Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Zasady rejestracji, zmian i wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych > Zasady rejestracji, zmian i wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6508017
  Zasady rejestracji, zmian i wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zasady rejestracji, zmian i wykrelenia

z rejestru obkw i klubw dziecicych


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z pn. zm.)

2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymaga lokalowych i sanitarnych jakie musi spenia lokal, w ktrym ma by prowadzony obek lub klub dziecicy (Dz. U. 2014 poz. 925 z pn. zm.)

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programw szkole dla opiekuna w obku, klubie dziecicym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69, poz. 368)

4. Ustawa z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. 2015 poz. 2008)

5. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 wrzenia 2015 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2016 r. (Dz. U. 2015. poz.1385)

6. Uchwaa Nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokoci opat za wpis do rejestru obkw i klubw dziecicych

 

Informacje oglne

1. obki i kluby dziecice mog tworzy i prowadzi gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej.

2. Prowadzenie obka lub klubu dziecicego na terenie Miasta Braniewa wymaga wpisu do rejestru obkw i klubw dziecicych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Braniewa. Przed dokonaniem wpisu do rejestru osoby upowanione przez Burmistrza Miasta Braniewa dokonaj wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione s bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki na dziemi. Po przeprowadzonej wizytacji zostaje sporzdzony protok z wizytacji, ktrego jeden egzemplarz otrzymuje Wnioskodawca. Po potwierdzeniu spenienia warunkw wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Miasta Braniewa wydaje zawiadczenie o zarejestrowaniu podmiotu. W przypadku, gdy podmiot nie spenia warunkw wymaganych do utworzenia i prowadzenia obka lub klubu dziecicego, lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujce przedsibiorcy wykonywania dziaalnoci gospodarczej objtej wpisem, Burmistrz Miasta Braniewa odmawia dokonania wpisu obka lub klubu dziecicego do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

3. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa.

4. Opata za wpis do rejestru obkw i klubw dziecicych pobierana jest w wysokoci 10% minimalnego wynagrodzenia za prac ktre w 2013 r. wynosi 1.600,00 z.

5. Zmiany w rejestrze oraz wykrelenie z rejestru s zwolnione z opaty.

 

Wpis do rejestru obkw lub klubw dziecicych

1. W celu rejestracji obka lub klubu dziecicego naley zoy wypeniony wniosek o wpis do rejestru wraz z zacznikami w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, pokj nr 16, telefon 55 6440102. W razie pyta prosz o kontakt z Panem Markiem Maludziskim - Gwnym Specjalist ds. owiaty - telefon 55 644 01 14

2. Do wniosku naley doczy nastpujce dokumenty:

a) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajcej osobowoci prawnej wycig z rejestru publicznego potwierdzajcy status podmiotu;

b) owiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, (o ile zosta nadany)

c) owiadczenie o spenianiu warunkw lokalowych,

d) w przypadku osoby fizycznej : owiadczenie o niekaralnoci za przestpstwo popenione umylnie, owiadczenie dotyczce sprawowania wadzy rodzicielskiej, owiadczenie dotyczce wypeniania obowizku alimentacyjnego,

e) owiadczenie dotyczce orzeczenia zakazujcego przedsibiorcy wykonywania dziaalnoci objtej wpisem.

3. Wnioskodawca jest zobowizany do przedstawienia do wgldu:

a) dokumentu stwierdzajcego tytu prawny do lokalu, w ktrym ma by prowadzona opieka,

b) w przypadku osoby fizycznej dowd osobisty lub inny dokument potwierdzajcy tosamo.

4. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia do wgldu dowd dokonania opaty za wpis do rejestru lub skada jego kopi.

5. Przed dokonaniem wpisu do rejestru osoba upowaniona przez Burmistrza Miasta Braniewa dokonuje wizytacji lokalu przeznaczonego na prowadzenie dziaalnoci w celu ustalenia czy zapewnione s w nim bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziemi.

6. Po spenieniu warunkw wymaganych do utworzenia i prowadzenia obka lub klubu dziecicego, Burmistrz Miasta Braniewa wydaje zawiadczenie o wpisie do rejestru.

7. Burmistrz Miasta Braniewa odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

a) wnioskodawca nie spenia warunkw wymaganych do utworzenia i prowadzenia obka lub klubu dziecicego,

b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujce przedsibiorcy wykonywania dziaalnoci gospodarczej objtej wpisem.

 

Zmiany w rejestrze obkw lub klubw dziecicych

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowizany do informowania Burmistrza Miasta Braniewa o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowicych zaczniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

Wykrelanie z rejestru obkw lub klubw dziecicych

Wykrelenie z rejestru nastpuje w przypadku:

a) zoenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykrelenie,

b) nieusunicia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidowoci w zakresie prowadzenia obka lub klubu dziecicego,

c) przekazania we wniosku oraz doczonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Uwaga: Podmiot prowadzcy obek lub klub dziecicy zamierzajcy zoy wniosek o wykrelenie z rejestru powinien powiadomi o tym zamiarze organ prowadzcy rejestr oraz rodzicw dzieci objtych opiek co najmniej 1 miesic przed terminem zoenia wniosku o wykrelenie z rejestru.

 

Termin i sposb zaatwienia sprawy:

Wpis do rejestru obkw i klubw dziecicych nastpuje w cigu 30 dni od dnia zoenia kompletnej dokumentacji.

 

Tryb odwoawczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreleniu wpisu z rejestru obkw lub klubw dziecicych mona wnie odwoanie do samorzdowego kolegium odwoawczego, za porednictwem organu, ktry wyda decyzj.

 

Druki do pobrania :

1. Wniosek o wpis do rejestru obkw i klubw dziecicych.

2. Owiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.

3. Owiadczenie o spenianiu warunkw lokalowych.

4. Owiadczenie o niekaralnoci oraz dotyczce sprawowania wadzy rodzicielskiej i wypeniania obowizku alimentacyjnego (osoby fizyczne).

5. Owiadczenie dotyczce orzeczenia zakazujcego przedsibiorcy wykonywania dziaalnoci objtej wpisem.

6. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze obkw lub klubw dziecicych.

7. Wniosek o wykrelenie z rejestru obkw lub klubw dziecicych.lp.zacznik:
1oświadczenie dotyczące orzeczenia.doc
2oświadczenie dotyczące orzeczenia.pdf
3oświadczenie o niekaralności.doc
4oświadczenie o niekaralności.pdf
5Oświadczenie o numerze REGON i NIP.doc
6Oświadczenie o numerze REGON i NIP.pdf
7Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych.doc
8Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych.pdf
9wniosek o wpis do rejestru.docx
10wniosek o wpis do rejestru.PDF
11wniosek o wykreślenie.docx
12wniosek o wykreślenie.PDF
13wniosek o zmianę danych.docx
14wniosek o zmianę danych.PDF
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Ingielewiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-03-13

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zasady rejestracji, zmian i wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk08.01.2016, 08:11 CETuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk13.03.2013, 10:08 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.