Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > GOSPODARKA ODPADAMI > Gospodarka Odpadami Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558091
  Gospodarka Odpadami

 

Nowy system gospodarki odpadami na terenie Miasta Braniewa


Z dniem 1 stycznia 2012 roku wesz│a w ┐ycie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoÂci i porz▒dku w gminach – zmieniaj▒ca m.in. dotychczasowe zasady odbioru odpadˇw komunalnych od mieszka˝cˇw gminy.

Z dniem 1 lipca 2013 roku, trac▒ moc dotychczasowe indywidualne umowy zawarte na odbiˇr i wywˇz odpadˇw komunalnych od mieszka˝cˇw Miasta Braniewa.

Od 1 lipca 2013 roku, obowi▒zki odbioru i wywozu odpadˇw komunalnych z nieruchomoÂci zamieszka│ych na terenie Miasta Braniewa przejmuje Gmina Miasta Braniewa. W│aÂciciel nieruchomoÂci bŕdzie wnosi│ op│atŕ za gospodarowanie odpadami na wskazane konto Administracji Budynkˇw Komunalnych w Braniewie.

W│aÂciciele nieruchomoÂci zamieszka│ych przez mieszka˝cˇw bŕd▒ sk│adaŠ deklaracjŕ do Dyrektora Administracji Budynkˇw Komunalnych w Braniewie o iloÂci osˇb zamieszkuj▒cych dan▒ nieruchomoŠ (decyduje iloŠ osˇb faktycznie zamieszkuj▒cych a nie zameldowanych w danej nieruchomoÂci). IloŠ osˇb wykazana w deklaracji pomno┐ona przez stawkŕ op│aty (10 z│/osoba/miesiŕcznie przy selektywnym zbieraniu odpadˇw i 14 z│/osoba/miesiŕcznie przy braku selektywnego zbierania odpadˇw) bŕdzie stanowiŠ wysokoŠ miesiŕcznej op│aty.

W│aÂciciele nieruchomoÂci nie zamieszka│ych prowadz▒ gospodarkŕ odpadami na swojej nieruchomoÂci na dotychczasowych zasadach tzn. nale┐y posiadaŠ umowŕ na wywˇz odpadˇw komunalnych, pojemnik o pojemnoÂci zgodnej z Regulaminem utrzymania porz▒dku i czystoÂci na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Do 30 kwietnia 2013 roku, ka┐dy w│aÂciciel nieruchomoÂci zamieszka│ej powinien z│o┐yŠ deklaracjŕ do Dyrektora Administracji Budynkˇw Komunalnych w Braniewie.

W│aÂciciele nieruchomoÂci, ktˇrzy nie z│o┐▒ w podanym terminie deklaracji otrzymaj▒ decyzjŕ o wysokoÂci op│aty za odbiˇr odpadˇw komunalnych z danej nieruchomoÂci.

Pierwsze wp│aty za gospodarowanie odpadami w│aÂciciele nieruchomoÂci zamieszka│ych bŕd▒ obowi▒zani wnieŠ do 10 lipca 2013 r., ka┐d▒ nastŕpn▒ op│atŕ do 10 - go ka┐dego miesi▒ca

Gmina Miasta Braniewa w I po│owie 2013 roku przeprowadzi przetarg nieograniczony na wybˇr firmy, ktˇra bŕdzie odbieraŠ odpady komunalne od mieszka˝cˇw Miasta Braniewa.

Poni┐ej przedstawione s▒ uchwa│y Rady Miejskiej w Braniewie dotycz▒ce nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Braniewa :

UCHWAúA Nr XXIV/167/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminy utrzymania czystoÂci i porz▒dku na terenie Gminy Miasta Braniewo.

UCHWAúA Nr XXIV/168/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokoÂci op│aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk│adanej przez w│aÂciciela nieruchomoÂci.

UCHWAúA Nr XXIII/151/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia op│aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokoÂci stawki tej op│aty.

UCHWAúA Nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, czŕstotliwoÂci i trybu uiszczania op│aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAúA Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegˇ│owego sposobu i zakresu Âwiadczenia us│ug w zakresie odbierania odpadˇw komunalnych i zagospodarowania tych odpadˇw, w zamian za uiszczon▒ przez w│aÂciciela nieruchomoÂci op│atŕ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Lokalizacja punktˇw do selektywnej zbiˇrki odpadˇw na terenie Miasta Braniewa (100 miejsc x 3 pojemniki; pojemnik na makulaturŕ, szk│o, tworzywo sztuczne) :

