Strona g丑wna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zam贸wienia publiczne > Przetargi > Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane - uzbrojenie terenu i budowa dr贸g ul. Sportowa w Braniewie Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526314
  Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane - uzbrojenie terenu i budowa dr贸g ul. Sportowa w Braniewie

OGSZENIE O ZAM覹IENIU - roboty budowlane

Braniewo: Przedmiotem zam體ienia jest wykonanie I ETAPU rob髏 instalacyjnych oraz dostawa i monta wyposa縠nia zwi眤anego z budow instalacji w ulicach 3/3KDD, 3/4KDW, 3/5KDX, 1/2KDZ po硂縪nych pomi阣zy ul. i阾okrzysk, a ul. Sportow w Braniewie , wraz z zagospodarowaniem terenu w oparciu o dokumentacj projektow oraz wydan na jej podstawie decyzj o pozwoleniu na budow. Obszar rob髏 obj阾y I ETAPEM zaznaczony jest na planie sytuacyjnym rys. Nr 1.

Zamieszczanie og硂szenia: obowi眤kowe.

Og硂szenie dotyczy: zam體ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Ko禼iuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmi駍ko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiaj眂ego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJEGO: Administracja samorz眃owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM覹IENIA

II.1) OKREENIE PRZEDMIOTU ZAM覹IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam體ieniu przez zamawiaj眂ego: Przedmiotem zam體ienia jest wykonanie I ETAPU rob髏 instalacyjnych oraz dostawa i monta wyposa縠nia zwi眤anego z budow instalacji w ulicach 3/3KDD, 3/4KDW, 3/5KDX, 1/2KDZ po硂縪nych pomi阣zy ul. i阾okrzysk, a ul. Sportow w Braniewie , wraz z zagospodarowaniem terenu w oparciu o dokumentacj projektow oraz wydan na jej podstawie decyzj o pozwoleniu na budow. Obszar rob髏 obj阾y I ETAPEM zaznaczony jest na planie sytuacyjnym rys. Nr 1..

II.1.2) Rodzaj zam體ienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre秎enie przedmiotu oraz wielko禼i lub zakresu zam體ienia: 1)Wykonanie kanalizacji sanitarnej: a) grawitacyjnej PCV 200 - 410,5 mb. b) t硂cznej ci秐ieniowej PE 90 - 295 mb. 2)Wykonanie sieci wodoci眊owej PE 110 - 436 mb..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zam體ie uzupe硁iaj眂ych: nie.

II.1.5) Wsp髄ny S硂wnik Zam體ie (CPV): 45.23.24.23-3, 45.23.24.10-9, 45.23.11.12-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si z硂縠nie oferty cz甓ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si z硂縠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM覹IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako馽zenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystt阷uj眂y do przetargu jest zobowi眤any wnie舵 wadium w wysoko禼i 10.000,00 PLN (s硂wnie PLN: dziesi赕 tysi阠y).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam體ienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA W POST蔖OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEIANIA TYCH WARUNK覹

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre秎onej dzia砤lno禼i lub czynno禼i, je縠li przepisy prawa nak砤daj obowi眤ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • Tre舵 wymaganego O秝iadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam體ie publicznych Zamawiaj眂y przekazuje na ZA!CZNIKU NR 2a do SIWZ. W przypadku Wykonawc體 wsp髄nie ubiegaj眂ych si o udzielenie zam體ienia o秝iadczenia sk砤da ka縟y z Wykonawc體 wsp髄nie ubiegaj眂ych si o udzielenie zam體ienia.

 • III.3.2) Wiedza i do秝iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokument體 wymienionych w pkt 8. ppkt 1.2. SIWZ

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokument體 wymienionych w pkt 8 . ppkt 1.3. i 1.4. SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam體ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokument體 wymienionych w pkt 8 . ppkt 1.3. i 1.4. SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8 . ppkt 1.1. SIWZ

III.4) INFORMACJA O OIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEIANIA WARUNK覹 UDZIA W POST蔖OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe硁iania przez wykonawc warunk體, o kt髍ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr骳z o秝iadczenia o spe硁ieniu warunk體 udzia硊 w post阷owaniu, nale縴 przed硂縴:

  • wykaz rob髏 budowlanych w zakresie niezb阣nym do wykazania spe硁iania warunku wiedzy i do秝iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi阠iu lat przed up硑wem terminu sk砤dania ofert albo wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu, a je縠li okres prowadzenia dzia砤lno禼i jest kr髏szy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto禼i, daty i miejsca wykonania oraz za潮czeniem dokumentu potwierdzaj眂ego, 縠 roboty zosta硑 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid硂wo uko馽zone

