Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Ogłoszenie Nr. 2111-2012 Braniewo: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA BRANIEWA - PLAC PIŁSUDSKIEGO - PLAC PRZY ULICY SIKORSKIEGO - ELBLĄSKIEJ Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535236
  Ogłoszenie Nr. 2111-2012 Braniewo: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA BRANIEWA - PLAC PIŁSUDSKIEGO - PLAC PRZY ULICY SIKORSKIEGO - ELBLĄSKIEJ

Braniewo 03.01.2012r

nr ogoszenia:2111-2012

Braniewo: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA BRANIEWA - PLAC PISUDSKIEGO - PLAC PRZY ULICY SIKORSKIEGO - ELBLSKIEJ
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA BRANIEWA - PLAC PISUDSKIEGO - PLAC PRZY ULICY SIKORSKIEGO - ELBLSKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiot zamwienia Przedmiotem zamwienia jest wykonanie robt budowlanych i instalacyjnych oraz dostawa i monta wyposaenia zwizanego z Zagospodarowaniem Przestrzeni Publicznej Miasta Braniewa : Plac Pisudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego - Elblskiej w oparciu o dokumentacj projektow . 1)Plac Pisudskiego w Braniewie (dz. geodez nr 257/8 obr.4) jest placem miejskim stanowicym przestrze publiczn o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym, zlokalizowany w centralnym punkcie miasta, przy skrzyowaniu drogi krajowej, wojewdzkiej i powiatowej w ssiedztwie budynku Starostwa Powiatowego, przy cigach komunikacji pieszej prowadzcych do obiektw i terenw usugowo-handlowych znaczcych w skali miasta (market, targowisko miejskie). Zarwno lokalizacja terenu, jak i ssiedztwo decyduj o jego charakterze i wpywaj na kompozycj placu. Inwestycja obejmuje w szczeglnoci: - komunikacj piesz : place i chodniki, - obiekty maej architektury: awki, kosze, zegar soneczny - ziele ozdobn - owietlenie terenu z instalacj doprowadzajc prd do punktw wietlnych umieszczonych jak w P.Z.T - odwodnienie terenu, kanalizacja burzowa - roboty rozbirkowe - monitoring - jedna kamera w komplecie z masztem, okablowaniem i z podczeniem do sieci monitoringu miejskiego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. - w istniejcej fontannie monta dodatkowej dyszy centralnie, na wysokoci 0,4m ponad najwyszy element fontanny - w uzgodnieniu z wykonawc fontanny - materiay rozbirkowe i elementy maej architektury zdemontowane w trakcie prowadzenia robt rozbirkowych (murki, nawierzchnie, awki, kosze itp.) zinwentaryzowa i przekaza do Administracji Budynkw Komunalnych w Braniewie ( transport na odlego do 1 km) 2)Plac przy ulicy Sikorskiego-Elblskiej w Braniewie (dz. geodez nr 65/2, 65/1 oraz cz dziaek 179/2 i 179/3 obr.6) - jest terenem parku stanowicym przestrze publiczn o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym, zlokalizowany w ssiedztwie skrzyowania tras przelotowych przez miasto. Program funkcjonalno - uytkowy parku naley dostosowa do potrzeb i oczekiwa szerokiej rzeszy uytkownikw dzieci najmodszych, modzie, dorosych mieszkacw a take turystw. Inwestycja obejmuje cay teren oznaczony literami a, b, c - oraz ograniczony cyframi: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX w Projekcie zagospodarowania terenu oraz elementy takie jak: - ogrodzenie placu zabaw, wykonanie skalniaka z 2 na grce saneczkowej - teren oznaczony liter e P.Z.T. - komunikacj piesz: place i chodniki - obiekty maej architektury: awki, kosze, rzeby ogrodowe itp. - ziele ozdobn - owietlenie terenu z instalacj doprowadzajc prd do punktw wietlnych - zbiornik wodny i siedziska wariant II z instalacj doprowadzajc i odprowadzajc wod - przycza: uzgodni warunki z Wodocigami Miejskimi i wykona zgodnie z warunkami. - napraw supw szt-3 historycznych, bramowych - przy ulicy Elblskiej, chodnik midzy czciami a i b P.Z.T - ogrdek skalny skalniak z2 w czci c P.Z.T. - ogrdek japoski kamienny z1 w czci c P.Z.T. - renowacja nawierzchni trawiastych objtych opracowaniem polegajca na nawiezieniu humusu,wyrwnaniu i obsianiu traw..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych: nie.

