Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji: budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6508015
  Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji: budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie

Braniewo: budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: 1.Przedmiotem zamwienia jest budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie w nastpujcym obszarze oznaczonym w dokumentacji technicznej: 1)ETAP I - odcinek 5 cay obszar obejmujcy Plac Sybirakw i odcinek 4 ul. kowa na dugoci od rzdnej 0+000 do 0+285,71. 2)ETAP II - odcinek 3 ul. Botaniczna na dugoci od rzdnej 0+181,23 do 0+306,26. 3)ETAP IV - odcinek 3 ul. Botaniczna na dugoci od rzdnej 0+000 do 0+181,23. 2.Zakres przedmiotu zamwienia obejmuje roboty budowlane, elektroenergetyczne, drogowe, sanitarne..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.

II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.11.27.00-2, 45.23.21.50-8, 45.23.31.40-2, 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokoci 30000z..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia art.22 ust1 oraz dokumentw wymienionych w rozdz VI pkt 2. ppkt 2. SIWZ

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zgodnie z rozdziaem III pkt.17.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zgodnie z rozdziaem III pkt.17.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca wykae, e posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysokoci nie mniejszej ni 150 000,00 PLN;

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:

  • wykaz robt budowlanych w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz zaczeniem dokumentu potwierdzajcego, e roboty zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

  Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W zakresie wykazania spenienia przez Wykonawc warunkw , o ktrych mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy informacj banku lub spdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej potwierdzajcej wysoko posiadanych rodkw finansowych lub zdolno kredytow Wykonawcy, wystawion nie wczeniej ni 3 miesice przed terminem skadania ofert. 2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia Wykonawcy w okolicznociach, o ktrych mowa w art.24 ust.1 ustawy Zamawiajcy da nastpujcych owiadcze i dokumentw: 1) list podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 rokuo ochronie konkurencji i konsumentw (Dz.U. Nr50, poz 331 z pn zm) o ktrej mowa w art.24ust.2pkt5 , albo informacj o tym e nie naley do grupy kapitaowej - wg wzoru za. nr 2 do siwz; 2) Aktualny odpis z waciwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o dziaalnoci gospodarczej , jeeli odrbne przepiy wymagaj wpisu do do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicyprzed terminem upywu skadania ofert. 3) Jeeli wykonawca, wykazujc spenienie warunkw o ktrych mowa w art.22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotw na zasadach okrelonych w art26 ust.2b ustawy , Zamawiajcy da od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowizania tych podmiotw (w formie oryginau) do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobw na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamwienia i okrelenia, w jakim charakterze podmioty te bd bray udzia w realizacji przedmiotowego zamwienia. Z treci zobowizania powinna wynika faktyczna dostpno tych zasobw na uytek Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamwienia.4) w przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia do oferty naley doczy dokument ustanawiajcy penomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamwienia.

III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

1.Zmianie mog ulec terminy realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a)wystpienia robt dodatkowych, od wykonania ktrych uzalenione jest wykonanie zamwienia podstawowego, b)wystpienia koniecznoci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamwienia, c)wystpienia warunkw atmosferycznych uniemoliwiajcych realizacj przedmiotu zamwienia zgodnie z procesem technologicznym, d)przestojw spowodowanych koniecznoci usuwania nieumylnych uszkodze istniejcych urzdze, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, e)wstrzymania robt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajcych z winy Stron umowy 2.Dopuszcza si zmian osb sprawujcych funkcje, o ktrych mowa w 10, jedynie w przypadku gdy nowe osoby powoane do penienia w/w funkcji bd speniay wymagania Zamawiajcego okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 29.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo pok. nr 16 - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

dokumentacja techniczna

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA  20.03.2013R
Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego 
                prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
                na: BUDOW ULICY BOTANICZNEJ, KOWEJ I PLACU  
                SYBIRAKW W BRANIEWIE.