  • wykaz os骲, kt髍e b阣 uczestniczy w wykonywaniu zam體ienia, w szczeg髄no禼i odpowiedzialnych za 秝iadczenie us硊g, kontrol jako禼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do秝iadczenia i wykszta砪enia niezb阣nych dla wykonania zam體ienia, a tak縠 zakresu wykonywanych przez nie czynno禼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • o秝iadczenie, 縠 osoby, kt髍e b阣 uczestniczy w wykonywaniu zam體ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je縠li ustawy nak砤daj obowi眤ek posiadania takich uprawnie

  • op砤con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj眂y, 縠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno禼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia砤lno禼i zwi眤anej z przedmiotem zam體ienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale縴 przed硂縴:

  • o秝iadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z w砤禼iwego rejestru, je縠li odr阞ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze秐iej ni 6 miesi阠y przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert, a w stosunku do os骲 fizycznych o秝iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne za秝iadczenie w砤禼iwego naczelnika urz阣u skarbowego potwierdzaj眂e, 縠 wykonawca nie zalega z op砤caniem podatk體 lub za秝iadczenie, 縠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz硂縠nie na raty zaleg硑ch p砤tno禼i lub wstrzymanie w ca硂禼i wykonania decyzji w砤禼iwego organu - wystawione nie wcze秐iej ni 3 miesi眂e przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert

  • aktualne za秝iadczenie w砤禼iwego oddzia硊 Zak砤du Ubezpiecze Spo砮cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo砮cznego potwierdzaj眂e, 縠 wykonawca nie zalega z op砤caniem sk砤dek na ubezpieczenie zdrowotne i spo砮czne, lub potwierdzenie, 縠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz硂縠nie na raty zaleg硑ch p砤tno禼i lub wstrzymanie w ca硂禼i wykonania decyzji w砤禼iwego organu - wystawione nie wcze秐iej ni 3 miesi眂e przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert

  • wykonawca powo硊j眂y si przy wykazywaniu spe硁iania warunk體 udzia硊 w post阷owaniu na potencja innych podmiot體, kt髍e b阣 bra硑 udzia w realizacji cz甓ci zam體ienia, przedk砤da tak縠 dokumenty dotycz眂e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre秎onym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiot體 zagranicznych

  Je縠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk砤da:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt髍ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj眂y, 縠:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og硂szono upad硂禼i - wystawiony nie wcze秐iej ni 6 miesi阠y przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatk體, op砤t, sk砤dek na ubezpieczenie spo砮czne i zdrowotne albo 縠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz硂縠nie na raty zaleg硑ch p砤tno禼i lub wstrzymanie w ca硂禼i wykonania decyzji w砤禼iwego organu - wystawiony nie wcze秐iej ni 3 miesi眂e przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zam體ienie - wystawiony nie wcze秐iej ni 6 miesi阠y przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert

III.7) Czy ogranicza si mo縧iwo舵 ubiegania si o zam體ienie publiczne tylko dla wykonawc體, u kt髍ych ponad 50 % pracownik體 stanowi osoby niepe硁osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM覹IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam體ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni縮za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b阣zie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre禼i oferty, na podstawie kt髍ej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt髍ej jest dost阷na specyfikacja istotnych warunk體 zam體ienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunk體 zam體ienia mo縩a uzyska pod adresem: Urz眃 Miasta Braniewa, ul. Ko禼iuszki 111, 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urz眃 Miasta Braniewa, ul. Ko禼iuszki 111, 14-500 Braniewo pok.nr 16.

IV.4.5) Termin zwi眤ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk砤dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz眂e finansowania projektu/programu ze 秗odk體 Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa縩ienie post阷owania o udzielenie zam體ienia, w przypadku nieprzyznania 秗odk體 pochodz眂ych z bud縠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj眂ych zwrotowi 秗odk體 z pomocy udzielonej przez pa駍twa cz硂nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt髍e mia硑 by przeznaczone na sfinansowanie ca硂禼i lub cz甓ci zam體ienia: niewytworzy: podinsp. Ryszard Niski dn. 09.10.2012r


ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENT覹


 1. Prosimy o sprecyzowanie grubo禼i 禼ianek ruroci眊體:

  a. sie wodoci眊owa PE DN 110 SDR?

  b. sie sanitarna t硂czna PE 90 SDR?

