Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 29 maja 2012 r. > Uchwała Nr XVII/113/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok Dzi jest 16.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558911
  Uchwała Nr XVII/115/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Braniewo za rok 2011
  Uchwała Nr XVII/116/12 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Braniewo do realizacji w 2012 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Ro

  Uchwała Nr XVII/113/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok

 

Uchwaa Nr XVII/113/12
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 29 maja 2012r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2012 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240)


Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2012 uchwalonego uchwa Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budetu miasta na 2012 rok zmienionej uchwa Nr XIV/98/12 z dnia 21 lutego 2012r, uchwaa Nr XV/107/12 z dnia 27 marca 2012r, uchwaa Nr XVI/110/12 z dnia 24 kwietnia 2012r poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 240 989,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

  2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 266 580,00 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

  3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 25 591,00 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

  1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 44 278 014,46 z

z tego: dochody biece – 41 848 423,02 z

dochody majtkowe – 2 429 591,44 z

  1. plan wydatkw ogem – 44 942 940,28 z

z tego: wydatki biece – 42 288 861,19 z

wydatki majtkowe – 2 654 079,09 z

3) deficyt budetu – 664 925,82 z.


3. Wydatki majtkowe w 2012r. po zmianach wynosz 2 654 079,09 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 1 354 079,09 z godnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

  1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 1 674 748,21 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

  2. Plan dochodw w cznej kwocie rachunku dochodw samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno na podstawie ustawy o systemie owiaty i wydatkw nimi sfinansowanych po zmianach wynosi: dochody – 489 836,00 z; wydatki – 489 836,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki
lp.zacznik:
1zał. nr 1 do uchwały nr XVII-113-12.pdf
2zał. nr 2 do uchwały nr XVII-113-12.pdf
3zał. nr 3 do uchwały nr XVII-113-12.pdf
4zał. nr 4 do uchwały nr XVII-113-12.pdf
5zał. nr 5 do uchwały nr XVII-113-12.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVII/113/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.08.2012, 17:56 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.