Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > DECYZJA NR 134/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulic Botanicznej i Łąkowej w Braniewie wraz z przebudową sieci sanitarnej, energetycznej i oświetleniowej Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503459
  DECYZJA NR 134/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulic Botanicznej i Łąkowej w Braniewie wraz z przebudową sieci sanitarnej, energetycznej i oświetleniowej

  

Braniewo, dnia 23.08.2012 r.

(miejscowo i data)

 

 

(nazwa i adres organu wydajcego decyzj)


Znak sprawy: Ab.6740.111.2012

114/4861/2012

(nr rejestru organu wydajcego decyzj)


DECYZJA NR 134/2012

Na podstawie art. 28, art. 19, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budow z dnia 16.07.2012 r. (wpyw 17.07.2012)

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budow/rozbirk/wykonanie robt budowlanych1)

Gminie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo

(imi i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

(obiekt:) ulic Botanicznej i kowej w Braniewie wraz z przebudow sieci sanitarnej, energetycznej i owietleniowej (kategoria obiektu XXV)

(adres:) na dziakach nr 232/24, 232/5, 231, 258, 108 obrb nr 4 m. Braniewo, 179/1, 10/24, 10/31, 11, 2/25, 3, 4, 213, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 obrb nr 8 m. Braniewo

autorzy projektu:

 1. tech. Zbigniew Styku-posiadajacy uprawnienia budowlane nr 2811/Gd/87 do projektowania kierowania robotami w specjalnoci konstrukcyjno- inynieryjnej w zakresie drg i lotniskowych drg startowych oraz manipulacyjnych, wpisany na list czonkw Pomorskiej Okrgowej Izby Inynierw Budownictwa pod numerem POM/BD/4654/01,

 2. mgr in. Jerzy Hoppe- posiadajacy uprawnienia budowlane nr 5307/Gd/92 do projektowania w specjalnoci instalacyjno- inynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, wpisany na list czonkw Pomorskiej Okrgowej Izby Inynierw Budownictwa pod numerem POM/IS/1535/01,

 3. mgr in. Mirosaw Prociski- posiadajcy uprawnienia budowlane nr 3879/Gd/89 do projektowania w specjalnoci instalacyjno- inynieryjnej w zakresie instalacji elektycznych, wpisany na list Pomorskiej Okregowej Izby Inynierw Budownictwa pod numerem POM-05A-SNH-BG1

(nazwa i rodzaj oraz adres caego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-w) bd robt budowlanych, kategoria(-e) obiektu(-w),
imi i nazwisko autora projektu oraz specjalno, zakres i numer jego uprawnie budowlanych
oraz informacja o wpisie na list czonkw waciwej izby samorzdu zawodowego)


z zachowaniem nastpujcych warunkw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

 1. Szczeglne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robt budowlanych:

 1. roboty budowlane naley realizowa zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz planem bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

 2. przedmiotow inwestycj naley realizowa zgodnie z warunkami zawartymi w pkt 2 i 3 decyzji Burmistrza Miasta Braniewa o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj planowanego przedsiwzicia z dnia 19.07.2011 r. znak: OR.7639-39/10.

2. Czas uytkowania tymczasowych obiektw budowlanych: .2)

3. Terminy rozbirki:

1) istniejcych obiektw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uytkowania: ;2)

2) tymczasowych obiektw budowlanych: .2)

4. Szczegowe wymagania dotyczce nadzoru na budowie: ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z 2.1 pkt 2 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajw obiektw budowlanych, przy ktrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.2)

5. Inwestor jest zobowizany:

1) zawiadomi waciwy organ nadzoru budowlanego o zakoczeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystpienia do uytkowania;2)

2) przed przystpieniem do uytkowania uzyska ostateczn decyzj o pozwoleniu na uytkowanie.2)

6. Kierownik budowy (robt) jest obowizany prowadzi dziennik budowy lub rozbirki oraz umieci na budowie lub rozbirce w widocznym miejscu tablic informacyjn oraz ogoszenie zawierajce dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.2)

Obszar oddziaywania obiektu(-w), o ktrym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomoci: dziaki nr 232/24, 232/5, 231, 258, 108 obrb nr 4 m. Braniewo, 179/1, 10/24, 10/31, 11, 2/25, 3, 4, 213, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 obrb nr 8 m. Braniewo


UZASADNIENIE

W dniu 17.07.2012 r. do Starostwa Powiatowego w Braniewie wpyn wniosek penomocnika Gminy Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo Pana Michaa Zasady wraz z dokumentacj o wydanie pozwolenia na budow ulic Botanicznej i kowej w Braniewie wraz z przebudow sieci sanitarnej, energetycznej i owietleniowej na dziakach nr 232/24, 232/5, 231, 258, 108 obrb nr 4 m. Braniewo, 179/1, 10/24, 10/31, 11, 2/25, 3, 4, 213, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 obrb nr 8 m. Braniewo

Penomocnik doczy do wniosku 4 komplety projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczeglnymi. Zaczy rwnie owiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane, decyzj Burmistrza Miasta Braniewa nr 94/10a z dnia 16.09.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu pooonego w Braniewie przy ul. Botanicznej, ul.kowej oraz Pl. Sybirakw na dziakach geodezyjnych nr 232/24, 232/5, 231, 258, 108, obrb nr 4 m. Braniewo, 179/1, 10/24, 10/31, 11, 2/25, 3, 4, 213 obrb nr 8 m. Braniewo.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane organ dokona sprawdzenia projektu budowlanego midzy innymi pod wzgldem zgodnoci projektu z decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z 2 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) wnioskowane zamierzenie budowlane zalicza si do grupy przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko, dla ktrych przeprowadzenie postpowania w sprawie oddziaywania na rodowisko jest wymagane i dlatego inwestor uzyska decyzj Burmistrza Miasta Braniewa o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj planowanego przedsiwzicia z dnia 19.07.2011 r. znak: OR.7639-39/10. Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w. wym. decyzji.

