Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > DECYZJA NR 124/2012 w sprawie projektubudowlanego i pozwolenia na budowę kwatery balastu oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizowanego przedsięwzięcia Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558085
  DECYZJA NR 124/2012 w sprawie projektubudowlanego i pozwolenia na budowę kwatery balastu oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizowanego przedsięwzięcia

Braniewo, dnia 01.08.2012 r.

(nazwa i adres organu wydajcego decyzj)

(miejscowo i data)

Znak sprawy: Ab.6740.100.2012


103/4475/2012


(nr rejestru organu wydajcego decyzj)


DECYZJA NR 124/2012

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budow z dnia 29.06.2012 r. (wpyw 02.07.2012)

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budow/rozbirk/wykonanie robt budowlanych1)

spce Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kocielna 4A, 14-500 Braniewo

(imi i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

(obiekt:) kwatery balastu oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadw wraz z infrastruktur towarzyszc w ramach realizowanego przedsiwzicia pt. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elblg na terenie gmin Braniewo i Pask – etap II – budowa kwatery balastu oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadw na skadowisku w Braniewie” na terenie Skadowiska Odpadw Zawierz – Rudowo w Braniewie (kategoria obiektu XXII) w tym:

 1. kwatera odpadw balastowych, dane techniczne: powierzchnia zabudowy wraz z obwaowaniem – 10670,0 m², pojemno – 90625,0 m³

 2. zbiornik wd odciekowych wraz z pompowni, dane techniczne: powierzchnia zabudowy zbiornika – 1045,0 m², pojemno – 700,0 m³

 3. punkt dobrowolnego gromadzenia odpadw, dane techniczne: powierzchnia zabudowy – 800,0 m²,

 4. zbiornik wd opadowych i roztopowych, dane techniczne: powierzchnia zabudowy – 1080,0 m², pojemno – 460,0 m³,

 5. plac rozadunkowy dla potrzeb obsugi kwatery balastu, dane techniczne: powierzchnia zabudowy – 385,0 m²,

 6. drogi i place wewntrzne, dane techniczne: powierzchnia zabudowy drg – 1356,0 m², powierzchnia zabudowy placu manewrowego – 364,0 m², powierzchnia zabudowy drogi technologicznej dla kompaktora – 670,0 m²,

 7. odwodnienie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadw i drg wewntrznych – budowa rurocigu o przekroju 200 mm i d. 30,5 m, koryt ciekowych o d. 88 m i otwartego rowu opaskowego o d. 136,5 m,

 8. zbiornik bezodpywowy na cieki sanitarne, dane techniczne: powierzchnia zabudowy – 7,20 m², pojemno – 16,8 m³,

 9. zasilanie elektroenergetyczne

(adres:) na dziakach nr 13/8, 13/9, 13/10 i 13/11 obrb nr 12 m. Braniewo,

autorzy projektu:

 1. tech. Stefan Teszner, uprawnienia budowlane nr 150/84/Pw w specjalnoci wodno-melioracyjnej w zakresie wodnych melioracji, wpisany na list czonkw Wielkopolskiej Okrgowej Izby Inynierw Budownictwa pod nr WKP/WM/0639/03

 2. in. Stanisaw Grabias, uprawnienia budowlane nr 190/77 w specjalnoci konstrukcyno-budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych oraz nr 117/89/PW w specjalnoci instalacyjno-inynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, wpisany na list czonkw Wielkopolskiej Okrgowej Izby Inynierw Budownictwa pod nr WKP/WM/1278/01

 3. mgr in. Rafa Kup, uprawnienia budowlane nr BP-N-834/238/79 w specjalnoci konstrukcyjno-inynieryjnej w zakresie drg i lotniskowych drg startowych oraz manipulacyjnych, wpisany na list czonkw Wielkopolskiej Okrgowej Izby Inynierw Budownictwa pod nr WKP/BD/2661/01

 4. tech. elektr. Franciszek Lichota, uprawnienia budowlane nr 547/El/82 w specjalnoci instalacyjno-inynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, wpisany na list czonkw Warmisko-Mazurskiej Okrgowej Izby Inynierw Budownictwa pod nr WAM/IE/1471/01

