Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2013 > Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Braniewa Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505826
  Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Braniewa

REJESTR ZARZDZE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2013r.

1

02.01.2013r.

W sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu netto oraz minimalnych wysokoci kwot czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych obowizujcych w 2013r.

2

02.01.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.

3

02.01.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

4

02.01.2013r.

W sprawie planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r

5

14.01.2013r.

W sprawie zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 192/2012 z dnia 3 grudnia 2012r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

6

14.01.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

7

15.01.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

8

22.01.2013r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewo suebnociami gruntowymi.

9

22.01.2013r.

W celu przeprowadzenia postpowania w dniu 24.01.2013r. O udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

10

22.01.2013r.

W sprawie realizacji zada obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego na terenie Miasta Braniewa w 2013r.

11

22.01.2013r.

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2013

12

23.01.2013r.

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013r.

13

23.01.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

14

23.01.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

15

23.01.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

16

 

anulowano

17

30.01.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

18

31.01.2013r.

W sprawie organizacji i funkcjonowania systemu staych dyurw na terenie Miasta Braniewa na potrzeby podwyszania gotowoci obronnej pastwa.

19

06.02.2013r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewo suebnociami przesyu na rzecz "Vectra Investments" sp. z o.o. S.K.A z siedzib w Warszawie.

20

06.02.2013r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewo suebnoci przesyu na rzecz Energa-Operator SA Oddzia w Elblgu

21

12.02.2013r.

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

22

12.02.2013r.

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

23

13.02.2013r.

W sprawie: ustalenia stawek dla lokali oddanych w najem w drodze bezprzetargowej zlokalizowanych przy ul. Moniuszki (dziaka nr 7/64,KW nr EL1B?00016471/7.

24

13.02.2013r.

W sprawie: przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.

25

13.02.2013r.

W sprawie: podwyki czynszu od dnia 01.04.2013r. W lokalach uytkowych i garaach, stanowicych wasno Gminy Miasta Braniewa.

26

14.02.2013r.

W sprawie powoania Komisji likwidacyjnej.

27

14.02.2013r.

Zmieniajce Zarzdzenie w sprawie ustalenia norm ilociowych zuycia rodkw czystoci w Urzdzie Miasta Braniewa.

28

18.02.2013r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie ustalenia zaliczki staej na 2013r.

29

18.02.2013r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

30

18.02.2013r.

W sprawie powoania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj zada wasnych miasta przez organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. O dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

31

20.02.2013r.

W sprawie zmiany zasad (polityki)rachunkowoci w Urzdzie Miasta Braniewa.

32

21.02.2013r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 36/2011 z dnia 17.02.2011r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

33

21.02.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

34

22.02.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

35

25.02.2013r.

W sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013r.

36

26.02.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

37

28.02.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

38

28.02.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013 r.

39

04.03.2013r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

40

11.03.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

41

11.03.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

42

18.03.2013r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu Miasta Braniewa za 2012r.

43

18.03.2013r.

W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie informacji o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2012r. Do 31.12.2012r.

44

18.03.2013r.

W sprawie przedoenia Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2012r.

45

18.03.2013r.

W sprawie przedoenia Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2012r.

46

14.02.2013r.

W sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowoci w Urzdzie Miasta Braniewa

47

28.03.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

48

28.03.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

49

28.03.2013r.

W celu przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane "Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie" powouje si komisje przetargow.

50

29.03.2013r.

W sprawie powoania, organizacji i funkcjonowania staego dyuru w Urzdzie Miasta Braniewa na potrzeby podwyszenia gotowoci obronnej pastwa.

51

03.04.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013 r.

52

03.04.2013r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

53

03.04.2013r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

54

03.04.2013r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenie tymczasowe.

55

03.04.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

56

04.04.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

57

04.04.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

58

04.04.2013r.

W sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday gruntu w drodze bezprzetargowej.

59

05.04.2013r.

W sprawie zmiany zarzdzenia Nr 77/2009 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 czerwca 2009r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia pracownikw Urzdu Miasta Braniewa.

60

16.04.2013r.

