Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - przeprowadzenie audytu zewnętrznego Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505986
  ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - przeprowadzenie audytu zewnętrznego

   Projekt dofinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Braniewo, dnia 09.07.2012 r.

WI.042. 6.11.2011/2012.EW


ZAPROSZENIE DO WZICIA UDZIAU W ZAMWIENIU PUBLICZNYM

Gmina Miasta Braniewa (14-500 Braniewo, ul. Kociuszki 111) w ramach zamwienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamwie Publicznych, art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) kieruje zapytanie o cen na usug przeprowadzenia audytu zewntrznego projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Braniewa -Plac Pisudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego- Elblskiejzgodnie z dokumentem: „Wytyczne dla Beneficjentw dotyczce standardw audytu zewntrznego projektw realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010 r.”


 1. Zawarto oferty

 • oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Zaczniku nr 1,

 • wzr umowy zaparafowany przez Osoby Uprawnione, wypeniony zgodnie ze wzorem podanym w Zaczniku nr 2,

 • kwalifikacje i dowiadczenie kluczowego personelu proponowanego do wykonania zamwienia /wyksztacenie, sta pracy /Zacznik nr 3/

 • Owiadczenie o bezstronnoci i niezalenoci /Zacznik nr 4/ - podpisane owiadczenie bdzie wymagane od Wykonawcy audytu oraz osb przeprowadzajcych audyt

 • Wykaz wykonanych audytw zada lub projektw finansowanych ze rodkw publicznych wraz z terminem ich wykonania /Zacznik nr 5/

 • Podpisane owiadczenie wg wzoru /Zacznik nr 6/

 • odpis aktualnych zawiadcze pozwalajcych na przeprowadzenie audytu zewntrznego
  zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentw dotyczcymi standardw audytu zewntrznego projektw realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
  na lata 2007-2013" z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 1. Oferty naley umieci w jednej zapiecztowanej lub w inny trway sposb zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na przeprowadzenie usugi audytu zewntrznego projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Braniewa -Plac Pisudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego- Elblskiej- nie otwiera przed 20.07.2012 r.; godz. 10.30". Na kopercie naley poda nazw i adres Wykonawcy, by umoliwi zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiajcemu po terminie.

 2. Termin skadania ofert upywa dnia 20.07.2012 r., godz. 10.00. Oferty zoone po tym terminie zostan zwrcone bez otwierania. Decydujce znaczenie dla oceny zachowania powyszego terminu ma data i godzina wpywu oferty do Zamawiajcego, a nie data jej wysania przesyk pocztow czy kuriersk.

 3. Oferty naley dostarczy do siedziby Zamawiajcego i zaadresowa:

Gmina Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo

 1. Otwarcie ofert nastpi w dniu 20.07.2012 r., godz. 10.30 w siedzibie Zamawiajcego, pok. nr 19.

 2. Wybr oferty  zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bip.braniewo.pl

 3. Wszelkie dodatkowe informacje : Ewa Werner, Tel: 55 644 01 08, ewa.werner@braniewo.pl


Burmistrz Miasta Braniewa

Henryk Mroziski

Braniewo, dnia 13.07.2012 r.

WI.042. 6.11.2011/2012.EW


Odpowiedzi na zapytania oferenta z dnia 13.07.2012r.
 1. Ile procedur zamwie publicznych o szacunkowej wartoci powyej 14 000 euro przeprowadzono do tej pory w ramach realizacji zadania?

Odp. 3 procedury

 1. Ile konkursw o szacunkowej wartoci poniej 14 000 euro przeprowadzono?

Odp. 8 postpowa bez stosowania ustawy pzp – nie byy to konkursy

 1. Ile zoono wnioskw o patno?

Odp. 1

 1. Ile faktur/rachunkw naley obj audytem przy zaoeniu badania 100% wydatkw projektu?

Odp. ok. 15 faktur/rachunkw z zaoeniem, e 100% wydatkw projektu nie bdzie moliwe do badania, gdy rachunek za audyt jest rwnie kosztem kwalifikowanym projektu, wystawionym po zakoczeniu badania.

 1. Jaki jest procent zaawansowania robt budowlanych?

Odp. ok. 80%

 1. Wytyczne w sprawie audytu definiuj udzia biegego rewidenta w zespole audytowym jako "zalecany", co jest rnie interpretowane przez Beneficjentw zlecajcych audyt. Prosz o jednoznaczn odpowied, czy oferta ktra nie przewiduje udziau biegego rewidenta w zespole audytowym bdzie odrzucona jako niezgodna z wymogami zamawiajcego

Odp. zgodnie z cz. V pkt. 7 Zapytania ofertowego

Wytworzya: Ewa Werner, 13.07.2012r

 

WI.042.6.11.2011/2012.EW

Braniewo, dnia 20 lipca 2012r
Zawiadomienie o wyborze oferty


Zawiadamiam, e w postpowaniu o udzieleniu zamwienia na przeprowadzenie audytu zewntrznego projektu pn„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Braniewa -Plac Pisudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego- Elblskiej” wpyno 9 ofert wg zestawienia j.n.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Ilo punktw

1

Audito Sp z.o.

Ul. Kolarskaa 141, 94-125 d

50

2

Zesp Biegych Rewidentw Sp. z o.o. „SPEC”

Ul. Utrata 2b, 16-400 Suwaki

81

3

MAR CONSULTING

Ul. Kociuszki 23/6, 10-501 Olsztyn

100

4

Biuro Konsultingowe „Adviser” – Jan azor

Ul. ta 10A/18,

10-140 Olsztyn

96,16

5

Eko-Bilans Sp. z o.o.

Ul. P.O.W. 29, 90-248 d

75

6

Pol-Tax Sp. z o.o.

Ul. Wandy 11a lok.3, 03-949 Warszawa

43

7

Audit Consulting „Pajk i Partnerzy”

Ul. Konopnickiej 13, 64-920 Pia

79

8

JRA International Biuro Ekonomiczno-Prawne

Ul Wadysawa IV 43, 81-395 Gdynia

37,5

9

Biuro Audytu „Kazus”

Ul. Dobrawy 1, 14-200 Iawa

Oferta wpyna po terminie


Wybrano ofert nr 3 - MAR CONSULTING, Ul. Kociuszki 23/6, 10-501 Olsztyn

Przewidywany termin podpisania umowy: 27.07.2012r.


 

Wytworzya: Ewa Werner, 20.07.2012r.

 

 lp.zacznik:
1AUDYT-zapytanie ofertowe- Zagospodarowanie przestrzeni publicznejpdf.pdf
2ZAŁĄCZNIK NR 1-formularz ofertowy.doc
3ZAŁĄCZNIK NR 2-wzór umowy.pdf
4ZAŁĄCZNIK NR 3-wykaz osób.doc
5ZAŁĄCZNIK NR 4-oświadczenie o bezstronności.doc
6ZAŁĄCZNIK NR 5-doświadczenie.doc
7ZAŁĄCZNIK NR 6-oświadczenia.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - przeprowadzenie audytu zewnętrznego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.07.2012, 13:57 CESTzawiadomienie o wyborze oferty
Anna Kroczyk13.07.2012, 12:59 CESTwprowadzenie informacji - odpowiedzi na zapytania oferenta z dnia 13.07.2012r.
Anna Kroczyk11.07.2012, 13:37 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.