Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2012 > REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2012 ROKU Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526145
  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2012 ROKU

REJESTR ZARZDZE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2012r.

1/2012

03.01.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012 r.

1a/2012

03.01.2012r.

W sprawie planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

2/2012

03.01.2012r.

W sprawie ustalenia opat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa.

3/2012

04.01.2012r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

4/2012

04.01.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.

5/2012

04.01.2012r.

W sprawie ustalenia zaliczki staej na 2012r.

6/2012

10.01.2012r.

W sprawie powoania Zespou ds wprowadzania systemu gospodarki odpadami w Miecie Braniewo.

7/2012

12.01.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

8/2012

13.01.2012r.

W sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012.

9/2012

13.01.2012r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny.

10/2012

18.01.2012r.

W sprawie okrelenia regulaminu w sprawie zasad i warunkw korzystania z usug i wiadcze z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych w Urzdzie Miasta Braniewa.

11/2012

18.01.2012r.

W sprawie powoania Komisji do spraw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych.

12/2012

18.01.2012r.

W sprawie zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 192/2011 z dnia 4 listopada 2011r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

13/2012

18.01.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

14/2012

18.01.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

15/2012

18.01.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

16/2012

18.01.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

17/2012

18.01.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

18/2012

18.01.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

19/2012

18.01.2012r.

W sprawie przeduenia terminu zabudowy.

20/2012

20.01.2012r.

W sprawie realizacji zada w zakresie zarzdzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Miasta Braniewa w 2012r.

21/2012

20.01.2012r.

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2012r.

22/2012

24.01.2012r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

23/2012

24.01.2012r.

W celu przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybr Wykonawcy robt budowlanych w ramach inwestycji Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Braniewa: Plac Pisudskiego; Plac przy ulicy Sikorskiego-Elblskiej powouje si komisje przetargow.

24/2012

24.01.2012r.

W sprawie przeduenia terminu wykonania estetyzacji i przebudowy zespou garay i budynku gospodarczego.

25/2012

26.01.2012r.

W sprawie powoania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj zada wasnych Miasta przez organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie

26/2012

30.01.2012r.

W sprawie wyraenia zgody na oddanie w uytkowanie na okres 6 lat czci nieruchomoci gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntw jako dziaka numer 176/2 w obrbie 4 pooonej w Braniewie przy ul PCK.

27/2012

30.01.2012r.

W sprawie ustalenia minimalnych wysokoci stawek czynszu netto oraz minimalnych wysokoci kwot czynszu dzierawnego z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych obowizujcych w 2012r.

28/2012

03.02.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

29/2012

03.02.2012r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 203/2011 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

30/2012

03.02.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

31/2012

03.02.2012r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.

32/2012

03.02.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

33/2012

03.02.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

34/2012

07.02.2012r.

W sprawie podwyki czynszu od dnia 01.04.2012r. W lokalach uytkowych, garaach i pomieszczeniach gospodarczych, stanowicych wasno Gminy Miasta Braniewa.

35/2012

07.02.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

36/2012

13.02.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

37/2012

13.02.2012r.

W sprawie zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 14/2012 z dnia 18.01.2012 r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

38/2012

13.02.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

39/2012

13.02.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

40/2012

16.02.2012r.

W sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzdnicze w Urzdzie Miasta Braniewa.

41/2012

16.02.2012r.

W sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i warunkw korzystania z usug i wiadcze z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych w Urzdzie Miasta Braniewa.

42/2012

23.02.2012r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 16/2012 z dnia 18.01.2012r. W sprawie powoania komisji przetargowej.

43/2012

23.02.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

44/2012

24.02.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012 r.

45/2012

28.02.2012r.

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzieraw nieruchomoci lokalowych przy ul. kowej 1.

46/2012

28.02.2012r.

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzieraw nieruchomoci przy ul. Moniuszki.

47/2012

29.02.2012r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

48/2012

05.03.2012r

W sprawie odwoania z funkcji czonka Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych Pana Artura Czarnot.

49/2012

06.03.2012r

W sprawie powoania czonka Miejskiej Komisji rozwizywania Problemw Alkoholowych Pani Helen Ogulewicz.

50/2012

07.03.2012r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

51/2012

19.03.2012r.

