawiajcy da nastpujcych owiadcze i dokumentw: 1) list podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 rokuo ochronie konkurencji i konsumentw (Dz.U. Nr50, poz 331 z pn zm) o ktrej mowa w art.24ust.2pkt5 , albo informacj o tym e nie naley do grupy kapitaowej - wg wzoru za. nr 2 do siwz; 2) Aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o dziaalnoci gospodarczej , jeeli odrbne przepiy wymagaj wpisu do do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicyprzed terminem upywu skadania ofert. 3) Jeeli wykonawca, wykazujc spenienie warunkw o ktrych mowa w art.22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotw na zasadach okrelonych w art26 ust.2b ustawy ,Zamawiajcy da od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowizania tych podmiotw (w formie oryginau) do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobw na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamwienia i okrelenia, w jakim charakterze podmioty te bd bray udzia w realizacji przedmiotowego zamwienia. Z treci zobowizania powinna wynika faktyczna dostpno tych zasobw na uytek Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamwienia.4) w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia do oferty naley doczy dokument ustanawiajcy penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamwienia.

III.7)

ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50% pracownikw stanowi osoby niepenosprawne – naley przedoy owiadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osb niepenosprawnych w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, lub w rozumieniu waciwych przepisw pastw czonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania w tych pastwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

1.Zmianie mog ulec terminy realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a)wystpienia robt dodatkowych, od wykonania ktrych uzalenione jest wykonanie zamwienia podstawowego, b)wystpienia koniecznoci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamwienia, c)wystpienia warunkw atmosferycznych uniemoliwiajcych realizacj przedmiotu zamwienia zgodnie z procesem technologicznym, d)przestojw spowodowanych koniecznoci usuwania nieumylnych uszkodze istniejcych urzdze, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, e)wstrzymania robt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajcych z winy Stron umowy 2.Dopuszcza si zmian osb sprawujcych funkcje, o ktrych mowa w 10, jedynie w przypadku gdy nowe osoby powoane do penienia w/w funkcji bd speniay wymagania Zamawiajcego okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo..

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kosciuszki 111, 14-500 Braniewo pok nr 16 - sekretariat...

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

dokumentacja techniczna, lepe kosztorysylp.zacznik:
1SIWZ.pdf
2Projekt umowy.pdf
3załącznik nr 1.pdf
4załącznik nr 2.pdf
5załącznik nr 5.pdf
6załącznik nr 6.pdf
7załącznik nr 7.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2013-06-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zamówienie Publiczne: budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.06.2013, 14:43 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.