W sprawie powoania zespou do oceny zastrzee odnonie postpowania Dyrektora szkoy Podstawowej Nr 5 w Braniewie.

61

18.04.2013r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

62

18.04.2013r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

63

18.04.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

64

26.04.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

65

26.04.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

66

25.04.2013r.

W sprawie przedoenia Radzie Miejskiej w Braniewie oceny zasobw pomocy spoecznej za 2012r. Dla Gminy Miasta Braniewo wraz z rekomendacjami.

67

29.04.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej.

68

29.04.2013r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2013r.

69

09.05.2013r.

W sprawie ustanowienia penomocnika do spraw wyborw-urzdnika wyborczego.

70

09.04.2013r.

W sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek staych, jednorazowych oraz na koszty podry subowych w Urzdzie Miasta Braniewa.

71

10.05.2013r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2012r.

72

10.05.2013r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.

73

13.05.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

74

13.05.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

75

21.05.2013r.

W sprawie uchylenia zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 92/2012 z dnia 30.05.2012r. W sprawie powoania komisji przetargowej.

76

21.05.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

77

22.05.2013r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10.05.2013r. W sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2012r.

78

24.05.2013r.

W sprawie Regulaminu Kontroli Wewntrznej Urzdu Miasta Braniewa oraz jednostek organizacyjnych.

79

28.05.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

80

28.05.2013r.

W sprawie powoania komisji przeprowadzajc nabr na wolne stanowiska urzdnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzdzie Miasta Braniewa oraz podinspektora ds. ksigowoci w zakresie opat za gospodarowanie odpadami w Urzdzie Miasta Braniewa.

81

03.06.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

82

04.06.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

83

04.06.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

84

11.06.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetarg.

85

13.06.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetarg.

86

13.06.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetarg.

87

14.06.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

88

17.06.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

89

24.06.2013r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

90

24.06.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

91

24.06.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

92

26.06.2013r.

W sprawie zmiany budetu miasta na 2013 rok.

93

26.06.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013rok.

94

26.06.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

95

26.06.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzedany w drodze przetargu.

96

26.06.2013r.

W sprawie zmiany regulaminu w sprawie zasad i warunkw korzystania z usug i wiadcze z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych w Urzdzie Miasta Braniewa.

97

18.07.2013r.

W sprawie ustalenia terminu skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrcznikw na terenie Gminy Miasta Braniewa.

98

19.07.2013r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 91/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24.06.2013r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

99

22.07.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013 rok.

100

22.07.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013 rok.

101

25.07.2013r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2013r..

102

05.08.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntw w drodze bezprzetargowej.

103

29.07.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

104

01.08.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013 rok.

105

01.08.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013 rok.

106

05.08.2013r.

W sprawie instytucji kasowej.

107

07.08.2013r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 170/2010 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31.12.2010r. W sprawie zasad rachunkowoci i planu kont w zakresie ewidencji podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych.

108

19.08.2013r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

109

20.08.2013r.

W sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego.

110

20.08.2013r

W sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzdzie Miasta dotyczc zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

111

20.08.2013r

W sprawie powoania staej komisji inwentaryzacyjnej.

112

20.08.2013r.

W sprawie informacji o ksztatowaniu si Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013 – 2020 za I procze 2013r.

113

20.08.2013r.

W sprawie informacji o przebieg wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2013r.

114

20.08.2013r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2013r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

115

20.08.2013r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia Nr 124/2010 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 listopada 2010r. W sprawie realizacji zadania polegajcego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziemi niepenosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoa-dom.

116

21.08.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

117

21.08.2013r.

W sprawie zmian planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

118

27.08.2013r.

W sprawie powoania komisji przeprowadzajcej nabr na wolne stanowisko urzdnicze – inspektor ds. egzekucji administracyjnej opaty za odpady komunalne w Urzdzie Miasta Braniewa.

119

27.08.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

120

27.08.2013r.

W sprawie zatwierdzenia: wzorw dokumentw, ktrymi bdzie si posugiwa zesp Interdyscyplinarny oraz regulaminu funkcjonowania Zespou Interdyscyplinarnego w Braniewie.

