Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Ogłoszenia > Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6528736
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

DYREKTOR SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE
OGASZA NABR NA WOLNE STANOWISKO URZDNICZE
- GWNY KSIGOWY
 
Stanowisko do objcia od 01 kwietnia 2012 roku.

Wymagania w stosunku do kandydatw okrela ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    (Dz. U. z dnia 24 wrzenia 2009 r. Nr 157 poz. 1241 art. 54)

OPIS STANOWISKA:
Osoba zatrudniona na stanowisku gwnego ksigowego przyjmie obowizki
i odpowiedzialno w zakresie:
• prowadzenia rachunkowoci jednostki,
• wykonywania dyspozycji rodkami pieninymi,
• dokonywania wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
• dokonywania wstpnej kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentw dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych.

W szczeglnoci do zada gwnego ksigowego bdzie naleao wykonywanie nastpujcych obowizkw:
- przygotowywanie dokumentw rdowych do ksigowania,
-wprowadzenie dokumentw ksigowych do programu finansowo-ksigowego zgodnie z dekretacj,
- terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozlicze,
- prowadzenie na bieco dokumentacji finansowo-ksigowej szkoy zgodnie z obowizujcymi przepisami,
- sporzdzanie na bieco sprawozda finansowych
- dbanie o terminowe regulowanie patnoci,
- terminowe rozliczanie spraw finansowych szkoy,
- udzia w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji,
- zapewnienie pod wzgldem finansowym prawidowoci zawieranych umw przez szko,
- rozliczanie na bieco zakupw materiaw, pomocy naukowych i sprztu
- przechowywanie i zabezpieczanie dokumentw przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem
- inne okrelone przez pracodawc.
WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU:
 - zmienne tempo pracy,
 - konieczno szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
- sytuacje stresowe,
 - praca siedzca przy komputerze,
-  stanowisko wymagajce czstych kontaktw z Gmin Miasta Braniewo oraz penomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Owiaty.
NIEZBDNE WYMAGANIA:
 Gwnym ksigowym moe  by osoba, ktra posiada obywatelstwo polskie oraz spenia jeden z poniszych warunkw:
 - ukoczya ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wysze studia zawodowe, uzupeniajce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni praktyk w ksigowoci,
 - ukoczya redni, policealn lub pomaturaln szko ekonomiczn i posiada co najmniej 6-letni praktyk w ksigowoci ,

-  jest wpisana do rejestru biegych rewidentw na podstawie odrbnych przepisw,

- posiada certyfikat ksigowy uprawniajcy do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych albo wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajce do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych, wydane na podstawie odrbnych przepisw,

 - stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zawiadczeniem lekarskim,
 - biega umiejtno obsugi komputera i znajomo programu ksigowego FIN GRAVIS, programu pacowego GRAVIS, Patnika oraz Home Banking,
 - znajomo i umiejtno stosowania przepisw ustawy o rachunkowoci i finansach publicznych, znajomo zagadnie ksigowoci budetowej, finansw publicznych, klasyfikacji dochodw
 i wydatkw budetu oraz sprawozdawczoci budetowej,
 - kandydat ma pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta w peni praw publicznych,
 - kandydat nie by skazany prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane
   z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,
 - kandydat nie by prawomocnie skazany za przestpstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo skarbowe,
 - kandydat nie by karany zakazem penienia funkcji kierowniczych zwizanych
z dysponowaniem rodkami publicznymi, o ktrym w ustawie o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114 z pniejszymi zmianami),
- nieposzlakowana opinia. 

WYMAGANIA DODATKOWE:
 - dowiadczenie w pracy w owiatowych jednostkach budetowych,
 - umiejtno pracy w zespole,
 - umiejtno radzenia sobie ze stresem,
 - odpowiedzialno, systematyczno, pracowito, kreatywno ,
- wysoka kultura osobista,

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych w styczniu 2012 r. wynis 0,05%.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. list motywacyjny,
2. orygina kwestionariusza osobowego osoby ubiegajcej si o prac,
3. cv z opisem dotychczasowej dziaalnoci zawodowej,
4. kserokopie dokumentw potwierdzajce wymagane kwalifikacje
5. kserokopie innych dokumentw o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
    i umiejtnociach,
 6. kserokopie dokumentw potwierdzajcych sta pracy (wiadectwa pracy, umowy o prac, zawiadczenia)
 7. owiadczenie o niekaralnoci,
 8. owiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. owiadczenie kandydata, e ma pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta
     z peni praw publicznych,
10.owiadczenie kandydata, e nie by skazany prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,
 11. owiadczenie, e kandydat nie by prawomocnie skazany za przestpstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo skarbowe,
 12.owiadczenie, e kandydat nie by karany zakazem penienia funkcji kierowniczych zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o ktrym w ustawie o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114),
 13.aktualne zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do zajmowania stanowiska gwnego ksigowego,
 14. ewentualnie referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
15. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postpowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustaw z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.).
 

SPOSB I TERMIN SKADANIA OFERT:

Oferty naley skada w sekretariacie szkoy lub przesya w terminie do dnia 29.02.2012r.
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabr na wolne stanowisko urzdnicze – gwny ksigowy” na adres:
SZKOA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE
UL. PCK 4, 14-500 BRANIEWO
tel. kontaktowy: 55-644 28 58


UWAGA:
1) Za zoon w terminie uwaa si ofert dorczon ogoszeniodawcy, liczy si data wpywu do Szkoy.
2) Oferty, ktre wpyn do Szkoy po wyznaczonym terminie lub niekompletne, nie bd rozpatrywane.
3) Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostan powiadomieni telefonicznie bd na pimie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczcia rozmowy kwalifikacyjnej. Zoone dokumenty s odsyane na pisemny wniosek kandydata.
4)Kandydat wyoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prac zobowizany jest przedoy zawiadczenie o niekaralnoci z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualn ksieczk zdrowia.
5)Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktry zostanie wyoniony w procesie naboru zostan doczone do jego akt osobowych.

Dyrektor Szkoy Bernadeta Kryger


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka01.03.2012, 13:24 CET
Elżbieta Zawadka15.02.2012, 13:28 CETogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzednicze

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.