Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 21 lutego 2012r. > Uchwała Nr XIV/97/12 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instyt Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560462
  Uchwała nr XIV/102/12 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do Stowarzyszenia „Dom Warmiński”.
  Uchwała Nr XIV/103/12 w sprawie skargi Nr 1510.198.2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku na działalność Burmistrza Miasta Braniewa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1.
  Uchwała Nr XIV/104/12 w sprawie skargi Nr 1510.6.2012 z dnia 17 grudnia 2011 roku na działalność Burmistrza Miasta Braniewa i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1.
  Uchwała Nr XIV/105/12 w sprawie skargi Nr 1510.11.2012 , która wpłynęła w dniu 13 stycznia 2012 roku na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1.

  Uchwała Nr XIV/97/12 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instyt

 

Uchwaa Nr XIV/97/12

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie okrelenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze, ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I procze roku budetowego.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 z p. zm)

Rada Miejska w Braniewie uchwala:

1


Zakres i form informacji za pierwsze procze roku budetowego:

  1. o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa,

  2. o przebiegu wykonania planw finansowych gminnych instytucji kultury

  3. o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej.


2


 1. Informacja o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze powinna obejmowa cz tabelaryczn i cz opisow.

 2. Cz tabelaryczn naley przedstawi w formie zacznikw w szczegowoci nie mniejszej ni w uchwale budetowej , w ukadzie:

  1. Plan na dzie 1 stycznia roku budetowego,

  2. plan na dzie 30 czerwca roku budetowego ,

  3. wykonanie na dzie 30 czerwca roku budetowego,

  4. wskanik procentowy wykonania w stosunku do planu.


 1. Cz opisowa powinna zawiera informacj w zakresie:

  1. wykonania planowanych dochodw wedug dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej, z wyodrbnieniem rde powstawania, w podziale na dochody biece i dochody majtkowe na dzie 30 czerwca roku budetowego,

  2. wykonania wydatkw budetu miasta w poszczeglnych dziaach i rozdziaach w podziale na wydatki biece i majtkowe na dzie 30 czerwca roku budetowego,

  3. wykonania przychodw i rozchodw budetu miasta,

  4. wykonanie planu dotacji udzielonych z budetu dla jednostek sektora finansw publicznych i jednostek spoza sektora finansw publicznych,

  5. wykaz jednostek owiatowych gromadzcych dochody na rachunku , o ktrym mowa w art.233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ,

  6. wykonanie dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie umw i porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego

  7. informacji o zobowizaniach finansowych

  8. wykonania przychodw i wydatkw samorzdowych zakadw budetowych

  9. wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi

  10. wnioski dotyczce przebiegu wykonania budetu miasta za I procze.


3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorzdowych instytucji kultury za I procze powinna zawiera:

 1. dochody w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej,

 2. wydatki, stanowice koszty dziaalnoci , w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej,

 3. stan nalenoci,

  1. stan zobowiza w tym wymagalnych,

  2. informacje oglne oraz wnioski dotyczce przebiegu wykonania planu finansowego oraz omwienie dziaalnoci merytorycznej za I procze roku budetowego.


4

Informacja o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej za I procze powinna zawiera;

   1. przedstawienie aktualnie obowizujcej wieloletniej prognozy finansowej uwzgldniajcej zmiany podjte w cigu I procza oraz aktualny stan na 30 czerwca roku budetowego

   2. wykonanie przedsiwzi ujtych w wieloletniej prognozie finansowej

   3. omwienie kwoty dugu miasta.


5

Traci moc uchwaa rady Miejskiej w Braniewie Nr VIII/38/07 z dnia 27 czerwca 2007 r w sprawie okrelenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I procze roku budetowego.

6

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


7

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIV/97/12 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instyt”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
15.04.2012, 23:08 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.