Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INWESTYCJI: BUDOWA ULICY BOTANICZNEJ, ŁĄKOWEJ I PLACU SYBIRAKÓW W BRANIEWIE Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535152
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INWESTYCJI: BUDOWA ULICY BOTANICZNEJ, ŁĄKOWEJ I PLACU SYBIRAKÓW W BRANIEWIE

Braniewo: budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie


OGOSZENIE O ZAMWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 55 6440102, faks 55 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: 1.Przedmiotem zamwienia jest budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie w nastpujcym obszarze oznaczonym w dokumentacji technicznej: 1)ETAP I - odcinek 5 cay obszar obejmujcy Plac Sybirakw i odcinek 4 ul. kowa na dugoci od rzdnej 0+000 do 0+285,71.2. Zakres przedmiotu zamwienia obejmuje roboty budowlane, elektroenergetyczne, drogowe, sanitarne..

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.11.27.00-2, 45.23.21.50-8, 45.23.31.40-2, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 13.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokoci 20000z..

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia art.22 ust1 oraz dokumentw wymienionych w rozdz VI pkt 2. ppkt 2. SIWZ

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zgodnie z rozdziaem III pkt.17.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zgodnie z rozdziaem III pkt.17.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca wykae, e posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysokoci nie mniejszej ni 150 000,00 PLN;

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

  • wykaz robt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz z zaczeniem dowodw dotyczcych najwaniejszych robt, okrelajcych, czy roboty te zostay wykonane w sposb naleyty oraz wskazujcych, czy zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone;

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

  Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W zakresie wykazania spenienia przez Wykonawc warunkw , o ktrych mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy informacj banku lub spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej potwierdzajcej wysoko posiadanych rodkw finansowych lub zdolno kredytow Wykonawcy, wystawion nie wczeniej ni 3 miesice przed terminem skadania ofert. 2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia Wykonawcy w okolicznociach, o ktrych mowa w art.24 ust.1 ustawy Zamawiajcy da nastpujcych owiadcze i dokumentw: 1) list podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentw (Dz.U. Nr50, poz 331 z pn zm) o ktrej mowa w art.24ust.2pkt5 , albo informacj o tym e nie naley do grupy kapitaowej - wg wzoru za. nr 2 do siwz; 2) Aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o dziaalnoci gospodarczej , jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed terminem upywu skadania ofert. 3) Jeeli wykonawca, wykazujc spenienie warunkw o ktrych mowa w art.22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotw na zasadach okrelonych w art26 ust.2b ustawy , Zamawiajcy da od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowizania tych podmiotw (w formie oryginau) do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobw na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamwienia i okrelenia, w jakim charakterze podmioty te bd bray udzia w realizacji przedmiotowego zamwienia. Z treci zobowizania powinna wynika faktyczna dostpno tych zasobw na uytek Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamwienia.4) w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia do oferty naley doczy dokument ustanawiajcy penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamwienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

1.Zmianie mog ulec terminy realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a)wystpienia robt dodatkowych, od wykonania ktrych uzalenione jest wykonanie zamwienia podstawowego, b)wystpienia koniecznoci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamwienia, c)wystpienia warunkw atmosferycznych uniemoliwiajcych realizacj przedmiotu zamwienia zgodnie z procesem technologicznym, d)przestojw spowodowanych koniecznoci usuwania nieumylnych uszkodze istniejcych urzdze, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, e)wstrzymania robt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajcych z winy Stron umowy 2.Dopuszcza si zmian osb sprawujcych funkcje, o ktrych mowa w 10, jedynie w przypadku gdy nowe osoby powoane do penienia w/w funkcji bd speniay wymagania Zamawiajcego okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo pok. nr 16 - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

dokumentacja techniczna

 

Braniewo, 29.04.2013r.


INFORMACJA DLA OFERENTW


w ofercie naley dodatkowo uj:


PRZEDMIAR ROBT

(roboty nie ujte w projekcie)

droga dojazdowa do zaplecza sklepw od strony Placu Sybirakw


 1. Projektowana nawierzchnia cigu pieszo-jezdnego z kostki kamiennej 8-11 cm barwy kolorowej - 135 m2

  - dugo cigu pieszo-jezdnego – 45 mb; szeroko – 3,0 m.

  - wykona technologicznie jak opracowana cz pieszo-jezdna ujta w projekcie technicznym dotyczcym Placu Sybirakw.

 

 

 

Braniewo 08.05.2013r


WI.7013.28.2013.RN
Zawiadomienie o uniewanieniu postpowania

,,Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw

w Braniewie”


Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2010R Nr 113, poz 759 ze zmianami) postpowanie na roboty budowlane:Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie” zostao uniewanione ,,cena najkorzystniejszej oferty przewysza kwot, ktr Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia”.

 

 

 

 lp.zacznik:
1S.I.W.Z - Botaniczna.pdf
2Projekt umowy.pdf
3Załącznik nr 1.pdf
4Załącznik nr 2.pdf
5Załącznik nr 5.pdf
6Załącznik nr 6.pdf
7Załącznik nr 7.pdf
8ślepy koszt. elektr.jpg
9Ślepy Kosztorys elektr. Łąkowa.pdf
10ślepy koszt. oświetl.jpg
11Ślepy Kosztorys oświetlenie. Łąkowa.pdf
12ślepy koszt. organ. ruchu.jpg
13Ślepy Kosztorys Organizacja ruchu Łąkowa.pdf
14ślepy koszt. sanit 1.jpg
15ślepy koszt. sanit . 2.jpg
16Ślepy Kosztorys Sanitarny Łąkowa.pdf
17ślepy koszt .1 .jpg
18ślepy koszt.2.jpg
19ślepy koszt. 3.jpg
20ŚLEPY KOSZTORYS drogi.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2013-05-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INWESTYCJI: BUDOWA ULICY BOTANICZNEJ, ŁĄKOWEJ I PLACU SYBIRAKÓW W BRANIEWIE”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk08.05.2013, 11:58 CESTunieważnienie postępowania
Anna Kroczyk29.04.2013, 13:45 CESTwprowadzenie informacji dla oferenta
Anna Kroczyk17.04.2013, 12:50 CESTuzupełnienie o załączniki
Anna Kroczyk17.04.2013, 10:46 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.