W sprawie powoania Spoecznej Komisji Mieszkaniowej, okrelenia jej skadu osobowego oraz regulaminu dziaania.

52/2012

19.03.2012r.

W sprawie nabycia od Powiatu Braniewskiego w drodze darowizny do zasobw komunalnych Gminy Miasta Braniewa nieruchomoci.

53/2012

21.03.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargowej.

54/2012

21.03.2012r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta Braniewa za 2011r.

55/2012

21.03.2012r.

W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury za 2011r.

56/2012

21.03.2012r

W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2011r. Do 31.12. 2011r.

57/2012

21.03.2012r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 145/2010 z dnia 7.12.2010r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

58/2012

21.03.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

59/2012

27.03.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

60/2012

30.03.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

61/2012

30.03.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

62/2012

10.04.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

63/2012

10.04.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

64/2012

17.04.2012r.

W sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowoci w Urzdzie Miasta Braniewa.

65/2012

17.04.2012r.

W sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowoci do projektw realizowanych z udziaem rodkw Unii Europejskiej i innych rodkw zagranicznych.

66/2012

17.04.2012r.

W sprawie dokonania podziau lokalu socjalnego pooonego przy ul. 9 Maja 55/2 w Braniewie, na dwa samodzielne lokale socjalne.

67/2012

16.04.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

68/2012

19.04.2012r

W sprawie powoania komisji przeprowadzajcej nabr na wolne stanowisko urzdnicze podinspektora/inspektora ds. ksigowoci w Urzdzie Miasta Braniewa.

69/2012

23.04.2012r

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2012r.

70/2012

23.04.2012r

W sprawie przedoenia Radzie Miejskiej 2w Braniewie oceny zasobw pomocy spoecznej za 2011 r dla Gminy Miasta Braniewa wraz z rekomendacjami.

71/2012

30.04.2012r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

72/2012

30.04.2012r

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

73/2012

02.05.2012r

W sprawie powoania komisji przeprowadzajcej nabr na wolne stanowisko urzdnicze podinspektora ds. prawnych w Urzdzie Miasta Braniewa.

74/2012

07.05.2012r

W sprawie powoania komisji przetargowej.

75/2012

07.05.2012r

W sprawie przeduenia terminu zabudowy.

76/2012

07.05.2012r

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza miasta Braniewa Nr 14/2011 z dnia 31.01.2011r w sprawie powoania komisji przetargowej.

77/2012

10.05.2012r

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Braniewie ul. Konarskiego 15.

78/2012

10.05.2012r

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzieraw nieruchomoci lokalowych przy ul. kowej 1- pomieszczenie na cele kawiarnia/bar, powouje si komisj przetargow.

79/2012

11.05.2012r

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

80/2012

11.05.2012r

W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownikw Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie

81/2012

15.05.2012r

W sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2011r.

82/2012

15.05.2012r

W sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Braniewie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2011r.

83/2012

15.05.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

84/2012

 

anulowano

85/2012

15.05.2012r

W sprawie wprowadzenia”Instrukcji w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatw karnych w Urzdzie Miasta w Braniewie”.

86/2012

16.05.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

87/2012

16.05.2012r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

88/2012

18.05.2012r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

89/2012

23.05.2012r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu.

90/2012

29.05.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

91/2012

30.05.2012r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 197/2011 z dnia 08.11.2011r w sprawie powoania komisji przetargowej.

92/2012

30.05.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

93/2012

06.06.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

94/2012

06.06.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

95/2012

13.06.2012r

W sprawie powoania komisji przetargowej

96/2012

13.06.2012r

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 53/2008 z dnia 08.05.2008r w sprawie powoania komisji przetargowej.

97/2012

14.06.2012r

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

98/2012

14.06.2012r

W sprawie przeduenia terminu zabudowy.

99/2012

14.06.2012r

W sprawie przeduenia terminu zabudowy.

100/2012

14.06.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

101/2012

15.06.2012r.

W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomoci.

102/2012

21.06.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

103/2012

25.06.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

104/2012

26.06.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

105/2012

26.06.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

106/2012

26.06.2012r.

W sprawie ustalenia jednego terminu trwania prawa uytkowania wieczystego gruntu.

107/2012

28.06.2012r.

