Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XXI sesja Rady Miejskiej z dnia 23 października 2012r. > Uchwała Nr XXI/133/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505055
  Uchwała Nr XXI/136/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  Uchwała Nr XXI/137/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 11 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika na Placu Grunwaldu w Braniewie.

  Uchwała Nr XXI/133/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok

 

Uchwaa Nr XXI/133/12

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 23 padziernika 2012r.

w sprawie: zmian budetu miasta na 2012 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240 z p.zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2012 uchwalonego uchwa Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budetu miasta na 2012 rok zmienionej uchwa Nr XIV/98/12 z dnia 21 lutego 2012r, uchwa Nr XV/107/12 z dnia 27 marca 2012r, uchwa Nr XVI/110/12 z dnia 24 kwietnia 2012r, uchwa Nr XVII/113/12 z dnia 29 maja 2012r, uchwa Nr XIX/125/12 z dnia 11 wrzenia 2012 r, uchwa Nr XX/130/12 z dnia 27 wrzenia 2012 r poprzez:


 1. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 32 622,50 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

 2. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 32 622,50 z zgodnie z zacznikiem nr 1 .


 1. Budet miasta po zmianach wynosi:


 1. plan dochodw ogem – 45 249 281,46 z

z tego:

dochody biece – 42 419 690,02 z

dochody majtkowe – 2 829 591,44 z


 1. plan wydatkw ogem – 45 914 207,28 z

z tego:

wydatki biece – 42735 128,19 z

wydatki majtkowe – 3 179 079,09 z


  1. deficyt budetu – 664 925,82 z.


 1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie ( umw ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego po zmianach przedstawia zacznik nr 2 .

 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach udzielonych z budetu jednostki samorzdu terytorialnego , stanowi zacznik nr 3 .

 3. Plan dochodw w cznej kwocie rachunku dochodw samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno na podstawie ustawy o systemie owiaty i wydatkw nimi sfinansowanych: dochody – 493 304,00 z; wydatki – 493 304,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 4.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu .Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki

lp.zacznik:
1zał. nr 1 str 1 do uchwały nr XXII-133-12.jpg
2zał. nr 1 str 2 do uchwały nr XXII-133-12 001.jpg
3zał 2 do uchwały nr XXI-133-12.pdf
4zał 3 do uchwały XXI-133-12.pdf
5zał 4 do uchwały nr XXI-133-12.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXI/133/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.11.2012, 12:52 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.