Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 24 kwietnia 2012 r. > Uchwała Nr XVI/110/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505047
  Uchwała Nr XVI/112/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/154/97 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 1997 roku w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Braniewa i uchwalenia regulaminu targowiska.

  Uchwała Nr XVI/110/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok

 

Uchwaa Nr XVI/110/12

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 kwietnia 2012r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2012 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240)


Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2012 uchwalonego uchwa Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budetu miasta na 2012 rok zmienionej uchwa Nr XIV/98/12 z dnia 21 lutego 2012r, uchwaa Nr XV/107/12 z dnia 27 marca 2012r poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 250 494,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

  2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 915 452,56 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

  3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 84 252,23 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

  4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 749 210,79 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

  1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 43 832 912,87 z

z tego: dochody biece – 41 403 321,43 z

dochody majtkowe – 2 429 591,44 z

  1. plan wydatkw ogem – 44 497 838,69 z

z tego: wydatki biece – 41 831 860,60 z

wydatki majtkowe – 2 665 978,09 z

3) deficyt budetu – 664 925,82 z.
3. Wydatki majtkowe w 2012r. po zmianach wynosz 2 665 978,09 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 1 365 978,09 z godnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 1 438 759,21 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1zal.1.pdf
2zal.2.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVI/110/12 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2012 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.05.2012, 13:41 CESTdodanie tytułu
14.05.2012, 13:41 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.