  Ad.1.a. - sie wodoci眊owa rury PE 110 SDR17 PN10 grubo舵 禼ianki 6,60 mm.

  Ad.1.b. - sie kanalizacyjna t硂czna rury PE 90 SDR 12,5 grubo舵 禼ianki 8,20 mm.

 2. W zwi眤ku z r罂norodnym zr罂nicowaniem terenu zwracamy si z pro禸 czy podczas wykonywania prac zwi眤anych z monta縠m ruroci眊體 na g酬boko禼iach powy縠j 1,o m nie nale縴 doliczy monta縰 pionowego umocnienia 禼ian za pomoc wyprasek o kt髍ych mowa w projekcie ( brak pozycji w przedmiarze).

  Ad.2. Jako zabezpieczenie wykop體 policzono w przedmiarze wykop szerokoprzestrzenny.

 3. Co dok砤dnie Inwestor rozumie przez pozycj nr 33 dzia硊 4. Roboty monta縪we – ruroci眊 t硂czny: Modernizacja istniej眂ej przepompowni zbiorczej – wymiana pomp i osprz阾u (prosimy o dok砤dne sprecyzowanie:

  a) producenta, punktu pracy pomp, moc pompy, wysoko舵 podnoszenia itp. Informacje niezb阣ne do zakupu pomp

  b) osprz阾 – czy zachodzi konieczno舵 wymiany szafy sterowniczej, automatyki, ruroci眊體, zawor體 itp. Osprz阾u?)

  Ad.3.a).b) odno秐ie pozycji w kosztorysie ,,Modernizacja istniej眂ej przepompowni zbiorczej – wymiana pomp i osprz阾u” w zakres wchodzi wymiana prowadnic i st髉 do mocowania pomp oraz pompy FLYGT typ MP 3085.172 HT – 2 szt.

Wytworzy: 15.10.2012r podinsp. Ryszard Niski.


 

Znak: 387548-2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENT覹1. Z uwagi na naruszenie art.7 PZP polegaj眂ego na u縴waniu i preferowaniu nazw producent體 oraz podawanie znak體 towarowych bez okre秎enia zasad r體nowa縩o禼i przez Zamawiaj眂ego wzywa si do wykazania r體nowa縩o禼i proponowanych urz眃ze a w szczeg髄no禼i podania podstawowych danych doboru pomp – i ich punktu pracy (Q – przep硑w i H – wysoko舵 podnoszenia) dla przepompowni 禼iek體, zgodnie z zasadami obowi眤uj眂ymi Zamawiaj眂ego wynikaj眂ymi z art. 29 PZP.

Ad.1; W opisie technicznym zawarte s informacje dotycz眂e przepompowni w punkcie 4.2.3. Kanalizacja sanitarna –przepompownie

,, Przewiduje si zastosowa przepompowni PURATOR oferta za潮czona do dokumentacji, lub innego renomowanego producenta, np. Compact, Flygt, Ekol-Unicon, Metalchem, ABS lub r體norz阣nych. Dopuszcza si zastosowanie zbiornik體 w innym wykonaniu, pod warunkiem przystosowania przez dostawc do istniej眂ych warunk體 gruntowo – wodnych.

  Podstawowe dane dla przepompowni Nr 1 dzia砶a nr 200/49 ark.3 obr. 5

Przepompownia nr 1 b阣zie odprowadza砤 禼ieki sanitarne z 23 projektowanych dzia砮k, (domk體 jednorodzinnych), ilo舵 禼iek體;


Rodzaj przyboru R體nowa縩ik odp硑wu

Umywalka 0,5 x 23 = 11,5

Zlewozmywak 1,0 x 23 = 23

Zmywarka 1,0 x 23 = 23

Pralka 1,5 x 23 = 34,5

Ust阷 2,5 x 23 = 57,5

Wanna 1,0 x 23 = 23

_________________________


Σ 172,5


Q = 5,0 l/s


Obliczeniowa wydajno舵 przepompowni 5 l/s

Rz阣na terenu przy pompowni 4,50m. n.p.m.

Rz阣na wlotu grawitacji do pompowni 2,63m. n.p.m.

Rz阣na wylotu ruroci眊u t硂cznego w P1 3,00m. n.p.m.

Ruroci眊 t硂czny PE 90 Ø 80 PN10 295mb.

Maksymalna rz阣na ruroci眊u t硂cznego 6,00m. n.p.m.