(nazwa i rodzaj oraz adres caego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-w) bd robt budowlanych, kategoria(-e) obiektu(-w),
imi i nazwisko autora projektu oraz specjalno, zakres i numer jego uprawnie budowlanych
oraz informacja o wpisie na list czonkw waciwej izby samorzdu zawodowego)


z zachowaniem nastpujcych warunkw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

 1. Szczeglne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robt budowlanych:

 1. roboty budowlane naley realizowa zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz planem bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

 2. przedmiotow inwestycj naley realizowa zgodnie z warunkami zawartymi w pkt 2 i 3 decyzji Burmistrza Miasta Braniewa o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj planowanego przedsiwzicia z dnia 27 maja 2011 r. znak: OR.7639.08.5.2011.

2. Czas uytkowania tymczasowych obiektw budowlanych: .2)

3. Terminy rozbirki:

1) istniejcych obiektw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uytkowania: ;2)

2) tymczasowych obiektw budowlanych: .2)

4. Szczegowe wymagania dotyczce nadzoru na budowie: ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z 2.1 pkt 10 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajw obiektw budowlanych, przy ktrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.2)

5. Inwestor jest zobowizany:

1) zawiadomi waciwy organ nadzoru budowlanego o zakoczeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystpienia do uytkowania;2)

2) przed przystpieniem do uytkowania uzyska ostateczn decyzj o pozwoleniu na uytkowanie.2)

6. Kierownik budowy (robt) jest obowizany prowadzi dziennik budowy lub rozbirki oraz umieci na budowie lub rozbirce w widocznym miejscu tablic informacyjn oraz ogoszenie zawierajce dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.2)

Obszar oddziaywania obiektu(-w), o ktrym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomoci: dziaki nr 13/8, 13/9, 13/10, 13/11 obrb nr 12 m. Braniewo.


UZASADNIENIE

W dniu 02.07.2012 r. do Starostwa Powiatowego w Braniewie wpyn wniosek penomocnika spki Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kocielna 4A, 14-500 Braniewo, Pana Pawa Przybyowskiego, wraz z dokumentacj o wydanie pozwolenia na budow w. wym. obiektw w ramach realizacji II etapu przedsiwzicia pt. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elblg na terenie gmin Braniewo i Pask - budowa kwatery balastu oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadw na skadowisku w Braniewie”, na terenie Skadowiska Odpadw Zawierz – Rudowo w Braniewie na dziakach nr 13/8, 13/9, 13/10 i 13/11 obrb nr 12.

Penomocnik doczy do wniosku 4 komplety projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczeglnymi. Zaczy rwnie owiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane oraz decyzj Burmistrza Miasta Braniewa nr 01/11 z dnia 28.06.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu pooonego w Braniewie przy ul. Stefczyka na dziakach nr 13/8, 13/9, 13/10 i 13/11 obrb nr 12.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane organ dokona sprawdzenia projektu budowlanego midzy innymi pod wzgldem zgodnoci projektu z decyzj o warunkach zabudowy. Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w. wym. decyzji.

Zgodnie z 2 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) wnioskowane zamierzenie budowlane zalicza si do grupy przedsiwzi mogcych zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko, dla ktrych przeprowadzenie postpowania w sprawie oddziaywania na rodowisko jest wymagane i dlatego inwestor uzyska decyzj Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 maja 2011 r. znak OR.7639.08.5.2011 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj planowanego przedsiwzicia.

Projekt budowlany jest kompletny, zawiera wymagane opinie i uzgodnienia, zosta sporzdzony przez osoby posiadajce wymagane uprawnienia budowlane oraz legitymujce si zawiadczeniami wydanymi przez waciwe izby samorzdu zawodowego.

