Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 26 czerwca 2012 r. > Uchwała Nr XVIII/117/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2011 rok. Dzi jest 16.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558910
  Uchwała Nr XVIII/121/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok
  Uchwała Nr XVIII/122/12 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w 2012 roku.
  Uchwała Nr XVIII/123/12 w sprawie skargi nr 1510.74.2012 z dnia 21 maja 2012 roku na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1.
  Uchwała Nr XVIII/124/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie

  Uchwała Nr XVIII/117/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2011 rok.

 

Uchwaa Nr XVIII/117/12
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 26 czerwca 2012r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2011 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z p.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci ( tekst jednolity: Dz.U. z 2009r, Nr 152, poz.1223 z p .zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1

1. Zatwierdza si roczne sprawozdanie finansowe Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie za 2011 rok .

2. Roczne sprawozdanie finansowe Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie za 2011r. skada si z :

  1. bilansu sporzdzonego na dzie 31.12.2011r. zamykajcego si po stronie aktyww i pasyww sum bilansow w kwocie 8 819 425,78 z.

  2. rachunku zyskw i strat sporzdzonego za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujcy strat w wysokoci 383 003,08 z

  3. informacji dodatkowej do bilansu .


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVIII/117/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2011 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.08.2012, 20:16 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.