Rz阣na wylotu ruroci眊u t硂cznego w

  st. rozpr陑nej 4,95m. n.p.m


2.Zapis w przedmiarze w pozycji 33: ,,Modernizacja istniej眂ej przepompowni zbiorczej – wymiana pomp i osprz阾u”

- wzywamy do podania punkt體 pracy (Q – przep硑w i H – wysoko舵 podnoszenia) dla wymienionych pomp oraz okre秎enia zakresu, standardu jako禼iowego wykonania modernizacji przepompowni jednocze秐ie czy wymiana pomp nie wi笨e si z wymian sterowania?

Ad.2; - Odno秐ie pozycji w kosztorysie,, Modernizacja istniej眂ej przepompowni zbiorczej – wymiana pomp i osprz阾u” w zakres wchodzi wymiana prowadnic i st髉 do mocowania pomp oraz pompy FLYGT typ MP 3085.172 HT – 2 szt

Wymiana pomp nie powoduje konieczno禼i wymiany uk砤du sterowania.
Wytworzy: 18.10.2012r podinsp. Ryszard Niski.

 

 

Znak.387548-2012


INFORMACJA DLA OFERENT覹


Zamawiaj眂y informuje, 縠 omy砶owo poda nazw firmy przy odpowiedziach na pytania oferent體 znak 387548 z dnia 18.10.2012r. Firma ta nie jest autorem zamieszczonych pyta.


Wytworzy: 19.10.2012r podinsp. Ryszard Niski.

 

Znak sprawy:387548-2012


INFORMACJA DLA OFERENT覹- Odno秐ie pozycji w kosztorysie,, Modernizacja istniej眂ej przepompowni zbiorczej – wymiana pomp i osprz阾u” w zakres wchodzi wymiana prowadnic i st髉 do mocowania pomp oraz pompy FLYGT typ MP 3085.172 HT – 2 szt.

Kod wirnika 253 - 30851720828.


Opis pompy FLYGT :

Pompa z silnikiem 3~/400V do pracy w zanurzeniu, klasa izolacji stojana H(180癈), [3068: F(155癈)], wbudowane zabezpieczenia termiczne, do rozruchu bezpo秗edniego, podw骿ne mechaniczne uszczelnienie, wirnik hydrauliczny typu M - otwarty + mechanizm tn眂y. Temperatura medium: Tmax = 40癈. Wykonanie materia硂we: 縠liwo.

MP 3085.172 HT

Moc silnika

2,4kWKod wirnika

250

3085 172 0860253

3085 172 0828254

3085 172 0650259

3085 172 0919


Masa

53kgOsprz阾, nr zestawu

101; (102)Typ M – wirnik z rozdrabniaczem, zaprojektowany specjalnie do kanalizacji ci秐ieniowej,

Wszystkie pompy przystosowane s do instalacji stacjonarnej (oznaczenie P), tzn. pompa

przystosowana do opuszczania po dw骳h prowadnicach do po潮czenia ze stopa sprz阦aj眂a.

H- 20m, Q 4l/sWytworzy: 23.10.2012r. Podinsp. Ryszard Niski

 

OGSZENIE O ZMIANIE OGSZENIA
Og硂szenie dotyczy: Og硂szenia o zam體ieniu.


Informacje o zmienianym og硂szeniu: 387548 - 2012 data 09.10.2012 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJY


Burmistrz Miasta, ul. Ko禼iuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmi駍ko-mazurskie, tel. 055 6440102, fax. 055 2432928.


SEKCJA II: ZMIANY W OGSZENIU


II.1) Tekst, kt髍y nale縴 zmieni:


Miejsce, w kt髍ym znajduje si zmieniany tekst: II.2.

W og硂szeniu jest: Czas trwania zam體ienia lub termin wykonania: Zako馽zenie 30.06.2013.

W og硂szeniu powinno by: Czas trwania zam體ienia lub termin wykonania: Zako馽zenie 21.12.2012.

Miejsce, w kt髍ym znajduje si zmieniany tekst: IV.4.4.

W og硂szeniu jest: Termin sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do u7dzia硊 w post阷owaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 09:00, miejsce Urz眃 Miasta Braniewa ul. Ko禼iuszki 111 14-500 Braniewo pok. nr 16.

W og硂szeniu powinno by: Termin sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do u7dzia硊 w post阷owaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 09:00, miejsce Urz眃 Miasta Braniewa ul. Ko禼iuszki 111 14-500 Braniewo pok. nr 16.