121

28.08.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

122

28.08.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

123

02.09.2013r.

W sprawie opracowania materiaw planistycznych do projektu budetu Miasta Braniewa na rok budetowy 2014

124

05.09.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu.

125

06.09.2013r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 82/2011 z dnia 10.05.2011r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

126

06.09.2013r.

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wiczenia gminnego na temat 'Realizacja zada obronnych na szczeblu miasta Braniewa w stanie gotowoci obronnej pastwa czasu kryzysu. Zabezpieczenie potrzeb wojsk wasnych i sojuszniczych oraz wspdziaanie z organami administracji samorzdowej i wojskowej w oparciu o zaoon wyimaginowan sytuacj”.

127

11.09.2013r.

W sprawie ustalenia normy zuycia paliwa dla pilarki STIHL MS 650 bdc na wyposaeniu Ochotniczej Stray Poarnej w Braniewie.

128

12.09.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

129

13.09.2013r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

130

13.09.2013r

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

131

13.09.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

132

13.09.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

133

13.09.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

134

19.09.2013r.

W sprawie zasad rozlicze podatku od towarw i usug VAT w Gminie Miasta Braniewo i jej jednostkach budetowych.

135

27.09.2013r.

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomoci lokalowej przy ul. Elblskiej 4/2A

136

30.09.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013 rok.

137

30.09.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013 rok.

138

30.09.2013r

W sprawie zmiany zarzdzenia nr 70/11 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15.04.2011r. W sprawie jednolitego tekstu Organizacyjnego Urzdu Miasta Braniewa.

139

03.10.2013r.

W sprawie ogoszenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2013r. O dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

140

16.10.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

141

16.10.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

142

16.10.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

143

17.10.2013r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewa suebnoci przesyu na rzecz Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. W Braniewie.

144

17.10.2013r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy miasta Braniewo suebnoci przesyu na rzecz Wodocigw Miejskich sp. z o.o. W Braniewie.

145

29.10.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013rok.

146

29.10.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013 rok.

147

29.10.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

148

29.10.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

149

29.10.2013r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

150

29.10.2013r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste.

151

12.11.2013r.

W sprawie projektu uchway w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2014 – 2022

152

12.11.2013r.

W sprawie projektu budetu Miasta Braniewa na 2014r.

153

13.11.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

154

13.11.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday gruntu w drodze bezprzetargowej.

155

13.11.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

156

13.11.2013r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

157

18.11.2013r.

W sprawie uchylenia Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa nr 146/2012 z dnia 13.09.2012r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

158

18.11.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

159

18.11.2013r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprztu, materiaw i wyposaenia Obrony Cywilnej.

160

18.11.2013r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za III kwarta 2013r.

161

18.11.2013r.

W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprztu w Miejskim magazynie Przeciwpowodziowym.

162

26.11.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

163

28.11.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

164

28.11.2013r.

W sprawie zmian planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

165

04.12.2013r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargowej.

166

09.12.2013r.

W sprawie wprowadzenia legitymacji subowej dla pracownikw Wydziau Ochrony rodowiska i Gospodarki odpadami Urzdu miasta Braniewa.

167

09.12.2013r.

W sprawie dokonania rozdzielenia pomieszcze lokalu mieszkalnego pooonego przy ulicy Elblskiej 22/11 w Braniewie i jego wykrelenia z wykazu lokali mieszkalnych.

168

09.12.2013r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny.

169

09.12.2013r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powoania zespow spisowych.

170

12.12.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

171

12.12.2013r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

172

13.12.2013r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.

173

17.12.2013r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 148/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29.10.2013r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

174

18.12.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

175

23.12.2013r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzdu Miasta.

176

 

Anulowano

177

31.12.2013r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2013r.

178

31.12.2013r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2013r.

179

31.12.2013r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013-2022

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Edyta Gawryśdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-02-14

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.02.2014, 13:07 CETuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk09.10.2013, 13:56 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk22.07.2013, 14:43 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk20.05.2013, 14:15 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk15.03.2013, 14:29 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.