Pytania do SIWZ
W projekcie budowlanym - owietlenie projektuje si wykonanie 51 szt. Lamp owietleniowych typu parkowe o h=6m w tym 8 szt. z podwjnym wysignikiem.
W przedmiarach jest odpowiednio:
            I etap               11 szt.
            II etap               9  szt.
            IV etap               9 szt.
            razem               29 szt.
            Prosz o potwierdzenie, e pozostae 22 maszty wraz z lampami ujte s w          
            III etapie, oraz czy w etapie I; II; IV wystpuj maszty z podwjnym      
            wysignikiem, jeeli tak to prosz poda wymiary wysignika,
Ad.1.                                                                                  
Prowadzone zamwienie publiczne obejmuje monta 27 szt lamp owietleniowych typu parkowe (np: ,,ROSA”) w tym 2 szt z podwjnym wysignikiem ( 29 szt opraw owietleniowych).
Wysignik do Lamp wymiary jak (np: typu ,,ROSA”)
Prosz o podanie wymiarw lub typu wysignika pojedynczego do masztu owietleniowego
Ad.2.
Wysignik pojedynczy wymiary jak (np: typu  ,,ROSA”)

W projekcie budowlanym wykonawczym mowa jest o kilku kolizjach energetycznych ujtych w punktach od 1 do 7. W zamieszczonych przez Zamawiajcego przedmiarach mowa jest jedynie o usuniciu 2 kolizji.
            Ktre z poniszych kolizji od pkt1 do pkt7 wchodz w zakres etapw objtych          
            zadaniem.
Istniejce odcinki linii kablowych 15kV typu HAKnFtA 3x120mm2 nr ekspl.
8015 relacji T-1364 Braniewo Gdaska – T-1851 Braniewo Stare Miasto oraz 3x240mm2 nr ekspl.
      12400 relacji T-1360 Braniewo Browar – GPZ przy przejciu przez zjazd z ulicy
      Gdaskiej „wyprostowa”, przeoy na nowa tras wzdu projektowanej drogi, w                     
       razie potrzeby zmufowa i zabezpieczy rurami osonowymi dwudzielnymi w    
       miejscu przejcia pod droga zgodnie z rysunkiem E2.1. Miejsce zblienia do     
       projektowanego krawnika linii nr 12400 zabezpieczy rura osonowa 
       dwudzielna, zgodnie z rysunkiem E2.2. W przypadku stwierdzenia w terenie          
       lokalizacji kabla kolidujcej z projektowanym krawnikiem, kabel naley       
       przeoy.
       2. Istniejca linie kablowa 15kV typu HAKnFta 3x120mm2 nr ekspl. 8020 relacji T-     
1366 Braniewo Sad – T-1840 Braniewo Moniuszki w miejscu przejcia pod jezdnia
zabezpieczy rura osonowa dwudzielna – zgodnie z rysunkiem E2.3
3. Istniejcy odcinek linii kablowej 15kV typu HAKnFta 3x120 mm2 nr ekspl. 8037 (relacji T-1367 Braniewo Rynek – T-1369 Braniewo Mleczarnia) przeoy poza infrastruktur drogowa i zabezpieczy przejcie pod droga rura osonowa dwudzielna zgodnie z rysunkiem E2.3.
4. Istniejce odcinki linii kab. 0,4kV typu YAKY 4x240mm2 nr ekspl. 1851-5110 relacji T-1851 Braniewo Stare Miasto – zcze nr 5110), typu YAKY 4x120mm2 nr ekspl. 1851-5107 relacji T-1851 Braniewo Stare Miasto – zcze 5107, typu YAKY 4x120 nr ekspl.1851-5105 relacji T-1851 Braniewo Stare Miasto – zcze nr 5105 oraz typu YAKY 4x120mm2 relacji T-1851 Braniewo Stare Miasto – zcze nr 5101 naley przeoy po nowej trasie wzdu projektowanej drogi, w razie potrzeby zmufowa i zabezpieczy rura osonowa dwudzielna zgodnie z rysunkami E2.1, E2.2
5. Istniejcy odcinek linii kablowej 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 relacji zcze nr 6704 –zcze 6705 przeoy poza miejsce kolidujce z projektowanym krawnikiem i wpustem ulicznym zgodnie z rysunkiem E2.2
6. Istniejcy odcinek linii kablowej 0,4 kV typu YAKY 4x185mm2 naley przeoy poza projektowana infrastruktur drogowa a przejcia pod droga zabezpieczy rurami osonowymi dwudzielnymi. Dodatkowo przejcie pod ulica Zielona naley „wyprostowa” i zmufowa – zgodnie z rysunkami E2.2, E2.3
7. Kable 0,4 kV YAKXS 4x240mm2 relacji zcze nr 6712-T-1367 Braniewo Rynek oraz relacji zcze nr 6710-T-1367 Braniewo Rynek a take kabel AKFta4x70mm2 relacji sup nr 302 – T-1367 Braniewo Rynek w miejscu przej po droga zabezpieczy rurami osonowymi dwudzielnymi zgodnie z rysunkiem 2.3. Zabezpieczy take kabel typu Kft3x95+50 relacji zcze nr 6702-T-1367 Braniewo Rynek.
Ad.3.
Podstaw wyceny zakresu robt jest projekt techniczny budowlany brana elektroenergetyczna i owietlenie oraz projekt budowlano wykonawczy brana elektroenergetyczna i owietlenie. W rozdziale III  pkt1 ppkt 1) 2) 3)  Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia okrelony zosta obszar objty zamwieniem, w zwizku z tym prosz o okrelenie iloci kolizji objtych zamwieniem na podstawie wymienionej wyej dokumentacji.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z  DNIA 20.03.2013R