Wytworzy: 24.10.2012r podinsp. Ryszard Niski

 

 

Znak sprawy:387548-2012


INFORMACJA DLA OFERENT覹 – zmiany w SIWZ


dotyczy:zam體ienia publicznego:,,Uzbrojenie terenu i budowa dr骻 – ulica Sportowa w Braniewie


W zwi眤ku z umieszczeniem na portalu zam體ie publicznych i w bip Urz阣u Miasta Braniewa OGSZENIA O ZMIANIE OGSZENIA informuj, 縠 zmieniaj si te zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunk體 Zam體ienia.

 1. W pkt 5 jest: zako馽zenie rob髏 - 30.06.2013r.

  W pkt 5 powinno by: zako馽zenie rob髏 – 21.12.2012r


2. W pkt 16 ppkt 16.1 jest: Ofert nale縴 dostarczy do Zamawiaj眂ego

  14-500 Braniewo, ul. Tadeusza Ko禼iuszki 111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2012r do godz. 09:00.

W pkt 16 ppkt 16.1 powinno by: Ofert nale縴 dostarczy do

Zamawiaj眂ego 14-500 Braniewo, ul. Tadeusza Ko禼iuszki 111 w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2012r do godz. 09:00.


Wytworzy:24.10.2012r podinsp. Ryszard Niski

 

Braniewo 05.11.2012r

znak sprawy:387548-2012


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zam體ie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, 縠 w post阷owaniu w sprawie udzielenia zam體ienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Ko禼iuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na wyb髍 Wykonawcy rob髏 w ramach inwestycji: ,,Uzbrojenie terenu i budowa drogi – ulica Sportowa w Braniewie” za najkorzystniejsz zosta砤 uznana oferta z硂縪na przez:

firm INS-ROD s.c. 14-500 Braniewo, Siedlisko 6A.


UZASADNIENIE


W przedmiotowym post阷owaniu Zamawiaj眂y w SIWZ przyj背 jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okaza砤 si oferta z硂縪na przez wskazanego wy縠j Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zam體ienia za najni縮z cen spo秗骴 ofert nie podlegaj眂ych odrzuceniu.

W post阷owaniu j.w z硂縪no 4 oferty.

Nie wykluczono 縜dnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty 縜dnego Wykonawcy.

Planowany termin zawarcia umowy 12.11.2012r.

W zwi眤ku z powy縮zym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nast阷uj眂o:

Oferta nr 1

- ROBOTY ZIEMNE Miros砤w Majka, 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 26/3

- 89,45 pkt w kryterium cena

Oferta nr 2

- DROZD Centrum Techniki 82-300 Elbl眊, ul. Dolna 12

- 75,31 pkt w kryterium cena

Oferta nr 3

- WODOCII MIEJSKIE Sp. z.o.o. 14-500 Braniewo, ul. Olszty駍ka 10

- 97,34 pkt w kryterium cena

Oferta nr 4

- INS-ROD s.c. 14-500 Braniewo, Siedlisko 6A

- 100 pkt w kryterium cenaWytworzy:05.11.2012r Podinsp. Ryszard Niskilp.za潮cznik:
1Projekt umowy.pdf
2SIWZ - SAPORTOWA - 艢wi臋tokrzyska.pdf
3za艂膮czniki.pdf
4Sportowa -profile kanalizacji sanitarnej.pdf
5Sportowa -profile wodoci膮gowe.pdf
6Informacja dot. bezpiecze艅stwa.pdf
7KOSZTORYS 艢LEPY.pdf
8PRZEDMIAR.pdf
9Przepompownia oferta Braniewo ul Sportowa etap I - dla Inwestora.pdf
10specyfikacja.pdf
11Sportowa opis techniczny.pdf
12Sportowa Plan Sytuacyjny.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane - uzbrojenie terenu i budowa dr贸g ul. Sportowa w Braniewie”

u縴tkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk05.11.2012, 10:39 CETwprowadzenie informacji - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Anna Kroczyk25.10.2012, 10:47 CESTINFORMACJA DLA OFERENT脫W – zmiany w SIWZ
24.10.2012, 15:16 CESTdodanie informacji OG艁OSZENIE O ZMIANIE OG艁OSZENIA
23.10.2012, 14:11 CESTdodanie informacji dla oferent贸w
19.10.2012, 08:39 CESTdodanie informacji dla oferent贸w Znak.387548-2012

pe硁y rejestr zmian dla tej strony
do g髍y
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz眃 Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze縪ne.