II.1.5) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.11.27.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 30.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystpujcy do przetargu jest zobowizany wnie wadium w wysokoci 50 000,00 PLN (sownie PLN: pidziesit tysicy zotych)..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • Tre wymaganego Owiadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamwie publicznych Zamawiajcy przekazuje na ZACZNIKU NR 2a do SIWZ. W przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia owiadczenia skada kady z Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia.

 • III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentw wymienionych w pkt 8. ppkt 1.2. SIWZ

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentw wymienionych w pkt 8 . ppkt 1.3. i 1.4. SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentw wymienionych w pkt 8 . ppkt 1.3. i 1.4. SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

  • potwierdzenia speniania tego warunku Zamawiajcy dokona na podstawie owiadczenia wymienionego w pkt 8 . ppkt 1.1. SIWZ

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, naley przedoy:

  • wykaz robt budowlanych w zakresie niezbdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i dowiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania oraz zaczeniem dokumentu potwierdzajcego, e roboty zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone

  • wykaz osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych dla wykonania zamwienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • owiadczenie, e osoby, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakadaj obowizek posiadania takich uprawnie

  • opacon polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

  • owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z waciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert, a w stosunku do osb fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw lub zawiadczenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

  • aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne, lub potwierdzenie, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

  • wykonawca powoujcy si przy wykazywaniu speniania warunkw udziau w postpowaniu na potencja innych podmiotw, ktre bd bray udzia w realizacji czci zamwienia, przedkada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

  Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamwienie - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert

III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamwienie publiczne tylko dla wykonawcw, u ktrych ponad 50 % pracownikw stanowi osoby niepenosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 25.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. nr 16.

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodkw Unii Europejskiej: Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: tak

 

Wykona:

Ryszard Niski

03.01.2012

 

 

Dokumentacja

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 10-01-2012


I. Dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej miasta Braniewa: Pl. Pisudskiego


 1. W opisie technicznym w poz. 11.4 przewidziane s dwie wydzielone zatoczki, gdzie naley zastosowa awki typowe dla terenu miasta, bez oparcia. Prosz o podanie iloci szt awek oraz ich rodzaj?

Ad.1. szt-2; Typ HAGA lub BRNO lub podobnie.4. W przedmiarze robt w pozycji 2.11 wyszczeglniona jest nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 5 cm natomiast ani w opisie technicznym ani w zestawieniu posadzek na rys. Nr A4 nie widnieje taki rodzaj nawierzchni. Bardzo prosz o wskazanie miejsca oraz powierzchni gdzie wystpuje ten element?.

Ad.4. Nawierzchnia B4 i D2

II. Dotyczy Pl. Elblska – Sikorskiego


 1. W opisie technicznym, w punkcie 11.1 mowa jest o wykonaniu amfiteatru oraz zbiornika wodnego z mostkiem. Napisane jest tam rwnie, i wszelkie szczegy, gabaryty i form uszczegowiono na rysunkach :

- A8 amfiteatr

  - A9 zbiornik wodny z mostkiem

W dokumentacji udostpnionej przed przetargiem przez Zamawiajcego brak jest tych rysunkw. Bardzo prosz o odpowied czy skoro w.w dokumentacja nie jest udostpniona to czy te prace s wyczone z zakresu?. Jeeli nie prosz o uszczegowienie zakresu robt przy wykonaniu amfiteatru i zbiornika wodnego.

