Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 października 2004r. > Uchwała Nr XXI/106/04 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535239
  Uchwała Nr XXI/106/04

 

Uchwaa Nr XXI/106/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 padziernika 2004 r.w sprawie przejcia od Gminy Braniewo zadania publicznego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) uchwala si, co nastpuje :


1


Przejmuje si od Gminy Braniewo zadanie prowadzenia publicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych dla dzieci 6 letnich w szkoach podstawowych objte przepisem art. 5a ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pn. zm.).


2


W celu realizacji zadania okrelonego w 1 Gmina Miasta Braniewo zawrze porozumienie z Gmin Braniewo okrelajce w szczeglnoci udzia Gminy Braniewo w kosztach realizacji zadania okrelonego w postanowieniu 1 uchway.


3


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa


4


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z nowelizacj ustawy o systemie owiaty wprowadzono obowizek zwrotu kosztw uczszczania do przedszkoli dzieci z innych gmin do szk poza miejscem zamieszkania. Subwencja na t grup jest przekazywana w czci oglnej. Podjto dziaania w celu zawarcia porozumienia z gmin Braniewo w celu pokrycia kosztw uczszczania dzieci z jej terenu do placwek przedszkolnych na terenie miasta. Podobn uchwa podja Rada Gminy i do zawarcia porozumienia potrzebna jest stosowna uchwaa Rady Miejskiej


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXI/106/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
15.11.2004, 11:17 CETwprowadzenie informacji Uchwała Nr XXI/106/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.