WOKiP - wysypisko

MPEC kot│ownia Stefczyk

Stefczyka 2

Al. Wojska Polskiego parking

Grota Roweckiego 17-29 przed blokiem

Grota Roweckiego 31-37

Grota Roweckiego 44

przy koÂciele - o wojskowe

Sucharskiego 6-12

Sucharskiego 14-24

Sowi˝skiego 1-3

Sowi˝skiego 18 na rogu Grota

Zielona 10-12

Zielona 32

Moniuszki 14

Moniuszki 16

Moniuszki stare budynki

Moniuszki 9C

Szko│a Podstawowa NR 5

Gimnazjum Nr 2

Basen

Apartament obok Ogˇlniaka Sikorskiego 13A

Liceum Ogˇlnokszta│c▒ce

Sikorskiego 16-18

Moniuszki 2G

Fromborska 6-10

Elbl▒ska 4

Mielczarskiego 24-26

Mielczarskiego - Rˇg Jagie││y

700-lecia 23-33

700-lecia 1-3-5-7

700-lecia 35-39

700-lecia 15-21

Wile˝ska 23

Elbl▒ska 13-15

Elbl▒ska 20

Elbl▒ska 18b

Elbl▒ska 18b od parkingu

Elbl▒ska 16a od gara┐y

Elbl▒ska 16a od boiska

Matejki 3

Matejki 5

Matejki 7

Matejki 11

Przedszkole Miejskie nr 2 Rˇ┐ana

Szko│a Podstawowa nr 3

Plac Grunwaldu 26

Plac Grunwaldu za stokrotk▒ 8-14

Morska 2

Portowa 8

Wodna

Hozjusza 3-9

Plac Stra┐acki 8

Szko│a Gda˝ska boisko - Kromera

Braniewskie Centrum Kultury

M│ynarska 2 - Gda˝ska 40-50

Kot│ownia MPEC KoÂcielna

KoÂciuszki II 18-22

KoÂciuszki II 26-32

KoÂciuszki 36

KoÂciuszki II 44-48

Krˇlewiecka 29

KoÂciuszki 82

KoÂciuszki 100 B

Olszty˝ska 8 budynek socjalny

Urz▒d Miasta

Szkolna 3B

B│otna 25

B│otna 15-17

»eromskiego 10

Traugutta 26

Traugutta 2 ABCD

ú▒cznikowa

Malinowa 1-3

Armii Krajowej 33

Traugutta 7-17

Armii Krajowej 10-20,

Armii Krajowej 15

Armii Krajowej 24-36

Armii Krajowej 17

Armii Krajowej 5

Szko│a Podstawowa nr 6

W▒ska 2

KoÂciuszki 1-3

Starostwo

Krˇlewiecka 56

Wspˇlna 1

9- Maja 82-94

9 Maja 26

9 Maja 1 za konsumem

Wiejska 5 A-B-C-D

Budowlanka

Drewniana 2

Drewniana 3

Ryneczek za aptek▒

Przemys│owa 3

Przemys│owa 8

Przemys│owa 14

Wodoci▒gi Miejskie ul. Olszty˝ska

Marynarska


Pojemniki ustawione w ww. miejscach s▒ pojemnikami ogˇlnodostŕpnymi dla wszystkich mieszka˝cˇw Miasta Braniewa bez wzglŕdu na miejsce zamieszkania;

 

Z odpadˇw komunalnych powstaj▒cych w naszych mieszkaniach nale┐y wyselekcjonowaŠ :

  • pojemnik niebieski – MAKULATURA

gazety, ksi▒┐ki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby papierowe, tektura, kartony

Ww. asortyment mokry i trwale zabrudzony traktujemy jako odpad komunalny i nie zbieramy go selektywnie a umieszczamy w pojemniku na zmieszane odpady komunalne.


  • pojemnik zielony - SZKúO

Opakowania ze szk│a kolorowego ( butelki, pojemniki, s│oiki )


  • pojemnik ┐ˇ│ty - TWORZYWO SZTUCZNE

Opakowania po napojach z tworzywa sztucznego ( PET, pojemniki, skrzynki, kanistry ) opakowania po chemii gospodarczej, reklamˇwki, folie, drobny z│om ( puszki po napojach i konserwach, itp. ) oraz opakowania wielomateria│owe ( kartonowe opakowania po napojach ),


Mobilny punkt dobrowolnego gromadzenia odpadˇw – kontener ustawiony na ul. Elbl▒skiej ( pomiŕdzy stacj▒ paliw BLISKA a wjazdem do sklepu motoryzacyjnego ) ze specjalistycznymi pojemnikami do selektywnego zbierania : baterii, akumulatorˇw, przepracowanego oleju, ┐arˇwek, Âwietlˇwek i sprzŕtu elektrycznego i elektronicznego.

Ka┐dy mieszkaniec miasta Braniewa mo┐e wzi▒Š klucz do kontenera w sklepie motoryzacyjnym ( w dniach i godzinach pracy sklepu ) i w│o┐yŠ do pojemnikˇw selektywnie zebrane ww. odpady, bez ponoszenia dodatkowych op│at.

Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadˇw – wydzielona cz੠Wysypiska Odpadˇw Komunalnych w Braniewie przy ul. Stefczyka, przygotowana do odbioru selektywnie zebranych odpadˇw komunalnych ( odpady wielkogabarytowe – meble, sprzŕt elektryczny i elektroniczny, zu┐yte opony, chemikalia, przeterminowane leki, odpady ulegaj▒ce biodegradacji w tym odpady zielone ) dostarczonych przez mieszka˝cˇw miasta Braniewa.

Selektywn▒ zbiˇrkŕ odpadˇw komunalnych nale┐y prowadziŠ zgodnie z ž 4 ust. 1 UCHWAúY Nr XXIV/167/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminy utrzymania czystoÂci i porz▒dku na terenie Gminy Miasta Braniewo.

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2013-04-29

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Gospodarka Odpadami”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk29.04.2013, 13:59 CESTwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.