Ad.1.Amfiteatr nie jest objty przedmiotem zamwienia, patrz zapis S.I.W.Z rozdzia 1 pkt 4 p-pkt 2 i rysunek zaczonej dokumentacji ,,obraz 022". Zbiornik wodny naley wykona zgodnie z uzupenion dokumentacj ,,plik – rys. A9"


2. W opisie technicznym w punkcie 11.1 dotyczcym grki saneczkowej, naley wykona schody wachlarzowe o wirowej nawierzchni stopni. Prosz o uszczegowienie jaki materia ma by zastosowany do wykonania tej nawierzchni (jaka frakcja itp.) oraz jakiej gruboci ma ona by po zagszczeniu?

Ad.2. Shody nie s objte zamwieniem.


3. W dokumentacji projektowej, rysunek A7 sektor e widniej trzy altanki : jedna 8-ramienna i dwie 4-ramienne. Bardzo prosz o podanie szczegowych rysunkw dotyczcych wykonania altanek (wymiary, konstrukcja, materia itp)

Ad.3. Altanki nie s objte zamwieniem.


4. Na rysunku A5 sektor c oraz w przedmiarze poz. 1.10 (ogrd japoski) widniej bloki kamienne, ktre naley uoy. Bardzo prosz o sprecyzowanie jaki to ma by materia kamienny: rodzaj kamienia, rodzaj wykoczenia np. Powierzchnia pomieniowana? , jego wymiary oraz w jakim rozstawie i jakim ukadzie maj by one ustawione.

Ad.4. Dowolne naturalne bloki kamienne usytuowane jak na rysunku A5 o rednicy okoo 150 cm.


5. Na rysunku A5 sektor c naley wykona nawierzchnie z pyt kamiennych midzy ywopotami (cieki kamienne). Prosz o uszczegowienie jakie wymiary pyty kamienne maj posiada i z jakiego rodzaju kamienia.

Ad.5. Pyty kamienne nieregularne – wapienne.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16 stycznia 2012r


 1. Do projektu nie doczono kart katologowych: opraw dolnego owietlenia najazdowego do zamontowania w posadzce typu On-GR2000-15 w iloci 2 szt i w gruncie typu On-GRO170-05 w iloci 10 szt(Projekt – zakres : Sikorskiego-Elblska, pkt 14 Owietlenie terenu str 7) W kosztorysie ofertowym podano tylko oprawy najazdowe wg opisu PT w iloci 5 kpl. Jaka powinna by ilo opraw najazdowych.

  AD.1. Uj do oferty 12 kpl. opraw do mocowania w gruncie o parametrach jak na zaczonej karcie O2 lub podobnych.


2. Do projektu nie doczono kart katologowych: model latarni parkowej W14 firmy ART-metal w iloci 36 szt wraz z oprawami (Projekt -zakres: Sikorskiego-Elblska, pkt 14 Owietlenie terenu str.7) W kosztorysie ofertowym podano tylko latarnie parkowe wg opisu PT W ILOCI 24 kpl. Jaka powinna by ilo latarni parkowych.

Ad.2. Ilo latarni 24 kpl. Zgodnie z zaczonym rysunkiem W14 lub podobnie


3. Do projektu nie doczono kart katologowych: model latarni ulicznej WDR 11 98,0m) firmy Art-metal wraz z oprawami (Projekt – zakres Sikorskiego-Elblska, pkt 14 Owietlenie terenu str 7) W kosztorysie ofertowym nie podano zakresu owietlenia przy boisku. Jaka powinna by ilo latarni ulicznych WDR 11.

Ad.3. Owietlenie boiska nie jest objte zamwieniem

4. W projekcie (Projekt – zakres: Sikorskiego-Elblska pkt 13 Projektowane uzbrojenie terenu str7) podano e do 49 punktw owietleniowych konieczne jest uoenie okoo 800,0 m linii kablowej nn. W kosztorysie ofertowym podano, e przycze kablowe nn wynosi 200,0 m . Jaka powinna by dugo lini kablowej nn zasilajcej wszystkie punkty wietlne. Jaka powinna by ilo wszystkich punktw wietlnych dla tej lokalizacji.

Ad.4. Dugo linii kablowej okoo 200 m i 29 pkt. wietlnych.