W sprawie ustalenia terminu skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrcznikw na terenie Gminy Miasto Braniewo.

108/2012

29.06.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012 r.

109/2012

29.06.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

110/2012

09.07.2012r.

W sprawie ustalenia jednego terminu trwania prawa uytkowania wieczystego gruntu.

111/2012

10.07.2012r.

W sprawie dostpu do informacji publicznej w Urzdzie Miasta w Braniewie oraz zasad przekazywania, publikowania i aktualizowania informacji publicznych udostpnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa oraz ponownego wykorzystania informacji publicznej.

112/2012

12.07.2012r.

W sprawie nabycia nieruchomoci do zasobu komunalnego Gminy miasta Braniewa od Skarbu Pastwa w drodze odwoania darowizny.

113/2012

12.07.2012r.

W sprawie przeduenia terminu zabudowy.

114/2012

12.07.2012r.

W sprawie przeduenia terminu zabudowy.

115/2012

12.07.2012r.

W sprawie przeduenia terminu zabudowy.

116/2012

17.07.2012r.

W sprawie upowanienia pracownika Wydziau Finansowego Urzdu Miasta w Braniewie do zastpowania Skarbnika Miasta w trakcie nieobecnoci Skarbnika.

117/2012

17.07.2012r.

W sprawie zmiany zarzdzenia Nr 180/2011 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12.10.2011r. W sprawie powoania zespou Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziaania Pomocy w Rodzinie.

118/2012

19.07.2012r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

119/2012

26.07.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

120/2012

26.07.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

121/2012

07.08.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargowej.

122/2012

07.08.2012r.

W sprawie ustanowienia penomocnika do spraw wyborw.

123/2012

08.08.2012r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewo suebnoci przesyu na rzecz ENERGA-OPERATOR s Oddzia w Elblgu.

124/2012

08.08.2012r.

W sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewa suebnoci przesyu na rzecz Miejskiego przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Braniewie.

125/2012

08.08.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

126/2012

08.08.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

127/2012

08.08.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

128/2012

08.08.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

129/2012

08.08.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

130/2012

10.08.2012r.

W sprawie informacji o ksztatowaniu si za I procze 2012r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024.

131/2012

10.08.2012r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2012 r.

132/2012

10.08.2012r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2012r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie

133/2012

13.08.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012 r.

134/2012

13.08.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012 r.

135/2012

13.08.2012r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2012 r.

136/2012

20.08.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargowej.

137/2012

21.08.2012r.

W sprawie powoania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego.

138/2012

22.08.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

139/2012

23.08.2012r.

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

ul. Moniuszki 22 D.

140/2012

30.08.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

141/2012

30.08.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012 r.

142/2012

 

anulowano

143/2012

04.09.2012r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

144/2012

04.09.2012r.

W sprawie powoania Komisji Negocjujcej

145/2012

12.09.2012r.

W sprawie powoania komisji przeprowadzajcej nabr na wolne stanowisko urzdnicze-samodzielne stanowisko ds. kontroli zarzdczej w Urzdzie Miasta Braniewa.

146/2012

13.09.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

147/2012

13.09.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

148/2012

13.09.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012 r.

149/2012

18.09.2012r.

W sprawie powoania komisji ds. ustalenia szkd i szacowania strat powstaych wskutek klsk ywioowych (zarwno w mieniu komunalnym jak i prywatnym mieniu mieszkaniowym) na terenie Gminy Miasta Braniewa.

150/2012

19.09.2012r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

151/2012

24.09.2012r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia nr 149/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18.09.2012r. w sprawie powoania staej Komisji ds. ustalenia szkd i szacowania strat powstaych wskutek klsk ywioowych (zarwno w mieniu komunalnym jak i prywatnym mieniu mieszkaniowym) na terenie Gminy Miasta Braniewa.

152/2012

27.09.2012r.

W sprawie powoania komisji przeprowadzajcej nabr na wolne stanowisko urzdnicze-podinspektor/inspektor ds. ksigowoci w Urzdzie Miasta Braniewa

153/2012

27.09.2012r.

W sprawie ustalenia stawek czynszu w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Braniewa.

154/2012

27.09.2012r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

155/2012

27.09.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.

