Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 27 września 2012r. > UCHWAŁA NR XX/130/12 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012R. W SPRAWIE: ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560474
  UCHWAŁA NR XX/132/12 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG POWIATOWYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH

  UCHWAŁA NR XX/130/12 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012R. W SPRAWIE: ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

 

Uchwaa Nr XX/130/12

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 wrzenia 2012r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240 z p.zm.)Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2012 uchwalonego uchwa Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budetu miasta na 2012 rok zmienionej uchwa Nr XIV/98/12 z dnia 21 lutego 2012r, uchwa Nr XV/107/12 z dnia 27 marca 2012r, uchwa Nr XVI/110/12 z dnia 24 kwietnia 2012r, uchwa Nr XVII/113/12 z dnia 29 maja 2012r, uchwa Nr XIX/125/12 z dnia 11 wrzenia 2012 r poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 400 000,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

  2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 921 426,22 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

  3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 521 426,22 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

  1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 45 188 791,46 z

z tego: dochody biece – 42 359 200,02 z

dochody majtkowe – 2 829 591,44 z

  1. plan wydatkw ogem – 45 853 717,28 z

z tego: wydatki biece – 42 699 638,19 z

wydatki majtkowe –3 154 079,09 z

3) deficyt budetu – 664 925,82 z.

3.Wydatki majtkowe w 2012r. po zmianach wynosz 3 154 079,09 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 1 794 079,09 z godnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

  1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego po zmianach przedstawia zacznik nr 4.

  2. Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach udzielonych z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, stanowi zacznik nr 5.

  3. Plan przychodw i kosztw w cznej kwocie dla samorzdowych zakadw budetowych: przychody – 5 691 079,14 z, koszty – 5 858 733,11 z, zgodnie z zacznikiem nr 6.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1zał. nr 1 do uchwały nr XX-130-12.jpg
2zał. nr 2-str 1 do uchwały nr XX-130-12.jpg
3zał. nr 2-str 2 do uchwały nr XX-130-12.jpg
4zał. nr 2-str 3 do uchwały nr XX-130-12.jpg
5zał. nr 2-str 4 do uchwały nr XX-130-12.jpg
6zał. 3 do uchwały nr XX-130-12.pdf
7zał nr.4 do uchwały nr XX-130-12.pdf
8zał. nr 5 do uchwały nr XX-130-12.pdf
9zał nr 6 do uchwały nr XX-130-12.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA NR XX/130/12 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012R. W SPRAWIE: ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk15.10.2012, 13:03 CESTuzupelnienie tytułu
Anna Kroczyk15.10.2012, 13:02 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.