Organ administracji architektoniczno- budowlanej badajc kompletno wniosku, stwierdzi uchybienia i braki w zoonej dokumentacji i w dniu 26.07.2012 r. postanowieniem naoy na inwestora obowizek uzupenienia zoonej dokumentacji projekowej midzy innymi w zakresie decyzji Wojewdzkiego Urzdu Ochrony Zabytkw w Olsztynie Delegatura w Elblgu na przeprowadzenie prac budowlanych oraz pozwolenia na wycink drzew. Wnioskowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w obrbie ukadu urbanistycznego Starego Miasta w Braniewie, wpisanego do rejestru zabytkw decyzj z dnia 14.12.1957 r. pod nr A-423., dlatego zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane prowadzenie robt budowlanych na przedniotowym terenie wymaga przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budow uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robt, wydanego przez waciwego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw. Zgodnie z projektem budowlanym realizacja zamierzonej inwestycji wymaga rwnie wycinki 13 szt. drzew co zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220) wymaga uzyskania zezwolenia waciwego konserwatora zabytkw.

Dokumentacj projektow uzupeniono dnia 09.08.2012r. Przedoono jednoczenie postanowienie nr 97/2012 Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Olsztynie Delegatura w Elblgu w sprawie zatwierdzenia pod wzgldem konserwatorskim zamierzenia inwestycyjnego oraz projektu budowlanego na budow ul. Botanicznej i kowej w Braniewie oraz zezwolenie nr 303/2012 Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Olsztynie Delegatura w Elblgu w sprawie zezwolenia na wycicie 13 szt. drzew.

Projekt budowlany jest kompletny, zawiera wymagane opinie i uzgodnienia, zosta sporzdzony przez osoby posiadajce wymagane uprawnienia budowlane oraz legitymujce si zawiadczeniami wydanymi przez waciwe izby samorzdu zawodowego.

Po uzupenieniu dokumentacji projektowej tutejszy organ zapewni moliwo udziau spoeczestwa w postpowaniu, podajc do wiadomoci, i zgodnie z art. 10 1 K.p.a. wszelkie uwagi i wnioski dotyczce powyszej sprawy mona zgasza w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Powysze zawiadomienie zostao umieszczone na tablicach ogosze Urzdu Miasta (od 13.08.2012r. do 22.08.2012r.) i Starostwa Powiatowego w Braniewie (od 09.08.2012r. do 17.08.2012r.) oraz na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego (BIP) i stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa (BIP).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, w przedmiotowym postpowaniu uwzgldniono warunki realizacji przedsiwzicia okrelone w decyzji Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19.07.2011 r. znak: OR.7639-39/10.o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj planowanego przedsiwzicia. Warunki przedstawione w punktach 2 i 3 w. wym. decyzji zostay zawarte w zatwierdzonym projekcie budowlanym, bdcym zacznikiem niniejszej decyzji o pozwoleniu na budow oraz nakazano ich przestrzeganie w pkt 1.2) niniejszej decyzji.

Wobec powyszego orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja wygasa, jeeli budowa nie zostaa rozpoczta przed upywem 3 lat od dnia, w ktrym decyzja ta staa si ostateczn lub budowa zostaa przerwana na czas duszy ni 3 lata, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Od decyzji przysuguje odwoanie do Wojewody Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie za moim porednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorczenia.Pouczenie:

1. Inwestor jest obowizany zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczcia robt budowlanych, na ktre
jest wymagane pozwolenie na budow, waciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujcego nadzr nad zgodnoci realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczciem, doczajc na pimie:

1) owiadczenie kierownika budowy (robt) stwierdzajce sporzdzenie planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz przyjcie obowizku kierowania budow (robotami budowlanymi), a take zawiadczenie,
o ktrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - owiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajce przyjcie obowizku penienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a take zawiadczenie, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacj zawierajc dane zamieszczone w ogoszeniu, o ktrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane.

2. Inwestor moe przystpi do uytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robt budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uytkowanie wydanego przez waciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uytkowanie nie jest wymagane, do uytkowania obiektu mona przystpi po upywie 21 dni od dnia dorczenia do waciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoczeniu budowy, jeeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uytkowanie obiektu waciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowizkow kontrol budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uytkowanie stanowi wezwanie waciwego organu do przeprowadzenia obowizkowej kontroli.2)

W zaczeniu:

Nr 1: Projekt budowlany- brana drogowa

Nr 2: Projekt budowlany- brana sanitarna

Nr 3: Projekt budowlany- brana elektryczna

Nr 4: Projekt budowlany- brana owietlenie


Otrzymuj:

 1. Penomocnik

 2. A/a (2 egz.)

 3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Braniewie (+ zaczniki nr 1-4)

 4. Urzd Miasta w Braniewie – tablica ogosze, BIP

 5. Starostwo Powiatowe w Braniewie – tablica ogosze, BIPOpata skarbowa - Pozwolenie na budow zwolnione z zapaty opaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opacie skarbowej, (Dz. U. z 2006, Nr 225, poz. 1635) zwalnia si z opaty skarbowej jednostki samorzdu terytorialnego)


1) Jeli nie zachodz wymienione okolicznoci lub potrzeba - skreli.

2) Niepotrzebne skreli.


M.B


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „DECYZJA NR 134/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulic Botanicznej i Łąkowej w Braniewie wraz z przebudową sieci sanitarnej, energetycznej i oświetleniowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.10.2012, 15:24 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.