156/2012

28.09.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

157/2012

28.09.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

158/2012

28.09.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012 r.

159/2012

28.09.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

160/2012

 

anulowano

161/2012

05.10.2012r.

W sprawie powoania Komisji opiniujcej wnioski o nagrod organu prowadzcego ze specjalnego funduszu nagrd dla nauczycieli.

162/2012

08.10.2012r.

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzieraw nieruchomoci lokalowych przy ul. kowej 1-pomieszczenie na cele kawiarnia/bar, pomieszczenie na cele odnowy biologicznej powouje si komisj przetargow.

163/2012

09.10.2012r.

W sprawie zmiany Zarzdzenia Nr 6/12 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10.01.2012r. W sprawie powoania Zespou ds wprowadzenia systemu gospodarki odpadami w Miecie Braniewo.

164/2012

10.10.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

165/2012

11.10.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

166/2012

15.10.2012r.

Uchylajce Zarzdzenie Nr 162/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8.10.2012r.

167/2012

17.10.2012r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

168/2012

17.10.2012r.

W sprawie powoania zespou negocjacyjnego.

169/2012

25.10.2012r.

W sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji o wykonaniu budetu miasta za III kwarta 2012 r.

170/2012

26.10.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

171/2012

30.10.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

172/2012

30.10.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

173/2012

31.10.2012r

W celu przeprowadzenia postpowania o udzieleniu zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Uzbrojenie terenu budow drg-ulica Sportowa w Braniewie” powouje si komisj przetargow.

174/2012

07.11.2012r

W sprawie : uchylenia Zarzdzenia burmistrza Miasta Braniewa Nr 150/2011 z dnia 24.08.2011r. W sprawie powoania komisji przetargowej.

175/2012

07.11.2012r

W sprawie powoania komisji przetargowej.

176/2012

09.11.2012r

W sprawie projektu zmiany uchway Nr IV/19/11 rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01.02.2011r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013-2022

177/2012

09.11.2012r

W sprawie projektu budetu Miasta Braniewa na 2013r.

178/2012

09.11.2012r.

W sprawie nie wykonania pierwokupu nieruchomoci.

179/2012

12.11.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

180/2012

12.11.2012r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

181/2012

12.11.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

182/2012

12.11.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

183/2012

15.11.2012r.

W sprawie realizacji obowizku dokarmiania kotw wolno yjcych przez opiekunw spoecznych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

184/2012

20.11.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

185/2012

27.11.2012r.

W sprawie zmiany zarzdzenia Nr 70/11 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15.04.2012r. W sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego urzdu Miasta Braniewa.

186/2012

27.11.2012r.

W sprawie powoania Zespou ds. Zarzdzania ryzykiem oraz wprowadzenia polityki i procedury zarzdzania ryzykiem w Urzdzie Miasta w Braniewie

187/2012

29.11.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

188/2012

29.11.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

189/2012

29.11.2012r.

W sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu uywanego do celw subowych oraz wzoru wniosku o wyraenie zgody na uywanie do celw subowych samochodu osobowego nie bdcego wasnoci pracodawcy.

190/2012

03.12.2012r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.

191/2012

03.12.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej.

192/2012

03.12.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

193/2012

03.12.2012r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

194/2012

07.12.2012r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

195/2012

11.12.2012r.

W sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012.

196/2012

12.12.2012r.

W sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarzdczej w urzdzie Miasta Braniewa i jednostkach organizacyjnych Miasta Braniewa.

197/2012

18.12.2012r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzdu Miasta.

198/2012

19.12.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

199/2012

19.12.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

200/2012

20.12.2012r.

W celu przeprowadzenia postpowania w dniu 27.12.2012r. O udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

201/2012

20.12.2012r.

W sprawie ustalenia zaliczki staej na 2013r.

202/2012

31.12.2012r.

W sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024.

203/2012

31.12.2012r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2012r.

204/2012

31.12.2012r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2012r.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Ingielwiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-01-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2012 ROKU”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk23.01.2013, 09:17 CETwprowadzenie aktualnej informacji
Anna Kroczyk19.12.2012, 08:18 CETwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk15.11.2012, 09:21 CETwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk04.10.2012, 12:52 CESTwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk04.09.2012, 08:10 CESTuaktualnienie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.