5. Do projektu nie doczono kart katologowych: model latarni parkowej W6 firmy Art-metal w iloci 7 szt wraz z oprawami; kart katalogowych opraw dolnego owietlenia najazdowego do zamontowania w posadzce typu On-GR2000-15 i w gruncie typu On-GRO170-05 i w jakich ilociach (Projekt zakresunPisudskiego , pkt 12 Owietlenie terenu str 5). W kosztorysie ofertowym podano tylko oprawy najazdowe wg opisu PT w iloci 8 kpl.

Ad.5. Owietlenie grnr wg karty katologowej rys. W6 .

Owietlenie dolne oprawy mocowane w gruncie 8 szt o parametrach jak na zaczonej karcie O2 lub podobnych.


6. W opisie projektu jest zapis naprawy supw historycznych bramowych w iloci 3 szt przy ulicy Elblskiej – brak jest pozycji przedmiarowej. Na czym ma polega naprawa supw historycznych bramowych.

Ad6. Zgodnie z punktem 2.1 - uzupenionego przedmiaru.

Ponadto informujemy, e projekt realizowany jest na podstawie zgoszenia.
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.01.2012r


Plac Sikorskiego i Elblska


 1. Czy w zakres zamwienia wchodzi wykonanie sadzawki i usytuowanej nad ni kadki na terenie oznaczonym liter b?. Jeli tak, to prosimy o uzupenienie projektu, poniewa w dostarczonym opisie technicznym ( pkt 11.9) wspomina si o rysunku A9, okrelajcym form i gabaryty sadzawki i kadki, ktry to rysunek nie zosta doczony do dokumentacji znajdujcej si na Pastwa stronie internetowej. W opisie wspomina si o dwch wariantach wykonania kadki elbetowej i drewnianej – ktra z nich zostaa zatwierdzona do realizacji?.

Ad.1. Sadzawka i kadka wchodzi w zakres zamwienia rysunek zosta uzupeniony A9. Realizacja wariant II.


2. Podobnie w opisie technicznym przywouje si karty katologowe latarni parkowej oraz ogrodzenia , ktre nie zostay doczone do dokummentacji znajdujcej si na Pastwa stronie internetowej – prosimy o uzupenienie.

Ad.2. Latarnie wg doczonej dodatkowo karty W14 lub podobne

Ogrodzenie doczona karta O1.


3. Czy dobr rzeb ogrodowych (parkowe elementy maej architektury) materiau oraz tematyki , pozostawiony jest do wycznej decyzji wykonawcy?

Ad3. Decyzja Wykonawcy konsultowana z Zamawiajcym.4. Czy sposb wykonania ogrdka skalnego z2 oraz ogrdka japoskiego z1 pozostawiony jest do wycznej decyzji wykonawcy? W dostarczonej dokumentacji brak jest projektu na te elementy. W przedmiarz e okrelono 1 szt ogrdka japoskiego oraz 2 szt ogrdka skalnego. Prosimy o okrelenie przynajmniej powierzchni, oraz rodzaju nasadze.

Ad.4. Ogrd skalny – duo kamienia nawizanie do terenw grskich. Zastosowa przede wszystkim roliny wysokogrskie, rnego rodzaju byliny, roliny cebulowe, bulwiaste, wykona z odrobin fantazji.

Ogrd japoski – kompozycja ywopotw strzyonych, cieki kamiennych, nasadze rolinnych nawizujca do ogrodw z dalekiego wschodu. Ma naladowa przyrod nie starajc si jej podbi ani zniszczy.


5. Prosimy o okrelenie gatunkw drzew i krzeww liciastych i iglastych oraz danej wielkoci sadzonek. W opise technicznym znajduje si jedynie zapis: ywopoty strzyone cige o wysokoci 1-1,2 m i szerokoci okoo 0,6 m co informuje o wygldzie krzakw za kilka lat. Do prawidowego okrelenia ceny oraz zapewnienia porwnywalnoci ofert podana musi by dana wysoko sadzonek na dzie odbioru zadania, poniewa ceny bardzo si rni w zalenoci od wielkoci sadzonek oraz od doboru gatunkw.

