Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505918
  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ

 

Braniewo, dnia 04.02.2013r.


Pr.0543.1.2013


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zamwienie Publiczne nie przekraczajce rwnowartoci 14 000,00 euro nie objte przepisami ustawy Prawo zamwie publicznych)

Zamwienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 pn. zm.).

WYKONANIE MONETY OKOLICZNOCIOWEJ

O CHARAKTERZE NUMIZMATYCZNEJ

W ZWIZKU Z ORGANIZOWANYM W DNIU 06 KWIETNIA 2013 ROKU

BIEGU PAMICI 2013

I. ZAMAWIAJCY:

Gmina Miasta Braniewa

II. ADRES ZAMAWIAJCEGO:

Gmina Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo

NIP: 582-16-07-800; REGON: 170747968

Tel.: 55 6440102 Fax.: 55 2432928

e-mail: sekretariat@braniewo.pl; www.braniewo.pl

III. USTALENIE SPOSOBU POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIJCEGO Z WYKONAWCAMI:

III.1. Osob uprawnion do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Kroczyk – Specjalista ds. promocji miasta, tel. 556440115, fax. 552432928, e-mail:promocja@braniewo.pl.

III.2. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj pisemnie drog faksow lub drog elektroniczn.

III.3. Kady Wykonawca ma prawo zwrci si do Zamawiajcego z wnioskiem o wyjanienie treci zapytania ofertowego. Zamawiajcy jest obowizany udzieli niezwocznie wyjanie.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMWIENIA:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie monety okolicznociowej w ozdobnej okadce na podstawie przedstawionej przez Zamawiajcego propozycji.

IV.1. Okrelenie przedmiotu zamwienia

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizacj zamwienia polegajce na:

1) wykonanie projektu graficznego monety wraz z okadk zgodnie z przedstawion propozycj przez Zamawiajcego; projekt monety (rewers i awers) stanowi zacznik nr 1 niniejszego zapytania oraz projekt okadki stanowi zacznik nr 2 niniejszego zapytania;

2) wybicie monety wedug zatwierdzonego przez Zamawiajcego projektu; Projekt graficzny monety wymaga uzgodnie z Zamawiajcym a take akceptacji ostatecznej wersji przez Zamawiajcego drog mailow przed wykonaniem i dostarczeniem do Zamawiajcego. Wykonawca przyle projekt drog elektroniczn najpniej w cigu 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy. Zamawiajcy poinformuje Wykonawc o koniecznoci wniesienia poprawek do projektu graficznego lub zaakceptuje projekt drog elektroniczn w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania projektu od Wykonawcy. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych przele drog elektroniczna poprawione projekty do akceptacji przez Zamawiajcego;

3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamwienia do siedziby Zamawiajcego na swj koszt i ryzyko;

4) Wykonawca zobowizany jest we wasnym zakresie uzyska zezwolenie (prawa autorskie) na umieszczenie wizerunku postaci umieszczonej na awersie monety;

5) rozliczenie za zamwienie nastpi na podstawie wystawionej przez Wykonawc faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajcego oraz podpisaniem protokou zdawczo – odbiorczego. Podstaw wystawienia faktury stanowi bdzie pisemne potwierdzenie przez Zamawiajcego o wykonaniu zamwienia bez uwag.

IV.2. Szczegowy opis zamwienia

Szczegowy opis monety okolicznociowej o charakterze pamitkowym, nieprzeznaczonej do obiegu umieszczonej w ozdobnym opakowaniu:

1) rednica monety - 32 mm;

2) materia wykonania monety – posrebrzana; wykonana w taki sposb, aby zagwarantowana bya powtarzalno wyrobu i jego identyfikacja; powtarzalno wyrobu oznacza, i bdzie on wykonany przy uyciu takich maszyn, narzdzi i technologii, ktre gwarantuj zachowanie jego staych i niezmiennych parametrw; ze wzgldu na swoje przeznaczenie oraz walory kolekcjonerskie maj prezentowa poziom jakoci waciwy innym wyrobom tego rodzaju; wykonanie winno odby si technik toczenia; przedmiot zamwienia powinien by wykonany przez Wykonawc z zagwarantowaniem odpowiednich procedur bezpieczestwa na kadym etapie produkcji;

3) nakad – 700 sztuk;

4) moneta okolicznociowa zostanie wykonana z materiaw wasnych Wykonawcy;

5) kada moneta zapakowana zostanie w kapsel numizmatyczny oraz dodatkowo w 6 – stronicowe ozdobne tekturowe opakowanie o wymiarach 80mm x 80mm, zadrukowane tekstem dostarczonym przez Zamawiajcego.

V. WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW :

V.1. O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy speniaj niej wymienione warunki:

a) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania - Warunek posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej czynnoci zostanie uznany za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie, w ktrym owiadczy, i posiada odpowiednie uprawnienia jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, wedug wzoru stanowicego zacznik numer 3;

b) posiadaj odpowiedni wiedz i dowiadczenie - Wykonawca musi wykaza, e wykona w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy – w tym okresie, co najmniej 1 usug odpowiadajc swoim rodzajem usudze stanowicej przedmiot niniejszego zamwienia, wedug wzoru stanowicego zacznik numer 4. Za usug odpowiadajc swoim rodzajem usudze, stanowicej przedmiot niniejszego zamwienia uwaa si usug wybicia monety okolicznociowej wraz z opracowaniem jej projektu (awers i rewers) w iloci 500 sztuk lub o wartoci minimum 10 000 z brutto.

V.2. Termin wykonania zamwienia wynosi bdzie: do 30 dni od daty podpisania umowy


VI. INFORMACJA O MOLIWOCI ZOENIA OFERTY CZʦCIOWEJ

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.


VII. INFORMACJA O MOLIWOCI ZOENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.


VIII. OPIS KRYTERIW I SPOSOBU OCENY OFERT

VIII.1. Zamawiajcy oceni i porwna jedynie te oferty, ktre zostan zoone przez Wykonawcw w terminie, niewykluczonych przez Zamawiajcego z niniejszego postpowania oraz przedstawione oferty nie zostan odrzucone przez Zamawiajcego.

VIII.2. Jedynym kryterium wyboru oferty bdzie cena.

VIII.3. Zamawiajcy wybierze ofert najkorzystniejsz, na podstawie nastpujcych kryteriw oceny ofert:

Nazwa kryterium: Cena

Waga: 100 %


Cena bdzie obliczana wg nastpujcej formuy:

Cn

P = ---------- x 100 pkt. x Wg (tj. 100%)

Cb

gdzie:

P - oznacza liczb punktw przyznanych badanej ofercie

Cn - oznacza cen cakowit brutto oferty najtaszej

Cb - oznacza cen cakowit brutto badanej oferty

Wg - oznacza wag kryterium (w %) = 100%


IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

IX.1. Podane w ofercie ceny musz by wyraone w polskich zotych brutto (PLN) cyfrowo i sownie (ceny powinny by zaokrglone do dwch miejsc po przecinku).

IX.2. Ceny podane w formularzu cenowym oferty musz uwzgldnia wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuu naleytej oraz zgodnej z obowizujcymi przepisami realizacji przedmiotu zamwienia, w tym koszty transportu przedmiotu zamwienia do siedziby Zamawiajcego.

IX.3. Cena moe by tylko jedna.

IX.4. Wynagrodzenie nalene Wykonawcy po zrealizowaniu zamwienia zostanie obliczone na podstawie ceny podanej na formularzu cenowym oferty. Formularz cenowy oferty stanowi zacznik numer 5 niniejszego postpowania.


X. OKRELENIE MIEJSCA, SPOSOBU I TERMINY SKADANIA OFERT

X.1. Ofert naley zoy w zamknitej kopercie do dnia 19 lutego 2013r., do godz. 15.00 na adres: Gmina Miasta Braniewa, 14-500 Braniewo, ul. Kociuszki 111, oznaczonej napisem : OFERTA NA WYKONANIE MONETY OKOLICZNOCIOWEJ – nie otwiera przed 19.02.2013r. Na kopercie naley poda nazw i adres Wykonawcy, by umoliwi zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia oferty po terminie.

X.2. Oferty naley dostarczy osobicie do siedziby Zamawiajcego (sekretariat pokj numer 16) lub wysa poczt na dres Zamawiajcego.

X.2. Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego w dniu 20.02.2013r. o godz. 8.00.


XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

XI.1. Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim.

