Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 62734 - 2012 - Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowan Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6508009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 62734 - 2012 - Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowan

 

Braniewo: Zakup usug edukacyjnych obejmujcych prowadzenie zaj edukacyjnych w szkoach podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk podstawowych w Gminie Miasta Braniewa
Numer ogoszenia: 62734 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012


OGOSZENIE O ZAMWIENIU – usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Zakup usug edukacyjnych obejmujcych prowadzenie zaj edukacyjnych w szkoach podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk podstawowych w Gminie Miasta Braniewa.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia s: usugi edukacyjne obejmujce przeprowadzenie zaj w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk podstawowych w Gminie Miasta Braniewa w latach 2011-2013 . Projekt realizowany bdzie w ramach POKL Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Poddziaanie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup - o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych. Usugi edukacyjne bd realizowane w nastpujcych szkoach i specjalnociach: Cz 1 - Szkoa Podstawowa nr 3 w Braniewie Indywidualizacja procesu nauczania w Sz.P nr 3 obejmuje 139 uczniw uczestniczcych na zajciach w 5 moduach. Modu 1 Zajcia dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym take zagroonych ryzykiem dysleksji (45 uczniw - 9 grup) Modu 2 Zajcia dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych (39 uczniw - 8 grup) Modu 3 Zajcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spoecznej ( 28 uczniw - 3 grupy) Modu 4 Zajcia logopedyczne korygujce zaburzenia komunikacyjne ( 12 uczniw - 3 grupy) Modu 5 Zajcia korygujce wady postawy ( 15 uczniw - 3 grupy) cznie 26 grup w wymiarze 30 godz / rodzaj zaj = 150 godzin. Produkty: 1)150 godzin zrealizowanych zaj ( dzienniki zaj - miesiczne), 2)prezentacja multimedialna z prac w projekcie (pyta CD - uzupenienie miesiczne - zgodnie z postpem zaj), Cz 2 - Szkoa Podstawowa nr 5 w Braniewie Indywidualizacja procesu nauczania w Sz.P. Nr 5 obejmuje 73 uczniw uczestniczcych na zajciach w 6 moduach. Modu 1 Zajcia dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym take zagroonych ryzykiem dysleksji ( 8 uczniw - 2 grupy) Modu 2 Zajcia dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych ( 10 osb - 2 grupy) Modu 3 Zajcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spoecznej ( 10 uczniw - 1 grupa) Modu 4 Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw szczeglnie uzdolnionych ze szczeglnym uwzgldnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych ( 13 uczniw - 2 grupy) Modu 5 Zajcia logopedyczne korygujce zaburzenia komunikacji ( 12 uczniw - 3 grupy) Modu 6 Zajcia korygujce wady postawy ( 20 uczniw - 4 grupy) cznie 14 grup w wymiarze 30 godzin/rodzaj zaj = 180 godzin. Produkty: 1)180 godzin zaj ( dzienniki zaj miesicznie), 2)album fotoreporterski z prac grup - wpisy miesiczne, Cz 3 - Szkoa Podstawowa nr 6 w Braniewie Indywidualizacja procesu nauczania w Sz.P. Nr 6 obejmuje 158 uczniw uczestniczcych na zajciach w 6 moduach. Modu 1 Zajcia dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym take zagroonych ryzykiem dysleksji ( 40 uczniw - 8 grup) Modu 2 Zajcia dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych ( 7 uczniw - 2 grupy) Modu 3 Zajcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spoecznej ( 5 uczniw - 1 grupa) Modu 4 Zajcia rozwijajce zainteresowania uczniw szczeglnie uzdolnionych ze szczeglnym uwzgldnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych ( 78 uczniw - 10 grup) Modu 5 Zajcia logopedyczne korygujce zaburzenia komunikacji ( 8 uczniw - 2 grupy) Modu 6 Zajcia korygujce wady postawy ( 20 uczniw - 4 grupy) cznie 27 grup w wymiarze 30 godzin/rodzaj zaj = 180 godz Produkty: 1)180 godzin zaj (dzienniki zaj miesiczne), 2)album fotoreporterski z prac grup - wpisy miesiczne, 3)kronika zaj - wpisy miesiczne, 4)prezentacja multimedialna z pracy grup - pyta CD - zakoczenie projektu,.

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.

II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: tak, liczba czci: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie: - o posiadaniu uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania,

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie:e posiada wiedz i dowiadczenie

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie:e posiada potencja techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie:1) e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamwienia. Osoby wykonujce zamwienie musz posiada wymagane kwalifikacje i dowiadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie:e znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajcej na wykonanie zadania.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:

  • wykaz osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych dla wykonania zamwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

  Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

Zamawiajcy dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym take w zakresie postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystpienia nastpujcych warunkw: 1) . zmiana okresu realizacji umowy, o ktrym mowa w 7 umowy, jest moliwa wycznie za zgod obu stron umowy; 2) zmniejszenie wartoci umowy, o ktrej mowa w 3 ust. 1 umowy, jest moliwe wycznie za zgod obu stron umowy; 3) w przypadku wystpienia siy wyszej moliwa jest zmiana postanowie umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 4) w przypadku wyniknicia rozbienoci lub niejasnoci w rozumieniu poj uytych w umowie, ktrych nie mona usun w inny sposb, a zmiana bdzie umoliwia usunicie rozbienoci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisw przez strony, moliwa jest zmiana postanowie umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 5) w przypadku wystpienia zmian powszechnie obowizujcych przepisw prawa w zakresie majcym wpyw na realizacj umowy, moliwa jest zmiana postanowie umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy 6) wystpienia okolicznoci, ktrych strony umowy nie byy w stanie przewidzie, pomimo zachowania naleytej starannoci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa, ul. Ko.sciuszki 111; 14-500 Braniewo; pok. nr 19.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 12.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa; ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo; pok nr 16.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

 1. Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Oferty czciowe obejmuj ofert poszczeglne szkoy..

  Faktury z tytuu realizacji niniejszego zamwienia naley wystawi i dostarczy odrbnie dla kadej ze szk.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: tak

 

 

Znak: 62734-2012

Braniewo 10.04.2012

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup usug edukacyjnych obejmujcych prowadzenie zaj edukacyjnych w szkoach podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk podstawowych w Gminie Miasta Braniewa”. za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez:

Wielkopolsk Akademi Nauki i Rozwoju Jakub Michaowski ul. Przecz 51, 60-115 Pozna.

UZASADNIENIE


W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w SIWZ przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu j.w zoono 1 ofert.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy

Planowany termin zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego w dniu 16.04.2012r.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:


Oferta nr 1 – Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michaowski ul. Przecz 51, 60-115 Pozna. - 100 pkt w kryterium cena



Wytworzy R. Niski

10.04.2012r



lp.zacznik:
1druk oferty zał nr 1, 2, 3.doc
2siwz usługi.pdf
3wzór umowy - zał 4 usługi.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 62734 - 2012 - Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowan”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.04.2012, 15:02 CESTdodanie informacji: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Anna Kroczyk02.03.2012, 12:41 CETzałączono załączniki w formacie .pdf
Anna Kroczyk02.03.2012, 12:27 CETzmiana załączników ogłoszenia
02.03.2012, 10:50 CETdodanie tytułu ogłoszenia
02.03.2012, 10:49 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.