Ad.5.Nasadzenia ywopotu o wysokoci min 60 cm. Nasadzenia drzew liciastych kilkuletnie o obwodzie pnia min 12 cm mierzone na wysokoci 1,3 m, nastpnie zabezpieczone poprzez opalikowanie w nastpujcy sposb: Przy kadym drzewie wbi trzy paliki (paliki odporne na zamanie i odpowiedniej dugoci) tak aby tworzyy trjkt w granicach ktrego bdzie znajdowao si drzewo przymocowane do palikw za pomoc tamy.

Drzewa liciaste: Lipa, Jarzb szwedzki.

Drzewa iglaste: Tuja szmaragd lub tuje brabant wys. min. 150 cm.

Krzewy iglaste: Tuja brabant do formowania lub Tuja szmaragd bez formowania.

ywopoty np: Grabowe, krzewy liciaste: bukszpan lub berberys.

Wymaga si wymiany gruntu pod nasadzenia, odpowiedni ziemi dla drzew iglastych lub liciastych. Termin nasadze do koca kwietnia a jeeli pniej to po wczeniejszym np: marzec, kwiecie zamwieniu u ogrodnika.


6. Opis przedmiotu zamwienia w SIWZ pkt4 ppkt2) dla terenu okrelonego liter e akapit pity podaje: zzbiornik wodny i siedziska wariant II z instalacj. Prosimy o wyjanienie o jakie siedziska i zbiornik chodzi?

Ad.6.Pod pojciem siedziska naley rozumie wierzch zewntrznej plaszczyzny cianki pionowej oboonej pytami z betonu pukanego. Kadk naley wykona drewnian. Podest i porcze w formie ukowej.


Plac Pisudskiego


7. Prosimy o okrelenie gatunkw drzew i krzeww liciastych i iglastych oraz danej wielkoci sadzonek.

Ad.7..Nasadzenia ywopotu o wysokoci min 60 cm. Nasadzenia drzew liciastych kilkuletnie o obwodzie pnia min 12 cm mierzone na wysokoci 1,3 m, nastpnie zabezpieczone poprzez opalikowanie w nastpujcy sposb: Przy kadym drzewie wbi trzy paliki (paliki odporne na zamanie i odpowiedniej dugoci) tak aby tworzyy trjkt w granicach ktrego bdzie znajdowao si drzewo przymocowane do palikw za pomoc tamy.

Drzewa liciaste: Lipa, Jarzb szwedzki.

Drzewa iglaste: Tuja szmaragd lub tuje brabant wys. min. 150 cm.

Krzewy iglaste: Tuja brabant do formowania lub Tuja szmaragd bez formowania.

ywopoty np: Grabowe, krzewy liciaste: bukszpan lub berberys.

Wymaga si wymiany gruntu pod nasadzenia, odpowiedni ziemi dla drzew iglastych lub liciastych. Termin nasadze do koca kwietnia a jeeli pniej to po wczeniejszym np: marzec, kwiecie zamwieniu u ogrodnika.

Dodatkowo drzewa liciaste niskie, szczepione niskopiennie.


8. Na oferentw nakada si obowizek uzgadniania montau dodatkowej dyszy fontanny z wykonawc fontanny. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego, bd nazwy firmy, ktra fontann wykonuje.

Ad.8. ART FOUNTAINS TEL. 58 681 97 99

wytworzy:

Ryszar Niski

18.01.2012r.

 

Informacja dla oferentw

1. ZBIORNIK WODNY I MOSTEK – Pl. Elblska-Sikorskiego – uzupeniony przedmiar1.1

KNR

00-02-1201-0100

Podkady betonowe – chudy beton

0,55 m3

1.2

KNR

02-02-0205-0100

Pyty fundamentowe elbetowe

3,02 m3

1.3.

KNR

02-02-0207-0100

ciany elbetowe proste gr 8 cm wys do 3m

5,64 m2

1.4.

KNR

02-02-0207-0700

ciany elbetowe – dodatek za kady 1 cm rnicy gruboci ciany

124,08 m2

1.5.