Prosz o zaczenie projektu maej architektury lub uszczegowienie zawartych w przedmiarze rozwiza dotyczcych maej architektury (awki, kosze, kaskada).
Ad.1. Elementy maej architektury s uzupenieniem projektu drogowego. Szczegy dotyczce lokalizacji bd uzgodnione z inspektorem nadzoru, w trakcie realizacji robt, natomiast iloci i rodzaj elementw wynikaj z zaczonego do SIWZ pod poz.5 przedmiaru.
      2.  Prosz o potwierdzenie, e nawierzchnie pieszo-jezdne ul. kowej naley wykona z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm, anie z kostki kamiennej.
Ad.2.  Nawierzchni cigu pieszo-jezdnego ul. kowej naley wykona z kostki betonowej  gr 8 cm barwy szarej- zgodnie z projektem.

 

Wytworzy: Ryszard Niski
21.03.2012r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 22.03.2013R

Prosimy o jednoznaczne okrelenie zakresu robt owietlenia dla poszczeglnych etapw poprzez podanie numerw projektowanych latarni dla poszczeglnych etapw.

      Ad.1. Plac Sybirakw   I Etap odcinek 5
            Numery projektowanych latarni:  SO44;  SO26;  SO50;  SO49;  SO48;  SO47;  SO27; 
            SO25;  SO51;  SO24;  SO23;
               Botaniczna  IV Etap odcinek 3  (0+000  do 0+181,23)
            SO43;  SO22 – podwjna;  SO21;  SO20;  SO19;  SO18;  SO42;  SO17;
               Botaniczna  II Etap odcinek 3 (0+181,23 do 0+306,26)
            SO41;  SO16;  SO15;  SO40;  SO14;  SO13;  SO12;  SO11 – podwjna

 

Wytworzy: Ryszard Niski
                    26.03.2013r

 

 

Braniewo05.04.2013r


WI.7013.20.2013.RN
Zawiadomienie o uniewanieniu postpowania

,,Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie”
Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2010R Nr 113, poz 759 ze zmianami) postpowanie na roboty budowlane:Budowa ulicy Botanicznej, kowej i Placu Sybirakw w Braniewie” zostao uniewanione ,,cena najkorzystniejszej oferty przewysza kwot, ktr Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia”.Wytworzy: Ryszard Niski

05.04.2013r
 lp.zacznik:
1S.I.W.Z - Botaniczna.pdf
2Projekt umowy.pdf
3załączniki.pdf
4przedmiar robót-Botnicznaetap II odcinek3.pdf
5przedmiar mała architektura + roboty nie ujęte w projekcie(1)-przedmiar.pdf
6PR b drogi ETAP IV.pdf
7PR b drogi etapI.pdf
8PR b elektryczna etap I.pdf
9PR b elektryczna Etap IV.pdf
10PR b sanitarna deszcz ETAP IV.pdf
11PR b sanitarna wod-kan ETAP I.pdf
12PR b oswietl ETAP I.pdf
13PR b oswietl etap IV.pdf
14przedmiar robot_ b organizacja ruchu.pdf
15przedmiar robór-przejście dla pieszych.pdf
16przedmiar robót elektroenergetyczne odcinek3 etapII.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ryszard Niskidata wytworzenia informacji publicznej:
2013-03-14

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji: budowa ulicy Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.04.2013, 14:36 CESTdodanie Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania
26.03.2013, 14:30 CETdodanie informacji: ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 22.03.2013R
21.03.2013, 14:15 CETdodanie informacji: ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 20.03.2013R oraz przedmiarów robót przejście dla pieszych oraz robót elektroenergetycznych
18.03.2013, 15:00 CETpoprawienie tytułu informacji
18.03.2013, 12:40 CETdodanie załącznika przedmiar ,,organizacji ruchu\\\"

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.