Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 62414 - 2012 - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowy Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535267
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 62414 - 2012 - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowy

Braniewo: Dostawa pomocy dydaktycznych do szk podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk podstawowych w Gminie Miasta Braniewa
Numer ogoszenia: 62414 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012


OGOSZENIE O ZAMWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Dostawa pomocy dydaktycznych do szk podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk podstawowych w Gminie Miasta Braniewa.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: dostawy.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest dostawa pakietw pomocy dydaktycznych do 3 szk podstawowych z terenu Gminy Miasta Braniewa, objtych projektem systemowym PO KL 9.1.2, pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk podstawowych w Gminie Miasta Braniewa. Zakres przedmiotu zamwienia obejmowa bdzie 3 pakiety : - Pakiet nr 1 - Pomoce dydaktyczne dla SP nr 3 ul. P.C.K 4, 14-500 Braniewo - Pakiet nr 2 - Pomoce dydaktyczne dla SP nr 5 ul. Moniuski 22A, 14-500 Braniewo - Pakiet nr 3 - Pomoce dydaktyczne dla SP nr 6 ul. Konarskiego 13, 14-500 Braniewo Przedmiot zamwienia obejmuje m.in. dostarczenie, zaadunek, rozadunek przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca. Szczegowy opis poszczeglnych pakietw pomocy dydaktycznych znajduje si w tabelarycznym zestawieniu stanowicym zaczniki nr 5,6,7,8 do specyfikacji istotnych warunkw zamwienia bdcym integraln czci siwz. Wszystkie pomoce dydaktyczne musz by fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placwkach owiatowych. Wszystkie dostarczone pomoce musz posiada odpowiednie atesty, certyfikaty, wiadectwa jakoci i spenia wszelkie wymogi norm okrelonych obowizujcym prawem..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.

II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 12.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystpujcy do przetargu jest zobowizany wnie wadium w wysokoci 5 000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie: owiadczenie, i posiada uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania,

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie: e posiada wiedz i dowiadczenie,

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie: i dysponuje odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie: i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamwienia,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia speniania przez Wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien zaczy do oferty nastpujce owiadczenie: e znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajcej na wykonanie zamwienia.

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

  Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJCYCH, E OFEROWANE DOSTAWY , USUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRELONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, e oferowane dostawy, usugi lub roboty budowlane odpowiadaj okrelonym wymaganiom naley przedoy:

 • inne dokumenty

  Wszystkie pomoce dydaktyczne musz by fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placwkach owiatowych. Wszystkie dostarczone pomoce musz posiada odpowiednie atesty, certyfikaty, wiadectwa jakoci i spenia wszelkie wymogi norm okrelonych obowizujcym prawem.

III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

Zamawiajcy dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym take w zakresie postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystpienia nastpujcych warunkw: 1.warunki istotne, w szczeglnoci: 1) zmiana terminu wykonania zamwienia ulegnie przesuniciu w przypadku wystpienia opnie wynikajcych z: a)przestojw i opnie zawinionych przez Zamawiajcego; b)dziaania siy wyszej (np. klski ywioowej, strajkw generalnych lub lokalnych) majcej bezporedni wpyw na terminowo wykonania dostawy; c)wystpienia okolicznoci, ktrych strony umowy nie byy w stanie przewidzie, pomimo zachowania naleytej starannoci, 2)Zmiany podwykonawcw wskazanych w 4 ust. 1 umowy zgodnie z ofert Wykonawcy, 3)zmiana terminw realizacji zamwienia z przyczyn niezalenych od Wykonawcy lub Zamawiajcego, ktre to przyczyny kada ze stron musi udokumentowa, pod warunkiem, e Zamawiajcy nie straci dofinansowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 14.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. nr 16.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

 1. Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: 1. Projekt Wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki; 2. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 3. Wszystkie rozliczenia midzy Wykonawc a Zamawiajcym bd prowadzone w zotych polskich.

  Faktury z tytuu realizacji niniejszego zamwienia naley wystawi i dostarczy odrbnie dla kadej ze szk.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: tak

 

 

Braniewo 09.03.2012r

WI.7013.15.2012.RNInformacja dla oferentw


W zaczniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunkw zamwienia w pozycji 536 powinno by8 sztwytworzy:

Ryszard Niski
09.03.2012r.

 

Braniewo 09.03.2012r

WI.7013.15.2012.RNOdpowiedzi na pytania z dnia 07.03.2012r


Zacznik nr 7

W specyfikacji komputera stacjonarnego wyszczeglniona jest pyta gwna firmy FOXCONN oraz procesor Intel Pentium Dual Core E5800. W/w czci nie s dospne.


1.Czy zamawiajcy dopuszcza zestaw komputerowy z pyt innej firmy o podobnych parametrach?

2.Czy zamawiajcy dopuszcza zestaw komputerowy z procesorem Intel Pentium Dual Core E5700 ?


Ad.1. Tak

Ad.2. TakWytworzy

Ryszard Niski

09.03.2012r.

 

 

Braniewo 14.03.2012r


Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o uniewanieniu postepowania
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze. zm) postpowanie na wybr Dostawcy pomocy dydaktycznych do szk podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 , zostao uniewanione ,, cena najkorzystniejszej oferty przewysza kwot, ktr Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia.wytworzy:

Ryszard Niski
14.03.2012r.lp.zacznik:
1siwz.pdf
2Załącznik nr 1.doc
3Załącznik nr 2.doc
4Załącznik nr 3.doc
5Załącznik nr 4.pdf
6Załącznik nr 5.doc
7Załącznik nr 6.doc
8Załącznik nr 7.doc
9Załącznik nr 8.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 62414 - 2012 - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Miasta Braniewa w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowy”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
15.03.2012, 10:46 CETdodanie informacji: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
Anna Kroczyk09.03.2012, 14:46 CETodpowiedzi na pytania
09.03.2012, 12:56 CETdodanie informacji dla oferentów
02.03.2012, 10:44 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.