KNR

02-02-0290-0100

Przygotowanie i monta zbrojenia elementw budynku i budowli – prty gadkie – r 10 mm

0,1 T


UWAGA: I

 • Przy wykonywaniu kalkulacji poz.1 zbiornik wodny i mostek prosz uwzgldni wykoczenie dna i cian basenu oraz wykonanie kadki nad basenem. Przyj wariant II wg. opisu w P.T.

 • Uwzgldni w kalkulacji wykonanie przycza wodnego do basenu i odprowadzenie wody z basenu – zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodocigi Miejskie w Braniewie.2.


2.1.

Analiza wasna

Naprawa supw – historycznych, bramowych, przy ulicy Elblskiej – prostowanie, tynkowanie, malowanie, uzupenienie ubytkw.

3 szt

2.2.

KNNR

00-06-0503--0300

Nawierzchnia z pyt wapiennych gr. 4 cm. Na posypce cementowo – piaskowej – analogia ,,ogrd japoski”

175,6 m2 1. Warunki techniczne nr 2/B/2012 dostawy wody i odbioru ciekw zacznik nr 14. Rysunek – A9 sadzawka + kadka zacznik nr 2UWAGA: II


Krata eliwna fi 240 z pkt 9 – ziele, poz. 9.8 przedmiaru robt ,,Pl. Elblska-Sikorskiego” nie jest objta zamwieniem.

wytworzy:

Ryszard Niski

18.01.2012r.

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 10-01-2012


I. Dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej miasta Braniewa: Pl. Pisudskiego


 1. W opisie technicznym w pozycji 11.2 dotyczcym zegara sonecznego jest napisane, i naley zamontowa element pionowy zegara z okrgym otworem w rodku, w ktrym zamontowana bdzie kula kamienna obracajca si wzgldem wasnej osi . Bardzo prosz o wyjanienie lub szczegowy projekt jaki mechanizm naley zastosowa i w jaki sposb naley zamontowa kul aby si ona obracaa poniewa brak jest jakichkolwiek szczegw w projekcie.

  Ad.1. Naley zapewni moliwo wprowadzenia kuli rcznie w ruch obrotowy. 1. W projekcie zegara sonecznego brak jest szczegw dotyczcych samego mechanizmu dziaania zegara. Bardzo prosz o wyjanienie czy zegar soneczny naley zaprojektowa i wykona go tak aby pokazywany czas by zgodny z rzeczywistym, czy naley wykona go tylko tak jak jest uwidocznione na rysunku szczegowym (tylko jako element architektury)?

  Ad.2. Zegar naley wykona zgodnie z rysunkiem. Naley jak najbardziej precyzyjnie wyznaczy kierunek pnocny. Zegar ma stanowi gwnie element architektoniczny, jednak powinien wskazywa prawidow godzin.

  Zapewnienie zasady odpowiednich wskaza i rwnania czasu naley zapewni poprzez konsultacje z wyspecjalizowanymi podmiotami.


Wytworzy:

Ryszard Niski

18.01.2012

 

Informacja dla oferentwNa wykonawcy robt bdzie spoczywa obowizek przeniesienia tablic reklamowych (plac Elblska-Sikorskiego) poza teren opracowania: szt 3 – usunicie z miejsca zajmowanego na dzie dzisiejszy, przewiezienie na odlego do 200m, powtrne zamocowanie, ustawienie.


wytworzy

Ryszard Niski

19.01.2012r

 


Braniewo 19.01.2012r

WI.7013.8.2012.RN


Odpowiedzi na pytania z dnia 18.01.2012r


I Plac Pisudskiego w Braniewie.


 1. Wg SIWZ 4.1

  a)do przedmiotu zamwienia naley monitoring – jedna kamera w komplecie z masztem, okablowaniem i podczeniem do sieci monitoringu miejskiego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami – czy monitoring wchodzi w zakres zamwienia? Jeli tak prosz o podanie miejsca w przedmiarach, w ktrym naley go uwzgldni oraz o podanie parametrw technicznych urzdze.

  b)w istniejcej fontannie monta dodatkowej dyszy (centralnie) na wysokoci 0,4 m ponad najwyszy element fontanny – w uzgodnieniu z wykonawc fontanny – czy monta dodatkowej dyszy wchodzi w zakres zamwienia ? Jeli tak prosz o podanie miejsca w przedmiarach, w ktrym naley j uwzgldni oraz o podanie parametrw technicznych urzdzenia.