XI.2. Koszty zwizane z przygotowaniem oferty ponosi skadajcy ofert.

XI.3. Wykonawca moe zoy w prowadzonym postpowaniu wycznie jedn ofert.

XI.4. Oferta oraz wszystkie zaczniki wymagaj podpisu osb uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

XI.5. Jeeli oferta i zaczniki zostan podpisane przez upowanionego przedstawiciela Wykonawcy, naley doczy waciwe umocowanie prawne.

XI.6. Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, owiadczenia i zaczniki, o ktrych mowa w treci niniejszego postpowania.

XI.7. Dokumenty powinny by zoone w formie oryginaw lub kopii potwierdzonych za zgodno z oryginaem przez Wykonawc.

XI.8. Wszystkie strony powinny by kolejno ponumerowane i spite (zszyte) w sposb trway zapobiegajcy moliwoci dekompletacji zawartoci oferty.


XII. WARUNKI UMOWY

XII.1. Zamawiajcy podpisze umow z Wykonawc, ktry przedoy najkorzystniejsz ofert

z punktu widzenia kryteriw przyjtych w niniejszym postpowaniu.

XII.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajcy zawiadomi pisemnie drog elektroniczn. Zamawiajcy zawrze umow w terminie nie krtszym ni 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

XII.3. Umowa zawarta zostanie z uwzgldnieniem postanowie wynikajcych z treci niniejszego postpowania, informacji zawartych w ofercie Wykonawcy, a take z uwzgldnieniem istotnych postanowie umowy znajdujcych si w zaczniku numer 6 niniejszego postpowania.


XIII. OGOSZENIA WYNIKW PRZETARGU

Wyniki postpowania zostan ogoszone na stronie internetowej (BIP) Zamawiajcego i niezalenie od ogoszenia wynikw wszyscy Wykonawcy uczestniczcy w postpowaniu zostan powiadomieni w formie pisemnej drog elektroniczn.

XIV. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odwoania postpowania bez podania przyczyny.


Zaczniki :

Zacznik nr 1 – Projekt monety okolicznociowej

Zacznik Nr 2 – Projekt ozdobnego opakowania, w ktrym znajdowa si bdzie moneta okolicznociowa

Zacznik nr 3 – Owiadczenie wykonawcy o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postpowania

Zacznik Nr 4 – Wykaz usug zrealizowanych przez Wykonawc

Zacznik Nr 5 – Formularz cenowy oferty

Zacznik Nr 6 – Istotne postanowienie umowy

PROTOKӣ

postpowania o udzielenie zamwienia o wartoci zamwienia nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 14 tys. euro – art. 4 pkt 8 pzpzapytanie ofertowe na

WYKONANIE MONETY OKOLICZNOCIOWEJ O CHARAKTERZE NUMIZMATYCZNEJ

W ZWIZKU Z ORGANIZOWANYM W DNIU 06 KWIETNIA 2013 ROKU

BIEGU PAMICI 2013
Cz szczegowa


1. Termin skadania ofert

Termin skadania ofert upyn w dniu 19.02.2013r.


2. Otwarcie ofert

1/ otwarcie ofert odbyo si w dniu 20.02.2013r. o godz. 8.00

w Urzdzie Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo

2/ Do upywu terminu skadania ofert zoono 4 oferty.


3. Oferty odrzucone

Odrzucono ____0___ ofert.


4. Oferta najkorzystniejsza

Na podstawie streszczenia oceny i porwnania zoonych ofert, wybrano ofert:

numer oferty - 4

firma - Olsztyskie Centrum Turystyki „Zielona Grusza”

adres - 42 – 256 Olsztyn ul. Zamkowa 12


  1. Uzasadnienie wyboru:

Firma, ktrej ofert wybrano zaproponowaa najnisz cen.
 


Kroczyk Anna

 lp.zacznik:
1BIEG załącznik numer 1.pdf
2BIEG załącznik numer 2.pdf
3BIEG załącznik numer 3.pdf
4BIEG załącznik numer 4.doc
5BIEG załącznik numer 4.pdf
6BIEG załącznik numer 5.doc
7BIEG załącznik numer 5.pdf
8BIEG załącznik numer 6.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Kroczyk Annadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-02-05

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.02.2013, 10:55 CETprotokół z postepowania
Anna Kroczyk05.02.2013, 10:31 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.