W trakcie prowadzonego postpowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budow, zgodnie z art. 61 4 ustawy Kodeks postpowania administracyjnego tutejszy organ zapewni moliwo udziau spoeczestwa w postpowaniu, podajc do wiadomoci, i zgodnie z art. 10 1 K.p.a. wszelkie uwagi i wnioski dotyczce powyszej sprawy mona zgasza w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Powysze zawiadomienie zostao umieszczone na tablicach ogosze Urzdu Miasta (od 23.07.2012 do 01.08.2012) i Starostwa Powiatowego w Braniewie (od 19.07.2012 do 30.07.2012) oraz na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego (BIP).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, w przedmiotowym postpowaniu uwzgldniono warunki realizacji przedsiwzicia okrelone w decyzji Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 maja 2011 r. znak OR.7639.08.5.2011 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj planowanego przedsiwzicia. Warunki przedstawione w punktach 2 i 3 w. wym. decyzji zostay zawarte w zatwierdzonym projekcie budowlanym, bdcym zacznikiem niniejszej decyzji o pozwoleniu na budow oraz nakazano ich przestrzeganie w pkt 1.2) niniejszej decyzji.

Wobec powyszego orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja wygasa, jeeli budowa nie zostaa rozpoczta przed upywem 3 lat od dnia, w ktrym decyzja ta staa si ostateczn lub budowa zostaa przerwana na czas duszy ni 3 lata, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.


Od decyzji przysuguje odwoanie do Wojewody Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie za moim porednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorczenia.


Pouczenie:

1. Inwestor jest obowizany zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczcia robt budowlanych, na ktre
jest wymagane pozwolenie na budow, waciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujcego nadzr nad zgodnoci realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczciem, doczajc na pimie:

1) owiadczenie kierownika budowy (robt) stwierdzajce sporzdzenie planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz przyjcie obowizku kierowania budow (robotami budowlanymi), a take zawiadczenie,
o ktrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - owiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajce przyjcie obowizku penienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a take zawiadczenie, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacj zawierajc dane zamieszczone w ogoszeniu, o ktrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane.

2. Inwestor moe przystpi do uytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robt budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uytkowanie wydanego przez waciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uytkowanie nie jest wymagane, do uytkowania obiektu mona przystpi po upywie 21 dni od dnia dorczenia do waciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoczeniu budowy, jeeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uytkowanie obiektu waciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowizkow kontrol budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uytkowanie stanowi wezwanie waciwego organu do przeprowadzenia obowizkowej kontroli.
2)
W zaczeniu:

Nr 1: Projekt zagospodarowania terenu

Nr 2: Projekt architektoniczno-budowlany – kwatera balastu wraz z infrastruktur

Nr 3: Projekt architektoniczno-budowlany – punkt dobrowolnego gromadzenia odpadw

Nr 4: Projekt architektoniczno-budowlany – brana elektryczna

Nr 5: Informacja BiOZ


Otrzymuj:

 1. Penomocnik

 2. A/a (2 egz.)

Do wiadomoci:

 1. Burmistrz Miasta Braniewa

 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Braniewie (+ zaczniki nr 1-5)

 3. Urzd Miasta w Braniewie – tablica ogosze, BIP

 4. Starostwo Powiatowe w Braniewie – tablica ogosze, BIP
Opata skarbowa - Stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.) pobrano opat skarbow w wysokoci 957 z (sownie: dziewiset pidziesit siedem z) z tytuu wydania decyzji o pozwoleniu na budow, w tym:

 • za pozwolenie na budow

 1. kwatera balastu: 155 z

 2. zbiornik wd odciekowych: 155 z

 3. zbiornik wd opadowych i roztopowych: 155 z

 4. zbiornik na cieki sanitarne: 20 z

 5. sie elektryczna: 91 z

 6. plac manewrowy dla celw p.po.: 91 z

 7. plac rozadunkowy: 91 z

 8. punkt dobrowolnego gromadzenia odpadw: 91 z

 9. odwodnienie: 91 z

 • za penomocnictwo: 17 z._______

1) Jeli nie zachodz wymienione okolicznoci lub potrzeba - skreli.

2) Niepotrzebne skreli.


A.W.

- 4/4 -


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „DECYZJA NR 124/2012 w sprawie projektubudowlanego i pozwolenia na budowę kwatery balastu oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizowanego przedsięwzięcia”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk13.08.2012, 13:44 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.