  Ad. monitoring i dodatkowa dysza wchodz w zakres zamwienia. Zgodnie z pkt. 21. 3a Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia.


II Plac przy ulicy Sikorskiego – Elblskiej w Braniewie.


 1. Wg SIWZ 4.1

  a) obiekty maej architektury: rzby ogrodowe – prosz o ucilenie tematu

  Ad.a. Parkowe elementy maej architektury wykonane z kamienia, drewna lub stali. Forma konsultowana z Zamawiajcym na etapie wykonawstwa.

  b) naprawa supw szt-3 prosz o podanie miejsca, w ktrym naley uj w przedmiarach

  Ad.b. W dniu 18.01.2012r w ,,informacji dla oferentw" zamieszczono uzupenienie przedmiaru.

  c) ogrdek skalny – prosz o ucilenie tematu

  Ad.c. Patrz odpowied na pytanie 4 z dnia 16.01.2012r/


III Wg SIWZ 8.2.s

Do obowizkw wykonawcy naley :

Wykonanie 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamitkowej – prosz o wskazanie miejsca w przedmiarach w ktrym naley uj tablice ora o podanie ich parametrw.

Ad.III. Zgodnie z ,,UWAG" zamieszczon pod pkt. 2.1 ppkt 8 SIWZ


 1. W dokumentacji projektowej uwzgldniono:

  IV.I. Plac przy ulicy Sikorskiego – Elblskiej w Braniewie:

  a) wycink 4 drzew – czy wchodz one w zakres zamwienia, jeli tak prosz o wskazanie miejsca w przedmiarach w ktrych naley uj wycink.

  b) wyposaenie placu zabaw – czy wchodzi ono w zakres zamwienia ? Jeli tak prosz o wskazanie miejsca w przedmiarach w ktrym naley je uj.

  c) kadka nad zbiornikiem wodnym – czy wchodzi w zakres zamwienia? Jeli tak prosz o wskazanie miejsca w przedmiarach w ktrym naley je uj oraz ktry wariant kadki przyj

  d) jako nawierzchnie boisk sportowych zaproponowano nawierzchnie z granulatu gumowego EPDM i poliuretanu na ustabilizowanej i jednorodnej podbudowie z betonu klasy B-20-25 – czy w.w nawierzchnie wchodz w skad zamwienia?Jeli tak prosz o wskazanie miejsca w przedmiarach w ktrym naley je uj.

  e) monta pikochwytu – czy kupno materiau wchodzi w skad zamwienia?Jeli tak prosz o wskazanie miejsca w przedmiarach w ktrym naley je uj.

  f) ogrdek japoski – prosz o ucilenie tematu.

  Ad.IV.I

  a) nie jest objte zamwieniem – wg rysunku ,,obraz 022"

  b) j.w.

  c) w dniu 18.01.2012r w ,,informacji dla oferentw " zamieszczono uzupenienie do przedmiaru.

  Przyj wariant II

  d) nie jest objte zamwieniem - wg rysunku ,,obraz 022"

  e) j.w.

  f) patrz odpowied na pytanie 4 z dnia 16.01.2012r

IV.II. Plac Pisudskiego w Braniewie

  a) zegar soneczny – w przedmiarach uwzgldniono ustawienie, czy naley take wyceni materia, tzn. Zegar soneczny? Jeli tak prosz o podanie przedmiarw oraz miejsca w ktrym naley go uj.

  Ad.a). patrz odpowied na pytanie 2 z dnia 10.01.2012r.


Wytworzy

Ryszard Niski

19.01.2012

 

Braniewo 20.01.2012r

Informacja dla oferentw

dotyczy: Plac Elblska -Sikorskiego

Z zakresu zamwienia wycza si zakres robt ujty w przedmiarze pod poz. 5 pkt 5.2 dotyczcy : - awki parkowe 9 szt – obustronne z oparciem wg opisu w PT dostawa i monta.


