Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę ulic Botanicznej i Łąkowej w Braniewie, wraz z przebudową sieci sanitarnej, energetycznej i oświetleniowej na działkach nr Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486226
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę ulic Botanicznej i Łąkowej w Braniewie, wraz z przebudową sieci sanitarnej, energetycznej i oświetleniowej na działkach nr

Braniewo, dnia 9 sierpnia 2012r.


Ab.6740.111.2012


Zawiadomienie

o wszczciu postpowania administracyjnego


Zawiadamia si, e zgodnie z art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pn. zm.) w dniu 17.07.2012 roku zostao wszczte na wniosek inwestora:


Gminy Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo

postpowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budow ulic Botanicznej i kowej w Braniewie, wraz z przebudow sieci sanitarnej, energetycznej i owietleniowej na dziakach nr 232/24, 232/5, 231, 258, 108 obrb 4 , 179/1, 10/24, 10/31, 11, 2/25, 3, 4, 213, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 obrb 8 m. Braniewo

W zwizku z tym informujemy, e zgodnie z art. 10 1 K.p.a., wszelkie uwagi i wnioski dotyczce powyszej sprawy mona zgasza w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy mona si zapozna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ulicy Plac Pisudskiego 2, pokj nr 308 w godzinach od 800 do 1500.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiay.P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 41 K.p.a informujemy, e w toku postpowania strony oraz ich przedstawiciele i penomocnicy maj obowizek zawiadomi organ administracji publicznej o kadej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowizku dorczenie pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 4 i 5 Kodeksu postpowania administracyjnego strona zamieszkaa za granic lub majca siedzib za granic, jeeli nie ustanowia penomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkaego w kraju, jest obowizana wskaza w kraju penomocnika do dorcze. W razie niewskazania penomocnika do dorcze przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia si w aktach sprawy ze skutkiem dorczenia.

Ponadto zgodnie z art. 33 Kodeksu postpowania administracyjnego penomocnikiem strony moe by osoba fizyczna posiadajca zdolno do czynnoci prawnych.

Otrzymuj:

  1. Inwestor

  2. Starostwo Powiatowe w Braniewie- tablica ogosze, BIP

  3. Urzd Miasta w Braniewie – tablica ogosze, BIP

  4. A/a

sporz. M.B.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę ulic Botanicznej i Łąkowej w Braniewie, wraz z przebudową sieci sanitarnej, energetycznej i oświetleniowej na działkach nr”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk13.08.2012, 13:49 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.