Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 26 czerwca 2012 r. > Uchwała Nr XVIII/121/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535138
  Uchwała Nr XVIII/121/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok

 

Uchwaa Nr XVIII/121/12
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 26 czerwca 2012r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2012 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240 z p.zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2012 uchwalonego uchwa Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budetu miasta na 2012 rok zmienionej uchwa Nr XIV/98/12 z dnia 21 lutego 2012r, uchwa Nr XV/107/12 z dnia 27 marca 2012r, uchwa Nr XVI/110/12 z dnia 24 kwietnia 2012r, uchwa Nr XVII/113/12 z dnia 29 maja 2012r poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 24 600,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

  2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 78 000,00 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

  3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 53 400,00 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

  1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 44 314 012,46 z

z tego: dochody biece – 41 884 421,02 z

dochody majtkowe – 2 429 591,44 z

  1. plan wydatkw ogem – 44 978 938,28 z

z tego: wydatki biece – 42 324 859,19 z

wydatki majtkowe – 2 654 079,09 z

3) deficyt budetu – 664 925,82 z.

  1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego po zmianach przedstawia zacznik nr 3.

  2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej po zmianach przedstawia zacznik nr 4.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1zał. nr 1 do uchwały nr XVIII-121-12.pdf
2zał. nr 2 do uchwały nr XVIII-121-12.pdf
3zał. nr 3 do uchwały nr XVIII-121-12.pdf
4zał. nr 4 do uchwały nr XVIII-121-12.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVIII/121/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.08.2012, 20:22 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.