Wytworzy

Ryszard Niski

20.01.2012r

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.01.2012r


 1. parametry kamery (obrotowa/staa/cyfra/analog/jaki zoom/filtr IR)

  Ad.1. Kamera obrotowa, cyfra(IP MPEG-4). Minimalny zoom optyczny 37x oraz cyfrowy 12x. Wymagany filtr IR.

 2. Jakie ma mie interfejsy poczeniowe

  Ad.2. Ethernet + para konwerterw WDM jednomodowych SC/PC.

 3. Z jakim rejestratorem ma pracowa ( jakie s pozostae elementy systemu i przepustowo cza)

  Ad.3. Samsung SUP-1680C, kamery IP Bosch, 100Mbit/s

 4. jaka jest preferowana wysoko masztu

  Ad.4. Wysoko zawieszenia kamery 5,50 m

  Uwaga:

  Obowizuje dowizanie do istniejcej sieci rur HDPE 40 Okoo 200,00m w nawierzchni gruntowej.

Wytworzy

Ryszard Niski

23.01.2012r

 Braniewo 31.01.2012

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na wybr Wykonawcy robt budowlanych w ramach inwestycji: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Braniewa: Plac Pisudskiego; Plac przy ulicy Elblska - Sikorskiego”za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez:

Zakad Budowlano-Instalacyjny ,,INWEST” ul. Elblska 23, 14-500 Braniewo.


UZASADNIENIE


W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w SIWZ przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu j.w zoono 7 ofert.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy

W dniu 09.02.2012r upywa termin, po ktrym moe by zawarta umowa w sprawie zamwienia publicznego.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:


Oferta nr 1 Konsorcjum firm:

- P.U.D.M Jzef Przyborowski 14-500 Braniewo, Rogity 53

  - Zakad Brukarski T. Durejko & B Liewski 14-500 Braniewo ul. Grzybowa 12

  - 76,05 pkt w kryterium cena

Oferta nr 2

- POL-DRG Gdask Sp. zo.o. 80-051 Gdask ul. Sandomierska 35

  - 88,87 pkt w kryterium cena

Oferta nr 3

- Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp j. ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudzidz

  - 71,30 pkt w kryterium cena

Oferta nr 4

- ,,INWEST” Z.B.I. ul. Elblska 23, 14-500 Braniewo

  - 100,00 pkt w kryterium cena

Oferta nr 5

- Firma ,, JAK-BUD” ul. Wiejska 34; 14-500 Braniewo

- 72.78 pkt w kryterium cena

Oferta nr 6

- P.B. - M. ,,ELZAMBUD” Sp. z.o.o. ul. Warszawska 135; 82-300 Elblg

  - 85,18 pkt w kryterium cena

Oferta nr 7

- Bazalt Sp. z.o.o. Wapewo Wielkie, 82-410 Stary Targ

  - 90,54 pkt w kryterium cenalp.zacznik:
1Elbląska-Sikorskiego ; Pl. Piłsudskiego - załączniki.pdf
2Proj umowy zał nr 3 - zagospodarowanie pl. Piłsudskiego; Elbląska-Sikorskiego.pdf
3SIWZ - ZAGOSP PL. Elb-Sik.pdf
4doc036146.pdf
5doc036147.pdf
6doc036148.pdf
7doc036149.pdf
8warunki techniczne.pdf
9a9.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr. 2111-2012 Braniewo: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA BRANIEWA - PLAC PIŁSUDSKIEGO - PLAC PRZY ULICY SIKORSKIEGO - ELBLĄSKIEJ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.02.2012, 06:56 CETdodanie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
23.01.2012, 15:52 CETdodanie informacji Odpowiedzi na pytania z dnia 19.01.2012r
20.01.2012, 12:58 CETdodanie informacji - Informacja dla oferentów z dnia 20.01.2012r
20.01.2012, 12:47 CETdodanie informacji WI.7013.8.2012.RN - Odpowiedzi na pytania z dnia 18.01.2012r
19.01.2012, 09:56 CETdodanie Informacji dla oferentów w sprawie tablic reklamowych

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.